1. HABERLER

  2. PERSONEL SAĞLIK

  3. Sağlık Bakanlığı araştırmacı unvanlı personel hakkında genelge
Sağlık Bakanlığı araştırmacı unvanlı personel hakkında genelge

Sağlık Bakanlığı araştırmacı unvanlı personel hakkında genelge

Sağlık Bakanlığı Araştırmacı Unvanlı Personel konulu 16.04.2014 tarihli ve 2014/14 sayılı Genelge yayımladı.

A+A-

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Müsteşarlık

 

Sayı : 39608046

Konu : Araştırmacı unvanlı personel

 

GENELGE

2014//*/

 

İlgi: a) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 20/3/2014 tarihli ve 2504 sayılı görüş yazısı, b) 30/01/2014 tarih ve 2014.4820.1506 sayılı 2014/2 nolu Genelge.

 

27/02/2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6525 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 41 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesine "Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup; kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması veya kapatılması, özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle 657 sayılı Kanuna tabi "Araştırmacı" unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece, anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca. ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli "müdür yardımcısı " kadro unvanı için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınır. Bu fıkra hükümleri, 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen fark tazminatı verilmek ve ek ödemeleri döner sermaye bütçesinden ödenmek suretiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi kapsamında yer alan "Araştırmacı" kadrosunda bulunanlar hakkında da uygulanır ve bunlara 209 sayılı Kanuna göre ayrıca ek ödeme yapılmaz.'''1 şeklindeki üçüncü fıkra eklenmiştir.

 

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen ve 18/1/2014 tarihinde yürürlüğe giren geçici 13 üncü maddesinde ise;

 

"Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kadrolara atanmadan önceki kadrolarına ait mali haklar, bu kadroda kaldıkları sürece ödenir. Ancak bunların döner sermaye ek ödemeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde önceki, kadroları için belirlenen ek ödeme miktarı kadar ödenir." hükmü yer almaktadır.

 

Bu düzenlemeler ve Maliye Bakanlığının ilgi (a)'da yer alan görüşü çerçevesinde;

 

1- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmünden;

 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması veya kapatılması,

 

b) Özelleştirme uygulamaları nedeniyle Araştırmacı unvanlı kadroya atanmadan Önce müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunanlardan 657 sayılı Kanuna tabi Araştırmacı unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanlar yararlanabilecektir.

 

2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup" ibaresi;

 

a) Genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, döner sermaye merkez müdürü, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, müdür, şube müdürü, savunma sekreteri ve I. hukuk müşaviri gibi müdür yardımcısı eşiti veya daha üst idari görevlere ait olan kadrolarda bulunmakta iken veya daha önce anılan kadrolarda bulunduktan sonra başuzman, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müşavir ve APK uzmanı gibi kadrolara atanan ve bu kadrolarda bulunmakta iken kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanmasına, kapatılmasına veya özelleştirme uygulamalarına ilişkin kanun hükümleri uyarınca Araştırmacı unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanları kapsamakta,

 

b) Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlere ilişkin kadrolarda bulunmaksızın başuzman, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müşavir, şef ve APK uzmanı gibi kadrolardan kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanmasına, kapatılmasına veya özelleştirme uygulamalarına ilişkin kanun hükümleri uyarmca Araştırmacı unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanları kapsamamaktadır.

 

3- Kapsama dahil personelden Araştırmacı unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanlardan, halen bu kadrolarda bulunanların 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, 27/2/2014 tarihinden itibaren, daha önce bulundukları kadrolar veya kariyerleri dikkate alınmaksızın genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aym dereceli "müdür yardımcısı" kadro unvanı için;

 

- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 13/1/2014 tarihli ve 2014/5800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi ile 2014 yılında da uygulanmasına devam olunan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli I sayılı "İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı" Cetvelinin "(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü" nün 27/a sırasında öngörülen 550 puan iş güçlüğü zammı ile 200 puan temininde güçlük zammı puanı,

 

- Aym Karara ekli II sayılı "Özel Hizmet Tazminatı" Cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" ve III sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "(G)" bölümlerinde kadro dereceleri itibarıyla öngörülen (kadro derecesi; 1 olanlar için (A) bölümünün 11 inci grubundaki %125, 2 olanlar için 12 nci grubundaki %100,3 olanlar için 13 üncü grubundaki %80,4 olanlar için 14 üncü grubundaki %68, 5,6 ve 7 olanlar için 15 inci grubundaki %60, diğerleri için (G) bölümünün b/l sırasındaki %50) tazminat oranı,

 

- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı Cetvelin "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" başlıklı kısmının l/ğ sırasında öngörülen %165 eködeme oranı esas alınacaktır.

 

4- Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlere ait kadrolarda bulunmakta iken 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre Araştırmacı unvanlı kadrolara atanıp halen bu kadrolarda bulunanlardan;

 

a) Anılan maddenin altıncı fıkrasında öngörülen sahsa bağlı haktan yararlanılan süreleri devam edenlerin bu sürelerdeki;

 

- Zam ve tazminatları, mevcutta olduğu gibi ilgililerin Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadroları dikkate alınarak ödenmeye devam edilecektir.

 

- Ek ödemeleri ise 27/2/2014 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı Cetvelin "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" başlıklı kısmının l/ğ sırasında öngörülen %165 oranının esas alınarak yapılacaktır.

 

b) Anılan maddenin altıncı fıkrasında öngörülen sahsa bağlı haktan yararlanma süreleri sona erenlerin zam ve tazminatları ile ek ödemeleri, bu sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren yukarıda 3 üncü sırada yer alan açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

 

5- Döner sermaye merkez müdürü, hastane müdürü, hastane mtidfir yardımcısı, il sağlık müdür yardımcısı, sube müdürü ile müdür ve müdür yardımcısı kadrolarında bulunmakta iken 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlardan halen

 

bu kadroda bulunanlara;

 

a) 18/1/2014 - 26/2/2014 döneminde, Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılmadan Önceki kadrolarına ait aylık gösterge, ek gösterge, zam ve tazminatları esas alınmak suretiyle mali haklan belirlenecek, ancak anılan döneme yönelik bunlara, Araştırmacı kadrolarına atanmadan önceki kadro unvanları için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı Cetvelde belirlenen ek ödeme miktarı kadar döner sermaye ek ödemesi yapılacaktır.

 

b) 27/2/2014 tarihinden itibaren ise zam ve tazminatları ile ek ödemeleri yukarıda 3 üncü sırada yer alan açıklamalar çerçevesinde yapılacak, ek ödemeleri döner sermaye bütçesinden ödenecek ve bunlara ayrıca 209 sayılı Kanuna göre 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik İle 17/08/2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca ek ödeme yapılmayacaktın

 

c) (b) bendinde öngörülen ödemeler esas alınmak suretiyle hesaplanan mali haklarının aylık net tutarının, ilgililerin 15/2/2014 tarihinde (a) bendine göre almış olduğu aylık toplam net tutarından az olması durumunda, aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncava kadar ilgililere ayrıca tazminat olarak ödenecektir.

 

Bu çerçevede; ilgi (b)'de yer alan Bakanlığımız Genelgesi yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur Kanunun yürürlüğe girdiği 27/02/2014 tarihinden itibaren, halihazırda araştırmacı kadrosunda bulunan personelin mali hakları (aylık ve her türlü zam ve tazminatları) ile ek ödemelerinin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 11 inci maddesine göre gerçekleştirilmesi hususunda;

 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Prof. Dr Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.