1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayımlandı.

A+A-

17 Nisan 2014 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 28975

 

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

 

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi devlet memurlarından görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

 

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

 

c) Bağlı Kuruluş: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,

 

ç) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

 

d) Birim: 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini,

 

e) Genel Müdür: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürünü,

 

f) Genel Müdürlük: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

 

g) Görevde yükselme: 5 inci maddede sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

 

ğ) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü kadrolarına atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan diğer unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,

 

h) Hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

 

ı) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

 

i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

 

j) Müsteşar: Sağlık Bakanlığı Müsteşarını,

 

k) Sınav Kurulu: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu,

 

l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılacak yazılı sınavı,

 

m) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

Görevde yükselmeye tabi kadrolar

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

 

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

 

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

 

1) Şube müdürü,

 

2) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

 

b) Araştırma, Planlama Hizmetleri Grubu;

 

1) Uzman, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı.

 

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

 

1) Çözümleyici.

 

ç) İdari Hizmetler Grubu;

 

1) Ayniyat saymanı, muhasebeci, sayman,

 

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, veznedar, santral memuru, ambar memuru, memur, redaktör, koruma ve güvenlik görevlisi,

 

3) Şoför.

 

d) Yardımcı Hizmetler Grubu;

 

1) Gassal, terzi, teknisyen yardımcısı, aşçı, berber, bahçıvan, kaloriferci, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, hayvan bakıcısı.

 

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

 

a) Uzman tabip, uzman (T.U.T.G.), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, avukat, mühendis, mimar, veteriner hekim, matematikçi, istatistikçi, kimyager, fizikçi, sağlık fizikçisi, çocuk gelişimcisi, biyolog, psikolog, sosyolog, antropolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist, fizikoterapist, iş ve uğraşı terapisti (ergo terapist), perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti, tercüman, mütercim, kütüphaneci, tekniker, teknik ressam, ressam, grafiker, şehir plancısı, programcı, tıbbi teknolog, sağlık teknikeri, hemşire, hemşire yardımcısı, ebe, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, laborant, diş protez teknisyeni, odyolog, teknisyen ve imam hatip.

 

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 - (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

 

b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

 

gerekir.

 

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolarda görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 

a) İl ve ilçe sağlık müdürlüklerinde bulunan yönetim hizmetleri, insan kaynakları, idari işler, tahakkuk ve mali işler, disiplin, yatırım, sağlık bilgi sistemleri işleri ile ilgili şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

 

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

 

b) İl sağlık müdürlüklerinde bulunan kamu yataklı sağlık hizmetleri, özel yataklı sağlık hizmetleri, tıp meslekleri, özel tanı tedavi merkezleri, halk sağlığı hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, afetlerde sağlık hizmetleri, sağlık araştırmaları, sağlığın geliştirilmesi, tıbbi cihaz ve biyomedikal, araştırma bilgi sistemleri, özel sağlık hizmetleri eczacılık ve tıbbi cihaz, sağlık hizmetleri, kamu sağlık hizmetleri, tıp meslekleri ve özel tanı tedavi merkezleri, eczacılık işleri, ağız ve diş sağlığı işleri ile ilgili şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

 

1) Sağlıkla ilgili en az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

 

c) Halk sağlığı müdürlüklerinde bulunan disiplin, istatistik ve bilgi işlem işleri ile ilgili şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

 

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

 

ç) Halk sağlığı müdürlüklerinde bulunan aile hekimliği, aile hekimliği eğitim ve geliştirme, aile hekimliği izleme ve değerlendirme, aile hekimliği uygulama, aile hekimliği ve toplum sağlığı hizmetleri, aşı programları, bulaşıcı hastalık kontrol programları, bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar çevre ve çalışan sağlığı, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kronik durumlar, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve programlar, bulaşıcı olmayan hastalıklar programlar ve kanser, çalışan sağlığı, çocuk kadın ve üreme sağlığı hizmetleri, kanser, obezite diyabet ve metabolik hastalıklar, toplum sağlığı hizmetleri, tüberküloz, tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddeler, çevre sağlığı, çevre ve çalışan sağlığı, ruh sağlığı programları, tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddeler işleri ile ilgili şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

 

1) Sağlıkla ilgili en az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

 

d) Şef, koruma ve güvenlik şefi, ayniyat saymanı ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;

 

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

 

e) Eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrosuna atanabilmek için;

 

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

 

f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

 

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

 

2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

 

3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

 

g) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ambar memuru, santral memuru, memur, daktilograf, redaktör, koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

 

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

 

2) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak veya okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak ya da okullardan iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,

 

ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

 

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

 

2) B, D, E tip sürücü belgesinden birine sahip olmak,gerekir.

 

Unvan değişikliği sınavına tabi olmadan atama yapılacak kadrolar

MADDE 8 - (1) Uzman tabip, uzman (T.U.T.G.), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, ilgili mevzuatı gereğince sınavsız ve kura ile yapılır.

 

Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 9 - (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda unvan değişikliği sınavında başarılı olmanın yanında aşağıdaki şartlar aranır.

 

a) Avukat kadrosuna atanmak için;

 

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

 

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

 

b) Mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi, kimyager, fizikçi, veteriner hekim, biyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist, fizikoterapist, odyolog, sağlık fizikçisi, çocuk gelişimcisi, sosyolog, antropolog, iş ve uğraşı terapisti, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti, tıbbi teknolog, kütüphaneci, sağlık teknikeri, tekniker, hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, laborant, diş protez teknisyeni, hemşire yardımcısı, sağlık savaş memuru, teknisyen, teknik ressam, ressam, grafiker, şehir plancısı, kameraman ve imam hatip kadrolarına atanabilmek için;

 

1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

 

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

 

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak,

 

2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

 

3) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

 

ç) Tercüman ve mütercim kadrosuna atanabilmek için;

 

1) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

 

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 80 veya uluslararası geçerliliği bulunan dil sınavlarının birinden eşdeğer puan almış olmak,gerekir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan en az kırkbeş gün önce Genel Müdürlükçe duyurulur.

 

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

 

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

 

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılma şartları, sınavların hangi usulde yapılacağı, sınav açılan görevin kadro unvanı, atama yapılacak boş kadro sayısı, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi, ilgili birim ve bağlı kuruluşlardan alınan bilgiler üzerine Genel Müdürlükçe Müsteşardan alınacak onayı müteakip Bakanlık İnternet sitesinde ilan edilir.

 

(5) Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatı personeli düzenlenecek görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılabilmek için aynı birimde/bağlı kuruluşta çalışma şartı aranmaksızın başvuruda bulunabilirler.

 

(6) Sınav başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Son başvuru tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre otuz günden az olamaz.

 

Görevde yükselme sınavı

MADDE 11 - (1) Görevde yükselme sınavı konu başlıkları sınav duyurusunda belirtilir.

 

(2) Yazılı sınav, Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

 

(3) Yazılı sınavda, yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı olarak değerlendirilir.

 

(4) Yazılı sınav soruları Sınav Kurulunca hazırlanır veya hazırlattırılır.

 

(5) Görevde Yükselme sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yapılır.

 

Sözlü sınav

MADDE 12 - (1) Şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

 

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

 

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

 

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

 

Başarı sıralaması

MADDE 13 - (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı; şube müdürü kadrosuna atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.

 

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

 

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 14 - (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan kadrolara personelin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

 

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Yazılı sınav Bakanlıkça; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

 

(3) Unvan değişikliği yazılı sınav soruları, sınav duyurusunda belirtilen konu başlıklarından oluşur.

 

(4) Unvan değişikliği sınavına, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında Devlet memuru olarak görev yapan personelin tümü başvurabilir.

 

(5) Bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta, bağlı kuruluşlarda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

 

(6) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

 

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu atama esasları

 

MADDE 15 - (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır.

 

(2) Bakanlıkça tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

 

(3) Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla;

 

a) Atama yapılacak görevle ilgili konulara ilişkin puanı yüksek olanlara,

 

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

 

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

 

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara

 

öncelik verilir.

 

(4) Duyurulan kadrolardan;

 

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

 

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

 

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddeye göre Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılır.

 

(5) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

 

(6) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

 

Sınav Kurulu ve görevleri

MADDE 16 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir.

 

(2) Sınav Kurulu veya kurulları, Müsteşarın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında Müsteşarca belirlenecek Genel Müdürlük temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir.

 

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim veya ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamaz.

 

(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

 

(5) Sınav Kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

 

(6) Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üyeler katılır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

 

(7) Gerekli görülmesi halinde Müsteşarın onayı ile taşra teşkilatında beş kişiden müteşekkil sınav kurulu veya kurulları oluşturulabilir.

 

(8) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

 

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 17 - (1) Genel Müdürlükçe sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından Sınav Kuruluna bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

 

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. Sınav Kurulu, itirazın intikalinden itibaren en geç on iş günü içerisinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak, sonucunu ilgiliye yazılı olarak ya da Bakanlık internet sitesi vasıtasıyla bildirir.

 

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

 

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelikteki hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

 

a) Aynı hizmet grubunda kalmak kaydıyla, atanılacak kadronun gerektirdiği genel ve özel şartları taşıyanlar aynı düzey unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara sınavsız naklen atanabilirler.

 

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Bakanlıkta, bağlı kuruluşta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

 

c) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

 

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

 

(3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

 

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

 

Engellilerin sınavları

MADDE 21 - (1) Bakanlık gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

 

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 22 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 23 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 - (1) 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Kazanılmış haklar

MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

 

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

 

Yürürlük

MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 27 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.