1. HABERLER

  2. PERSONEL SAĞLIK

  3. Sağlık Bakanlığı e-Nabız Projesi Hakkında Genelge
Sağlık Bakanlığı e-Nabız Projesi Hakkında Genelge

Sağlık Bakanlığı e-Nabız Projesi Hakkında Genelge

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü e-Nabız Projesi Hakkında 2015/5 Sayılı Genelge yayınladı.

A+A-

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü   

Sayı :51317919- 
Konu: e-Nabız Projesi 

  
GENELGE 2015 / 5

Fert ve toplum sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kişisel sağlık kayıtlarının gizlilik, güvenlik, bütünlük ve mahremiyeti korunarak kişilerin kendileri tarafından kendi dijital sağlık kayıtlarına erişebilmesini sağlayacak olan ve e-Nabız adı verilen Sağlık.Net Online Sistemi kurulmuştur.
Sistemin amacı, kişilerin kendi sağlık durumları ile ilgili bilgi sahibi olmalarını, bu bilgiler ışığında sağlıkları ile ilgili kararlara katılmak suretiyle kendi sağlık durumlarını yönetmelerini sağlamak, teşhis ve tedavi sürelerini kısaltarak gereksiz tetkik tekrarlarını önlemek ve bu suretle ekonomik çıkarlarını korumak, ilaveten ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.
Bilindiği gibi Anayasamızın 56 ncı Maddesi "Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir." hükmünü amirdir.
Bu görev, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan "herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini sağlamak" hükmü ile Sağlık Bakanlığına verilmiştir.
Aynı maddenin devamı fıkralarında;
"(2) Bu kapsamda Bakanlık
a)    Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi,
b)    Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi,
c)    Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi,
ç) Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, 
d)    Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbî cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasada bulunması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi,
e)    İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması,
f)    Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması,
ile ilgili olarak sağlık sistemini yönetir ve politikaları belirler."
(3) Bakanlık bu amaçla;
a)    Strateji ve hedefleri belirler, planlama, düzenleme ve koordinasyon yapar.
b)    Uluslararası ve sektörler arası işbirliği yapar.
c)    Rehberlik, izleme, değerlendirme, teşvik, yönlendirme ve denetleme yapar, müeyyide
uygular.
ç) Acil durum ve afet hallerinde sağlık hizmetlerini planlar ve yürütür.
d)    Bölgesel farklılıkları gidermeye ve herkesin sağlık hizmetine erişimini sağlamaya yönelik tedbirler alır.
e)    İlgili kurum ve kuruluşların insan sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörler ve sosyal belirleyicilerle ilgili uygulamalarına ve düzenlemelerine yön verir, bunu teminen gerekli bildirimleri yapar, görüş bildirir ve müeyyide uygular.
f)    Görevin ve hizmetin gerektirdiği her türlü tedbiri alır." hükümlerine yer verilmiştir.
Sağlık hizmetleriyle ilgili temel esasları düzenleyen 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (f) bendinde ise "Herkesin sağlık durumunu takip edebilmek için gerekli kayıt ve bildirim sistemi kurulur." Hükmüyle Sağlık Bakanlığına Ülke çapında bir kayıt ve bildirim sistemi kurma görev ve yetkisi tanınmıştır.
Yukarıda anılan hukuki çerçevede geliştirilen e-Nabız Projesi kapsamındaki Kişisel Sağlık Sistemi (KSS) ile ayrıca geliştirilen Teletıp ve Teleradyoloji Sisteminin (TTS) temel amacı, Anayasamızın 20 nci maddesinde zikredilen "kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçlan doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı"nın kamu güvencesi altında bütünleşik bir yapıda tesis edilmesidir.
Bu hak tesis edilirken Anayasamızın 20 nci maddesinde zikrolunan açık rıza şartına bağlı kalınmakta ve kişilerin kendi kayıtlarına erişimleri vmw.turkiye.gov.tr adresindeki e- Devlet kapısından kişisel e-Devlet şifreleri, elektronik imza veya mobil imza kullanılmak suretiyle güvenli kimlik doğrulama prosedürleri tamamlanarak sağlanmaktadır.
Ayrıca, kişilerin e- Devlet kapısından bizzat kendileri tarafından sisteme kaydedilebilecek GSM numarasına gönderilmekte olan "tek kullanımlık erişim kodu" ile de kendi sağlık kayıtlarına erişim izni vermesi mümkün olabilecektir. Bu hususla ilgili ayrıntılı bilgi http://enabiz.gov.tr adresinde bulunmaktadır.
Kişilere tıbbi görüntüleri dahil kendi sağlık kayıtlarını göstermeyi ve yönetmeyi sağlayacak olan Kişisel Sağlık Sisteminde (KSS) tüm veriler şifrelenerek gizli hâle getirilmiş (kriptolanmış) olarak saklanmakta, sistem sağlık verisini üreten hizmet sunucusu ile hizmeti alan kişi arasında güvenli bir iletişim altyapısı sunma görevi üstlenmektedir. Veriler, ancak ve ancak kişinin kendisi ve yine sistem üzerinden bizzat izin verdiği diğer kişiler tarafından görüntülenebilmekte, izin geri alınabilmekte, müdavi hekim, konsültan hekim ya da kişinin kendisi haricinde sisteme yeni kayıt eklenememektedir. Süreci tamamlanmış ve kapatılmış geçmiş kayıtlarda değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir. Özetle, sistemde kişinin kendi Elektronik Sağlık Kaydını yönetme imkânı (Anayasa'nm 20. maddesinin son fıkrasına uygun olarak) sunulmaktadır.
Fert ve toplum sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sürecinde elde edilen tüm tıbbi görüntü ve dijital verilerin, acil müdahaleler dışında kişinin iznine tabi ve lehine olmak şartıyla, müdavi hekim, konsültan hekim ya da diğer bir hekim tarafından değerlendirilebilmesi, böylelikle teşhis ve tedavi sürecine kalite ve hız kazandırılması maksadıyla ayrıca Teleradyoloji ve Teletıp Sistemi (TRS) geliştirilmiştir. Bu sistemde tutulan verilere ilişkin "kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçlan doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı" Kişisel Sağlık Sistemi alt bileşeni üzerinden de yönetilebilmektedir.
Sistemin amacına uygunluğunun temini bakımından sağlık hizmeti sunucuları ve yazılım üreticileri dahil tüm tarafların Bakanlığımızca ilan edilen standart ve kılavuzlara uygun davranması zorunludur. Sistem hakkında ayrıntılı bilgiye http://enabiz.gov.tr ve yazılım üreticileri için hazırlanan Entegrasyon Kılavuzlarına http://sys.sagliknet.saglik.gov.tr/dokumanonline adresinden erişilebilmektedir. Sistemlerle ilgili teknik destek ve danışmanlık hizmetlerine Ekte bulunan iletişim bilgileri dokümanından erişilebilir.
Alt yapı, sistemin işleyişi ve yazılım entegrasyon süreçlerinin doğru tesis edilmesi ve yönetilmesi veri sahibinin doğru ve tam bilgiye zamanında erişmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu sistemle, muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın kişinin kendi adına üretilmiş sağlık bilgilerini tamamen kendi iradesiyle yöneteceği, tıbbi özgeçmişini tek bir yerde toplayabileceği, verdiği izin ölçüsünde paylaşabileceği, kişilerle hekimleri arasında güçlü bir iletişim ağının kurulmasını sağlayacak sistem alt yapısı hazırlanmıştır.
Kişinin rızasına rağmen müdavi hekimin erişiminin engellenmesi, acil sağlık veri seti haricindeki verilerin kişi rızası olmadan sisteme gönderilmemesi, dolayısıyla gelecekte alacağı sağlık hizmetinin doğuracağı ihtiyaç anında bu bilgilere erişilemez olması, ilgililer için hukuki sorumluluk doğurabilir.
Bu sebeple dijital kayıt ve bildirim sistemlerinin kurulmuş olması kadar sürekli ve kesintisiz işlerliğini sağlamak zaruridir.
Kişisel Sağlık Sistemi ile Teletıp ve Teleradyoloji Sisteminin bütünleşik, sürekli ve kesintisiz işlerliğini teminen;
•    Sağlık hizmeti ve dolayısıyla sağlık verisi üretmekte olan kamu ve özel, tüm kişilere ve kuruluşlara bu Genelgenin ulaştırılması,
•    Tıbbi kayıtlara kişilerin kendilerinin erişiminin sağlanabilmesi için 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren tutulan kayıtların hizmet sunucuları tarafından sisteme gönderilmesi,
•    Sağlık hizmeti sunucuları ve yazılım üreticilerinin acil sağlık verileri başta olmak üzere kişinin kendi sağlık bilgisine erişiminin sağlanmasından sorumlu olduğunun bilinmesi,
•    Tüm sağlık hizmet sunucularının üretmiş oldukları bilgilerin mekândan bağımsız olarak bu sistem üzerinden sahibine sunulabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,
•    Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinin entegrasyonu büyük ölçüde tamamlanmış olup tamamlanmamış sağlık tesislerinin de ivedilikle sisteme entegre edilerek veri gönderimine başlaması,
•    Aile Hekimliği Bilgi Sistemlerinin en geç 01 Mart 2015 tarihinde sisteme entegre edilmiş ve veri gönderiyor olması,
 •    Üniversite Hastaneleri ve tüm Özel Sağlık Hizmeti Sunucularının yazılımlarının en geç 01 Mart 2015 tarihinde sisteme entegre edilmiş ve veri gönderiyor olması,
Hususlarında bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.


Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Bakan a. Müsteşar

GENELGEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.