Sağlık Bakanlığı Personeli 4.Dönem Toplu Sözleşme Ek Ödeme Hükümleri Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında yapılan 4. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında sağlık personellerinin ek ödeme ile ilgili hükümleri ve geçerlilik süreleri yayımlandı. Sağlık personeli ek ödeme detayları için tıklayın

40014
Abone Ol

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4 üncü Dönem Toplu Sözleşme 25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandığı ve ek ödemeye yönelik hükümlerin 1 Ocak 2018-31 Aralık 2019 tarihleri arasında uygulanacağı belirtildi.

23 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 4. Dönem Toplu Sözleşmeyle ortak olan ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 20 Ocak 2016 tarihli genel yazısı ile açıklanan ek ödemeye yönelik hükümleri uygulamaya devam olunacaktır.

4. Dönem Toplu Sözleşmenin “Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin” üçüncü bölümünde yer alan;Bazı sağlık tesislerinde görevli tabip dışı personele döner sermaye ek ödemesi;

209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüzde 150 oranı; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel (sözleşmeli personel dahil) için “yüzde 200″,

Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa illerinde bulunmakla birlikte (a) bendinde belirtilenler dışındaki sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel (sözleşmeli personel dahil) için “yüzde 180”, olarak uygulanır. ” hükmünün uygulanmasına yönelik olarak;

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı barınma merkezlerindeki geçici sağlık tesislerinde, geçici sağlık tesisi bulunmayan barınma merkezlerinde ise barınma merkezlerinin bağlı olduğu en yakın sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personele yapılacak ek ödemelerde “yüzde 150” olan tavan ek ödeme oranı “yüzde 200” olarak uygulanacaktır.

Ayrıca diğer tüm sağlık tesislerinde (ilçeler dahil) görevli tüm tabip dışı personele yapılacak ek ödemelerde “yüzde 150” olan tavan ek ödeme oranı “yüzde 180” olarak uygulanacaktır. 

Yıllık izin ve süt izinlerinde döner sermaye kesintisi;

209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası ile 2659 sayılı Kanun 30 uncu maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde ayda 5 güne ve yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ile süt izni süreleri döner sermaye ödemelerinde “çalışılmayan gün” kapsamında değerlendirilmez” hükmünün uygulanmasına yönelik olarak;

İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında ek ödeme yapılan personele mezkur Yönetmelik kapsamında yapılacak ek ödemelerde ayda 5 güne ve yılda toplam 12 güne kadar kullanılan yıllık izin ile süt izni süreleri aktif çalışma gün katsayısının hesaplanmasında “çalışılmayan gün” kapsamında değerlendirilmeyecek ve ilgili personelin aktif çalışma gün katsayısından düşülmeyecektir. Bu süreler için personele sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden, hâlihazırda görev yaptığı birim için öngörülen kadro unvan katsayısı ve tavan ek ödeme katsayısı dikkate alınarak ek ödeme yapılacaktır.

Yapılacak olan ödemelerde: İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan tüm personelin ek ödemesinde ilgili dönemde kullanılan 5 günlük yıllık izin süresi aktif çalışma gün katsayısından düşülmeyecektir.

Örneğin: Yoğun bakımda çalışan ve aynı ay içinde 12 gün yıllık izin kullanan bir hemşirenin aktif çalışma gün katsayısı hesaplanırken 5 günlük süre çalışılmış kabul edilecek ve aktif çalışma gün katsayısı 23 gün üzerinden hesaplanacaktır. (AÇGK: 23/30 =0,76) Söz konusu hemşirenin ek ödemesi hesaplanırken, aktif çalışma gün katsayısı 0,76 olarak ve hizmet alanı kadro unvan katsayısı 0,55 olarak esas alınacaktır.

İkinci basamak sağlık tesislerinde girişimsel işlem puanı üzerinden ek ödeme yapılan tabipler ayda 5, yılda 12 güne kadar kullandıkları yıllık izin sürelerinde çalışmış sayılacağından bu süreler için sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden halihazırda görev yaptıkları birim için öngörülen kadro unvan katsayısı üzerinden ek ödeme yapılacaktır.

Örneğin: Devlet Hastanesinin acil servisinde çalışan bir pratisyen tabip 25 gün çalışıp 5 gün yıllık izin kullanmışsa 25 günlük puanı üzerinden yapılacak ek ödemeye ilave olarak 5 gün için sağlık tesisi puan ortalaması ve acil servis için öngörülen 1,40 kadro unvan katsayısı üzerinden ek ödeme yapılacaktır.

Üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan tabipler ayda 5, yılda 12 güne kadar kullandıkları yıllık izin sürelerinde çalışmış sayılacağından, ek ödemeleri hesaplanırken aktif çalışma gün katsayısından yıllık izin süreleri düşülmeyecektir.

Örneğin: Bir kliniğe bağlı olarak çalışan eğitim görevlisi 25 gün çalışıp 5 gün yıllık izin kullanmışsa; ek ödemesi hesaplanırken Ek Ödeme Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin a/l formülünde yer alan aktif çalışma gün katsayıları 1 (bir) olarak girilecektir. 

Bir kliniğe bağlı olarak çalışanlar; Eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler, acil kliniklerde ise pratisyen tabipler: Net performans puanı = [((Klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x 0,25)) x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı 1] + Bilimsel çalışma destek puanı + [(Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı – (Klinik hizmet puan ortalaması x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı 1)) x 0,5] + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı 1).

Tabiplerin aktif çalışma gün katsayılarının mesai içi klinik ve mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasının belirlenmesinde dikkate alınması hususunda ise;

İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde, sağlık tesisi ve klinik puaıı ortalamasının belirlenmesinde yukarıda izah edildiği şekilde hesaplanan aktif çalışma gün katsayıları kullanılacaktır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 104 üncü maddesi (f) bendinde yer alan “Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır….” hükmü yer almaktadır.

Süt izni sürelerinin mezkur hüküm gereğince verilen yarım günlük izin süreleri içinde değerlendirilen bir izin olmasından dolayı, kişinin aktif çalışma gün katsayısı hesaplanırken süt izni sürelerinin, 104 üncü madde (f) bendi kapsamında izin kullanan personelin aktif çalışma gün katsayısına eklenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Örnek: Analık izin süresi sonrasında 2 ay süre ile yarım gün çalışma (657 DMK/104-f) hakkını kullanan memurun aktif çalışma gün katsayısı hesap edilirken;

Günlük çalışma süresi, fiilen çalıştığı süreye (4 saat), süt iznine esas süre (3 saat) eklenerek bulunacak (4+3=7 saat) ve her bir çalışma günü için 1 saat çalışılmamış kabul edilecektir.

Bu kapsamdaki personelin çalışılmayan saatlerinin güne dönüştürülmesi ve aktif çalışma gün katsayısı hesabında bu günlerin çalışılmayan gün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 Sözleşmeli Personelin yıllık izin ve süt izinlerinde döner sermaye kesintisi; 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli personele yapılan ek ödemelerin belirlenmesinde ayda 5 güne ve yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ile süt izni süreleri “çalışılmayan gün” kapsamında değerlendirilmez” hükmünün uygulanmasına yönelik olarak;

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga 33 üncü maddesi yerine ihdas edilen 42 inci maddesi (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/190 md.) uyarınca sözleşmeli personele yapılacak ek ödemelerde ayda 5 güne ve yılda toplam 12 güne kadar kullanılan yıllık izin ile süt izni süreleri aktif çalışma gün katsayısının hesaplanmasında “çalışılmayan gün” kapsamında değerlendirilmeyecek ve ilgili personelin aktif çalışma gün katsayısından düşülmeyecektir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 104 üncü maddesi (f) bendinde yer alan “Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır….” hükmü yer almaktadır.

Süt izni sürelerinin mezkur hüküm gereğince verilen yarım günlük izin süreleri içinde değerlendirilen bir izin olmasından dolayı, kişinin aktif çalışma gün katsayısı hesaplanırken süt izni sürelerinin 104 üncü maddesi (f) bendi kapsamında izin kullanan personelin aktif çalışma gün katsayısına eklenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Örnek: Analık izin süresi sonrasında 2 ay süre ile yarım gün çalışma (657 DMK/104-f) hakkını kullanan memurun aktif çalışma gün katsayısı hesap edilirken;

Günlük çalışma süresi, fiilen çalıştığı süreye (4 saat), süt iznine esas süre (3 saat) eklenerek bulunacak (4+3=7 saat) ve her bir çalışma günü için 1 saat çalışılmamış kabul edilecektir.

Bu kapsamdaki personelin çalışılmayan saatlerinin güne dönüştürülmesi ve aktif çalışma gün katsayısı hesabında bu günlerin çalışılmayan gün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Diş Tabiplerinin döner sermaye ek ödemesi; “Ağız ve diş sağlığı Merkezleri ve diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan ve döner sermaye ödemesi hastane ortalamasının altında kalan diş tabiplerine hastane ortalamasından döner sermaye ek ödemesi yapılır. ” hükmünün uygulanmasına yönelik olarak;

Ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş hastanelerinden ek ödeme alanlar dışındak i diş tabiplerinin ek ödeme hesaplamasında,

Sağlık tesisi puan ortalaması ile genel tıbbi işlem puanlarına göre hesaplanan net performans puanı birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

Diğer taraftan ek ödeme hesaplaması, ADSM veya ADSH’den yapılan diş tabiplerinin E2 ve E3 grubu entegre hastanelerde görev yapması halinde ise üretmiş oldukları tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı ve halihazırda E2 ve E3 grubu entegre hastanelerde çalışmaları nedeniyle kadro unvan katsayısı ise “1,30” olarak değerlendirilmeye devam edilecek olup ADSM veya ADSH puan ortalaması ile herhangi bir karşılaştırma yapılmayacaktır.

Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Halılara İlişkin 2018 Ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4 üncü Dönem Toplu Sözleşme’nin 2 inci Kısım 1 inci Bölüm “Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme” başlığı altında yer alan; 

Tabiplere Ek Ödeme; “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ayrıca ek ödeme yapılmayacağı belirtilenler hariç olmak kaydıyla, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil tabip ve diş tabibi kadrolarında bulunanların, aynı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele göre yaralanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir ” hükmünün uygulanmasına yönelik olarak;

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında;

“Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 4 Ocak 1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 14 Nisan 1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personele, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca sağlık hizmetleri tazminatı ödenen personele, 27 Ekim 1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesi, 16 Mayıs 2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ödeme yapılan personele, söz konusu mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunur ve bunlara bu maddeye göre ayrıca ek ödeme yapılmaz. Bu fıkra kapsamındaki idarelerin döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele bu fıkrada yer alan mevzuat uyarınca döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görev yapan tabip ve diş tabipleri mezkur hüküm ile muaf tutulduğundan, ilgili personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekli (I) sayılı cetvele göre yaralanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilmeyecektir.

Bu Yazıya Tepki Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

2 Yorum

    WP_Comment Object ( [comment_ID] => 20732 [comment_post_ID] => 78687 [comment_author] => hemsire [comment_author_email] => [email protected] [comment_author_url] => [comment_author_IP] => 212.156.92.130 [comment_date] => 2018-02-26 14:51:41 [comment_date_gmt] => 2018-02-26 11:51:41 [comment_content] => ya alllah aşkını birsey yapmayın yeter ki elimizde olanı almayın bundan 5 sene önce aldığımız döner sermaye 300 tl ye iken şimdi ise 30 tl 60 tl alıyoz önce bunu izah, edin düzeltin biran evvel çıksa da görsek şu torba yasayı. en düşük lise mezunu polis maaşı 4200tl, öğretmen maaşı 4100 tl. biz sağlık çalışanlar ise dönerle beraber 3300 tl !!! .artık iyi bir iyleştirme istiyoruz..bir gece gardiyanlara yıpranma payı çıktı bizler 5 senedir türküsünü söylüyoruz. [comment_karma] => 0 [comment_approved] => 1 [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 (.NET CLR 3.5.30729) [comment_type] => comment [comment_parent] => 0 [user_id] => 0 [children:protected] => Array ( ) [populated_children:protected] => 1 [post_fields:protected] => Array ( [0] => post_author [1] => post_date [2] => post_date_gmt [3] => post_content [4] => post_title [5] => post_excerpt [6] => post_status [7] => comment_status [8] => ping_status [9] => post_name [10] => to_ping [11] => pinged [12] => post_modified [13] => post_modified_gmt [14] => post_content_filtered [15] => post_parent [16] => guid [17] => menu_order [18] => post_type [19] => post_mime_type [20] => comment_count ) )
  1. ya alllah aşkını birsey yapmayın yeter ki elimizde olanı almayın bundan 5 sene önce aldığımız döner sermaye 300 tl ye iken şimdi ise 30 tl 60 tl alıyoz önce bunu izah, edin düzeltin biran evvel çıksa da görsek şu torba yasayı. en düşük lise mezunu polis maaşı 4200tl, öğretmen maaşı 4100 tl. biz sağlık çalışanlar ise dönerle beraber 3300 tl !!! .artık iyi bir iyleştirme istiyoruz..bir gece gardiyanlara yıpranma payı çıktı bizler 5 senedir türküsünü söylüyoruz.

  2. WP_Comment Object ( [comment_ID] => 23688 [comment_post_ID] => 78687 [comment_author] => misafir [comment_author_email] => [email protected] [comment_author_url] => [comment_author_IP] => 88.255.84.16 [comment_date] => 2018-09-25 13:45:44 [comment_date_gmt] => 2018-09-25 10:45:44 [comment_content] => taşeron 4d döner sermaye almıyor saglık bakanı konuya el atsın [comment_karma] => 0 [comment_approved] => 1 [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 (.NET CLR 3.5.30729) [comment_type] => comment [comment_parent] => 0 [user_id] => 0 [children:protected] => Array ( ) [populated_children:protected] => 1 [post_fields:protected] => Array ( [0] => post_author [1] => post_date [2] => post_date_gmt [3] => post_content [4] => post_title [5] => post_excerpt [6] => post_status [7] => comment_status [8] => ping_status [9] => post_name [10] => to_ping [11] => pinged [12] => post_modified [13] => post_modified_gmt [14] => post_content_filtered [15] => post_parent [16] => guid [17] => menu_order [18] => post_type [19] => post_mime_type [20] => comment_count ) )
  3. taşeron 4d döner sermaye almıyor saglık bakanı konuya el atsın

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!