Sivas Gürçayır Belediyesi İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı Yapıyor!

Sivas Gürçayır Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alımı yapıyor. 657 Devlet Memurları Kanunu kapsamında kadrolu memur alımı şartları ve başvuruları için detaylar.

Sivas Gürçayır Belediyesi İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı Yapıyor!

Sivas Gürçayır Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Şartlar

 • İlan edilen kadro için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar, www.gurcayir.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi,
 • Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf,
 • Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi.

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 21.06.2021-23.06.2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (10:00 – 12:30 / 13:00 – 16:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Yayımlanan İlan ile detaylı bilgi için bu bağlantıdan faydalanabilirsiniz.

Diyarbakır Eğil Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru Alımı Yapıyor!

Exit mobile version