1. HABERLER

  2. MEVZUAT

  3. SGK'da Ek Ödeme Kimler Tarafından Alınır? İzin 30 Gün Aşınca Ek Ödeme Kesilir mi?
SGK'da Ek Ödeme Kimler Tarafından Alınır? İzin 30 Gün Aşınca Ek Ödeme Kesilir mi?

SGK'da Ek Ödeme Kimler Tarafından Alınır? İzin 30 Gün Aşınca Ek Ödeme Kesilir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu Personeline Yapılacak Eködemenin Usul Ve Esasları

A+A-

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİNE YAPILACAK EKÖDEMENİN USUL VE ESASLARI

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar, Sosyal Güvenlik Kurumu personeline yapılacak ek ödemenin usul, esas ve oranlarım tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, Sosyal Güvenlik Kurum unun merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunup sağlık harcamalarına esas olan fatura ve reçetelerin incelenmesi işlerinde ve Kurum sağlık kurullarında çalışan tabip, diş tabibi, eczacı ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre ıi7mfln olan sağlık personeli ile sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil diğer personeli ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün Genel îdare Hizmetleri sınıfına ait kadrolara asaleten veya vekaleten atanan tabip, diş tabibi ve eczacıları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a)   Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

b)   Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

c)   Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

ç) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurum unu,

d)   Birim Amiri: Genel Müdür, Daire Başkam, tl Müdürü ve Merkez Müdürünü,ifade eder.

Ek ödemenin Oranı:

MADDE 5- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamına giren personele, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarına, ekli cetvellerde yer alan oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda her ay ek ödeme yapılır.

Ek ödemenin asal ve es aslan

MADDE S- (1) Ek ödeme, aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

a)   657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kunımlarda tabip, diş tabibi ve eczacı olarak görev yapmakta iken Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünde;

1-   Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkam kadrolarına atanan personele Ek (1) sayılı cetvelde belirlenen oranlarda ek ödeme yapılır.

2-   Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkam kadrolarına vekaleten atanan personele Ek (2) sayılı cetvelde belirlenen oranlarda ek ödeme yapılır.

3-   Şube Müdürlüğü kadrolarına atanan personele Ek (3) sayılı cetvelde belirlenen oranlarda ek ödeme yapılır.

4-   Şube Müdürlüğü kadrolarına vekâleten atanan personele Ek (4) sayılı cetvelde belirlenen oranlarda ek ödeme yapılır.

b)   Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere;

1- Kurumun merkez ve taşra teşkilatı Kadrolarında bulunup, sağlık harcamalarına esas olan fatura ve reçetelerin incelenmesi işleriffcU^E fûnim yağlık kurullarında çalışan; uzman tabip, tabip, diş tabibi, eczacı ve tıpta uzm^ıkjp«yzuaûriia belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil diğer personele Ek (5) sayılı cetvelde belirlenen oranlar esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

c) Ek ödeme fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süreyle orantılı olarak ödenir. Ancak, yılda 30 günü geçmeyen izin süreleri için fiilen görev yapma şartı aranmaz. Ek (2), (3), (4) sayılı cetveller ile (5) sayılı cetvelde sayılanlara her yapılacak ek ödeme tutan hiçbir şekilde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyannea kadro ve görev unvanı itibarıyla belirlenen ek ödeme oranından az olamaz.

ç) Ek 5 sayılı Cetvelin “Ek ödeme Oram” başlığı altında (B) sütununda yer alan ek ödeme fiilen görev yapıldığı sürece ödenir. Bu ödeme; denetim, fatura ve reçete incelemesi, komisyon ve sağlık kumlunda çalışma gibi kriterler esas alınmak suretiyle Kunımca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

d)   Ügili personele her ay yapılacak toplam ek ödeme oram, (c) ve (ç) bentlerine göre belirlenir. Birim amirlerince bu kapsamda her ay yapılacak ek ödeme oranlan takip eden ayın en geç onuncu günü itibariyle tahakkuk birimlerine bildirilir.

e)   Ek (1), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellere göre ek ödeme yapılanlara Ek (5) sayılı cetvele göre, ek (5) sayılı cetvele göre ek ödeme yapılanlara Ek (1)> (2), (3) ve (4) sayılı cetvellere göre ek ödeme yapılmaz.

f)   Vekalet görevinden dolayı ödeme yapılabilmesi için, vekalet görevinin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması ve vekalet eden personelin asilde aranan tüm şartlan (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taş imal an ve görevin fiilen yapılması gerekmektedir.

g)   Tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olan sağlık personeline, Ek cetvellerde diş tabipleri için öngörülmüş olan oranlar esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

(2) Ek ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 7- (1) 22/1/2010 tarihli ve 9 sayılı Yönetim Kurulu karan ile kabul edilen ve 27/1/2010 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanan, “Sosyal Güvenlik Kurumu Ek ödeme Usul ve Esaslan” 2/8/2013 tarihi i ti ban ile yürürlükten kalkar.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Usul ve Esaslar 2/8/2013 tarihinden geçerli olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 9- (1) Bu Usul ve Esaslan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

EK (1) SAYILI CETVEL

Sıra No

Kadro ve Görev Unvanı

Ek ödeme Oranı (%)

1

Genel Müdür (Asil)

240

2

Genel Müdür Yardımcısı (Asil)

Uzman tabip

250

Tabip

125

Diş tabibi

50

Eczacı

35

3

Daire Başkanı (Asil)

Uzman tabip

270

Tabip

145

Diş tabibi

65

Eczacı

50

EK (2) SAYILI CETVEL

 

Sıra No

Kadro ve Görev Unvanı

Ek ödeme Oranı (%)

 

1

Genel Müdür (Vekil)

560

 

2

Genel Müdür Yardımcısı (Vekil)

Uzman tabip

615

 

Tabip

490

 

Diş tabibi

415

 

Eczacı

400

 

3

Daire Başkam (Vekil)

Uzman tabip

620

 

Tabip

490

 

Diş tabibi

415

 

Eczacı

405

 

EK (4) SAYILI CETVEL

 

Sıra No

Kadro ve GSrev Unvanı

Ek ödeme Oranı (%)

 

1

Şube Müdürü (Vekil)

Uzman tabip

630

 

Tabip

540

 

Diş tabibi

465

 

Eczacı

455

 

EK (5) SAYILI CETVEL

 

Sıra No

Kadro vc Görev Unvanı

Ek ödeme Oranı (%)

 

A

B

 

1

Uzman tabip

550

100

 

2

Tabip

450

100

 

3

Di; tabibi

400

100

 

4

Eczacı

400

100

 

5

4 yıl ve daha fazla süreli mesleki yükseköğrenim görmüş diğer sağlık personeli

150

75

 

6

4 yıldan az süreli mesleki yükseköğrenim götmüş diğer sağlık personeli

125

75

 

7

üse dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

100

50

 

              

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİNE YAPILACAK EK ÖDEME USUL VE ESASLARI EK S CETVELİ B BENDİ ÖDEME KRİTERLERİ

Ek ödemenin usul esasları;

Madde 6:

Ç) Ek S sayılı cetvelin " Ek Ödeme Oram” başlığı altında (B) sütununda yer alan ek ödeme fiilen görev yapıldığı sürece ödenir.

Bu ödeme;

•    Ek ödemenin yapılmasına başlanabilmesi için, ilgili personelin birim amiri tarafından yazılı olarak görevlendirilmesinin yapılmış olması gerekmektedir.

-    Ek ödeme ilgili personelin fiilen görev yaptığı sürece ödenir.

•    ilgili personelin fiilen görev yapmadığı sürenin tespiti Sosyal Güvenlik Kurumu Personeline Yapılacak Ek Ödeme Usul ve Esasların Ek 5 Sayılı Cetvelin ( B) Bölümü Takip Formu ile yapılır.

-    ilgili personelin performansına ilişkin bilgi form çizelgesi ile ek ödemenin tahakkukunu/ödemesini yapan Servise/Birime bildirilir.

-    Ek ödemenin tahakkukunu/ödemesini yapan Servis/Birim ilgili personele ek ödemeyi (Ek ödeme oranı / Görev yapılan gün sayısı ) x Fiilen çalışılan gün sayısı formülüne göre hesaplayarak öder/ödemesini sağlar.

Kuralları çerçevesinde ödenir.

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
Önceki ve Sonraki Haberler