1. HABERLER

  2. PERSONEL SAĞLIK

  3. Sağlık Bakanlığı Ülke Koordinatörü Alımı Yapacak
Sağlık Bakanlığı Ülke Koordinatörü Alımı Yapacak

Sağlık Bakanlığı Ülke Koordinatörü Alımı Yapacak

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü bünyesinde Ülke Koordinatörü alacağını duyurdu

A+A-

Sağlık Bakanlığı Web sitesinden Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak üzere 4 Ülke Koordinatörü alacağıı duyurdu. İşte İlan Metni;

İLGİ BİLDİRİME DAVET :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN

YAPILANDIRILMASINA DESTEK PROJESİ (SSYYDP) KAPSAMINDA 4 (DÖRT) ADET ÜLKE KOORDİNATÖRÜ İSTİHDAM EDİLECEKTİR .

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin devamı niteliğinde olan Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi (SSYYDP) uygulanması için Dünya Bankası’ndan 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıştır. İkrazın bir bölümü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından 4 (Dört) Adet Ülke Koordinatörü istihdamı için kullanılacaktır.

Referans No: SSYYDP/DİABGM/2014/CS/A.9.1.1/IC/01-04

– Ülke Koordinatörü

Alınacak Danışman Sayısı: Tam zamanlı Bireysel Danışmanlık Hizmeti (4 Kişi)

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi: 07 Mayıs 2014

AMAÇLAR

Bakanlığın uluslararası alanda belirlediği hedeflere ulaşabilmesi amacıyla, ilgili ülke/ülkelere yönelik sağlık hizmetleri alanında işbirliği olanaklarını araştırmak, eylem plan/programlarını hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek üzere ülke koordinatörleri tam zamanlı istihdam edilecektir.

İşin Kapsamı:

Ülke Sağlık Sistemi Analizi

•    Koordinatörlüğünü üstlendiği ülke/ülkelerin:

o Sağlık sistemi analizini yapmak ve raporlamak

o Sistem analizini yerinde incelemeler ile tamamlamak üzere düzenli aralarla ilgili ülkelere ziyaretler gerçekleştirmek, gerektiğinde Bakanlıkça uygun görülen süre boyunca o ülkede yerleşik olarak çalışmak.

o Ülkelerin sosyoekonomik ve politik ortamlarındaki gelişmelere paralel olarak sağlık sistemlerindeki değişimleri takip etmek, gelişim raporlarını istenilen formatlarda yazılı veya görsel olarak hazırlamak ve sunmak, işbirliği olanaklarını değerlendirmek,

o İlgili ülkenin gerek Türkiye ile gerekse uluslararası alanda yapmış olduğu sağlık alanında işbirliği anlaşmalarını takip etmek.

 

•    Sağlık Sistemi Analizi konusunda Genel Müdürlüğün geliştirdiği standart rehberlerin kullanımına yönelik oryantasyon eğitimine katılmak

Sağlık hizmetleri alanında işbirliği eylem planının hazırlanması/uygulanması

•    Koordinatörlüğünü üstlendiği ülke/ülkeler ile Bakanlığımız arasında belirlenen işbirliği alanlarında kısa/orta/uzun vadeli eylem planları/programları ve uygulama projeleri hazırlamak

•    Eylem planları ve uygulama projelerinin hazırlanmasında işbirliği yapılan ülkenin ulusal hassasiyetlerini ve taleplerini dikkate almak

•    Eylem planlarının uygulamasında her iki ülke Bakanlıklarından ilgili birim ve yetkililerin iletişimini ve koordinasyonunu sağlamak.

•    Hazırlanan plan, program ve projelerde ülke yöneticilerinin desteği ve eş düzeyde sorumluluk üstlenmesi hususuna azami gayret göstermek.

•    Sorumluluğu altındaki ülkelere veya bu ülkelerden ülkemize yapılacak resmi üst düzey veya teknik ziyaretlerle ilgili olarak, ziyaret programının teknik içeriğini hazırlamak ve heyetlere eşlik etmek

•    Eylem planları ve uygulama projelerinin izlemi için somut çıktılara yönelik göstergeler geliştirmek, süreci değerlendirmek ve göstergeler üzerinden 3 aylık gelişim raporları hazırlamak.

•    Eylem planları ve uygulama projelerinin izleminde proje yönetimi, zaman yönetimi ve risk yönetimi ilkelerinden yararlanmak. Risk planları hazırlamak, üst yöneticileri bilgilendirmek ve gerektiğinde uygulama planlarını revize etmek.

•    İşbirliği eylem planları ve uygulama projelerinin Genel Müdürlüğün geliştirdiği standart rehberlere uygun olarak hazırlanmasına yönelik oryantasyon eğitimine katılmak

Kapasite geliştirme ve ülke koordinatörlüğü sisteminin kurumsallaştırılması

•    Koordinatörlüğünü üstlendiği ülke/ülkeler ile ilgili çalışmalarını Genel Müdürlük’te aynı projeler ile ilişkilendirilen personel ile birlikte planlamak, izlemek, geliştirmek. Personele sağlık sistem analizi ve eylem planı hazırlama konularında iş-başı eğitimleri vermek. Bazı eğitimlerin ilgili ülke ziyaretlerinde, yerinde eğitim şeklinde verilmesini sağlamak.

•    Ülkelerle işbirliği eylem planlarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında her iki ülkenin Bakanlık Birimleri ile yapılacak koordinasyonun ve sözel/yazılı iletişimin süreç ve kurallarının belirlenmesi, iletişimin ülkelere özel kültürel özelliklerinin belirlenmesi ve Genel Müdürlük personeline aktarımı.

•    İlgili ülkelerle bilimsel ve kültürel işbirliğini geliştirmek maksadıyla, kongre, konferans, toplantı ve seminer düzenlemek veya düzenletmek; bu etkinliklerin devamlılığını sağlamak üzere personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek

•    Sağlık gün ve haftaları düzenlemek; bu etkinliklerin devamlılığını sağlamak üzere personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek

• Ülkemizin sağlık turizmi başta olmak üzere işbirliği olanaklarını tanıtmak için faaliyetler düzenlemek; bu etkinliklerin devamlılığını sağlamak üzere personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek

GÖREV YERİ VE SÜRE

Ülke Koordinatörleri tam zamanlı olmak üzere Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nde 1 Haziran 2014- 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında istihdam edilecektir.

Ülke koordinatörleri iş tanımında yer alan görevlerin tümü için tam zamanlı sözleşme imzalayacak, Genel Müdürlük bünyesinde haftada 40 saat üzerinden görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi beklenecektir. Ayrıca sorumluluğu altındaki ülkede (Afrika, Avrupa, Balkanlar, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Kafkaslar ve Orta Asya, Ortadoğu, Diğer Asya Ülkeleri ve Diğer Ülkeler) yürütülen proje veya işbirliği çalışmalarını Sağlık Bakanlığı adına yerinde takip etmek üzere, düzenli ziyaretlerde bulunacak veya Bakanlıkça uygun görülen süre boyunca o ülkede yerleşik olarak çalışacaktır.

Danışmanların raporlama sorumluluğu Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne karşı olacaktır.

ÜLKE KOORDİNATÖRLERİ - DANIŞMANLIĞININ NİTELİKLERİ

•    En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki eğitim kurumlarından mezun olmak, tercihen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi veya Tıp Fakültesi’nden mezun olmak,

•    Sağlık sektöründe 2 (iki) yıl veya daha fazla çalışmış olmak, tercihen yönetim deneyimine sahip olmak,

•    Ulusal ve uluslararası proje yürütülmesi ile ulusal ve uluslararası mali kaynakların kullanımı konularında bilgi sahibi olmak, tercihen uluslararası kuruluşlarda çalışmış olmak,

•    Görevlendirileceği ülkenin mevcut ve muhtemel sağlık sorunlarını tespit edebilecek ve bunların çözümü için öneriler getirebilecek düzeyde teknik bilgi ve deneyime sahip olmak,

•    Eğitim (eğitim materyali hazırlama ve kullanma becerileri de dahil olmak üzere), iletişim, işbirliği ve eşgüdüm konularında bilgi sahibi olmak,

•    Kendisine verilen yetki kullanımı konusunda, uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren alanlarla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliğini geliştirmek konularında insiyatif alabilmek,

•    Araştırmacı, Analitik düşünce yeteneğine sahip, Ekip çalışmasına yatkın, Liderlik yönü gelişmiş, İyi gözlemleme yeteneği olan, Tecrübelerini aktarma yeteneğine sahip, Risk öngörü becerisi gelişmiş, Dürüst ve çalışkan, başarı odaklı iş yapan, Etkin dinleme becerisine sahip olmak,

•    MS Office programlarını kullanıcı seviyesinde bilen, Yoğun çalışma şartlarına alışkın, Stresli iş ortamında iş yapma becerisi gelişmiş, Teknolojiyi iyi kullanabilen, Raporlama becerisine sahip olmak,

•    İngilizce/Fransızca/Arapça dillerinden en az birini iyi derecede konuşmak,

•    Yurtiçi ve yurtdışı seyahate engeli olmamak,

•    Proje sürecinde askerlik ile ilişiği bulunmamak.

BAŞVURULAR

Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü uygun Ülke Koordinatörleri adaylarını, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir.

İlgi bildiriminde bulunmak isteyen Ülke Koordinatörleri adayları, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak belirttikleri Türkçe özgeçmişlerini, telefon numarası ve adresini, “referans kodunu SSYYDP/DİABGM/2014/CS/A.9.1.1/IC/01-04-Ülke Koordinatörleri” içeren bir başvuru mektubunu kapalı bir zarf içerisinde en geç 22 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese elden, posta veya kargo yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuruların Gönderileceği Adres:

T.C. Sağlık Bakanlığı

Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Kültür Mah. İçel Sokak No: 2, 06420 Kızılay-Çankaya/ANKARA

Ülke Koordinatörleri seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısında yayımlanan “Dünya Bankası Borçluları Tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığı”nda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.

İlgilenen Ülke Koordinatörleri adayları 09.00 – 18.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen telefon

numaralarını arayarak bilgi alabilirler.

Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Uluslararası Sağlık Politikaları Daire Başkanlığı

Telefon: 0 312 585 6650-585 6654

 

Bireysel Danışmanların Seçimi - Örnek Özgeçmiş Formatı (CV)

Adı ve Soyadı:

 

Mesleği :

 

Doğum tarihi:

 

Uyruğu:

 

Mesleki topluluklara üyeliği:

 

 

Ana nitelikler:

[Üstlendiğiniz göreve ilişkin olarak sahip olduğunuz eğitim ve deneyimin taslağını sununuz. İlgili geçmiş görevlerde üstlendiğiniz sorumluluk derecesini tanımlayınız, tarih ve yer veriniz. Bir sayfanın yarısını kullanınız.]

Eğitim:

[Yüksekokul/üniversite ve diğer uzmanlık eğitimlerini özetleyiniz ve gittiğiniz okulların adlarını, ilgili tarihleri ve alınan dereceleri belirtiniz.Bir sayfanın çeyreğini kullanınız]

İstihdam Sicili:

[Şu anki görevinizle başlamak üzere, çalıştığınız her bir işi geriye dönük olarak listeleyiniz. Mezuniyetinizden itibaren çalıştığınız tüm işleri, tarihleri, işveren kurum/kuruluşları, görev unvanlarını ve görev yerlerini belirtiniz. Son on yıldaki deneyimler için, gerçekleştirilen çalışmaların çeşitlerini ve mümkün olduğunda İşveren referanslarını da ekleyiniz. Yaklaşık iki sayfa kullanınız.]

Diller:

[Her bir dil için yeterlilik derecesini bildiriniz: mükemmel, iyi,orta ve zayıf, konuşma, okuma ve yazma]

Bilgisayar Bilgisi:

[Bilgisayar kullanımı düzeyinizi belirtiniz]

Beyanname:

İşbu belgeyle, yukarıdaki bilgilerin beni ve deneyimlerimi doğru bir şekilde tanımladığını beyan ederim.

Tarih:

Gün/Ay/Yıl

Adı Soyadı imza]

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.