1. HABERLER

  2. PERSONEL SAĞLIK

  3. Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

Kamu hastaneleri Kurumu Sözleşmeli Sağlık Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

A+A-

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNERGE

MADDE 1- 20/11/2012 tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu Hastaneleri Birliklerinde Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergenin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (m) ve (n) bentleri eklenmiştir.

“ğ) Hizmet sınıfı katsayısı: Birliğe bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastaneleri için 7 nci maddede belirtilen şekilde hesaplanan katsayıyı,”

“m) TSİM: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü,”

“n) TDMS: Tek Düzen Muhasebe Sistemi,”

MADDE 2- Aynı Yönergenin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi uyarınca ek ödeme yapılabilecek muhasebe yetkilisi sayısı hastane birlikleri sayısını geçemez.”

“(5) Her bir Kamu Hastane Birliği için; Yatak Kapasite Kullanımı Katsayısı, Toplam Muayene Katsayısı, Tahakkuk Verisi Katsayısı, Birliğe Bağlı Toplam Çalışan Personel Katsayısı, Rol Katsayısı parametrelerinin ortalamalarından oluşturulan Uzman Sayısı Hesaplama Katsayısı esas alınarak programcı/çözümleyici uzman sayıları toplamı aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, Kamu Hastaneleri Birlikleri bazında dağılımı Ek-5 sayılı tabloda yer almaktadır.

Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge TIKLAYINIZ

Uzman Sayısı Hesaplama Katsayısı

Programcı/Çözümleyici Uzman Sayısı Toplamı

50 ve üstü

5

49,99- 25,00

4

24,99-15,00

3

14,99-10,00

2

9,99 ve altı

1

MADDE 3- Aynı Yönergenin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin hizmet sınıfı katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a)                 Sağlık Tesisi Rol Katsayısı

İlgili sağlık tesisinin, Bakanlıkça tescil edilen rol grubuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen katsayı, o dönem için sağlık tesisi rol katsayısı olarak esas alınır.

Kamu hastaneleri Birlikleri Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge için TIKLAYINIZ

Rol Grupları

Rol Katsayısı

EI

0,85

D

0,88

C

0,91

B

0,94

AII ve AII Dal

0,97

AI ve AI Dal

1,00

b)                Sağlık Tesisi Yatak Kapasite Kullanımı Katsayısı

İlgili sağlık tesisinin, Bakanlıkça tescil edilen yatak sayısı ile TSİM’den alınan yatak doluluk oranı verisi kullanılarak yatak kapasite kullanımı verisi hesaplanır ve tabloda bu veriye karşılık gelen katsayı o dönem için sağlık tesisi yatak kapasite kullanımı katsayısı olarak esas alınır.

Yatak Kapasite Kullanımı = Yatak Doluluk Oranı x Yatak Sayısı

Yatak Kapasite Kullanımı*

Yatak Kapasite Kullanımı Katsayısı

0 - 10

0,85

11 - 25

0,88

26 - 75

0,91

76 - 150

0,94

151 - 300

0,97

301 +

1,00

*Yatak Kapasite Kullanımının ondalık sayı olarak çıkması halinde matematiksel olarak en yakın tam sayıya yuvarlanır.

c)                Sağlık Tesisi Tahakkuk Verisi Katsayısı

Sağlık tesisinin ilgili dönem için TDMS’den alınan A2 Raporunda yer alan “ek ödemeye esas gelirler” tutarının, Tahakkuk Tutarı Aralığına karşılık gelen katsayısı o dönem için Sağlık Tesisi Tahakkuk Verisi Katsayısı olarak esas alınır.

Tahakkuk Tutarı Aralığı* (TL)

Sağlık Tesisi Tahakkuk Verisi Katsayısı

0 - 250.000

0,85

250.001 - 400.000

0,88

400.001 - 1.000.000

0,91

1.000.001 - 2.000.000

0,94

2.000.001 - 4.000.000

0,97

4.000.001 +

1,00

* Tahakkuk tutarının kuruşlu olarak çıkması halinde matematiksel olarak en yakın tam sayıya yuvarlanır.

ç) İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin hizmet sınıfı katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Hizmet Sınıfı Katsayısı = (Sağlık Tesisi Rol Katsayısı + Sağlık Tesisi Yatak Kapasite Kullanımı Katsayısı + Sağlık Tesisi Tahakkuk Verisi Katsayısı) / 3

(3)            Ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastanelerinde hizmet sınıfı katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a)               ADSM/ Diş Hastanesi Rol Katsayısı

İlgili ADSM/Diş Hastanesinin, Bakanlıkça tescil edilen rol grubuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen katsayı, o dönem için ADSM/Diş Hastanesi rol katsayısı olarak esas alınır.

Rol Grupları

Rol Katsayısı

D

0,85

C

0,90

B

0,95

b)               ADSM/Diş Hastanesi Tahakkuk Verisi Katsayısı

ADSM/Diş Hastanesinin ilgili dönem için TDMS’den alınan A2 Raporunda yer alan “ek ödemeye esas gelirler” tutarının, Tahakkuk Tutarı Aralığına karşılık gelen katsayısı o dönem için ADSM/Diş Hastanesi Tahakkuk Verisi Katsayısı olarak esas alınır.

Tahakkuk Tutarı Aralığı* (TL)

ADSM/Diş Hastanesi Tahakkuk Verisi Katsayısı

0 - 500.000

0,85

500.001 - 1.500.000

0,90

1.500.001 +

0,95

* T ahakkuk tutarının kuruşlu olarak çıkması halinde matematiksel olarak en yakın tam sayıya yuvarlanır.

 

ADSM/Diş Hastanesi Hizmet Sınıfı Katsayısı = (Rol Katsayısı + Tahakkuk Verisi Katsayısı) / 2

(4)                           Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb. olağanüstü hâllere hizmet sunumunu aksatacak düzeyde maruz kalan sağlık tesislerinde olağanüstü halin meydana geldiği tarihten itibaren Genel Sekreterin kararıyla 6 (altı) ayı geçmemek üzere, hizmete yeni açılan sağlık tesislerinde ise sağlık tesisinin hizmete açıldığı tarihten itibaren 6 (altı) ayı geçmemek üzere “Sağlık Tesisi Hizmet Sınıfı Katsayısı”nın 0,95’in altında hesaplandığı dönemler için söz konusu katsayı 0,95 olarak, “ADSM/Diş Hastanesi Hizmet Sınıfı Katsayısı”nın 0,90’in altında hesaplandığı dönemler için ise söz konusu katsayı 0,90 olarak esas alınır.”

MADDE 4- Aynı Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “Muhasebe Yetkilisi” başlıklı (5) numaralı alt bent eklenmiştir.

“5) Muhasebe Yetkilisi:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,25)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı”

MADDE 5- Aynı Yönergenin Ek-5 sayılı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönergeye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- 5 inci maddenin beşinci fıkrasında öngörülen sayının üzerinde olupta halen çalışmaya devam eden programcı ve çözümleyicilerin ek ödemeleri, bir yılı geçmemek üzere sözleşmeleri sona erinceye kadar bu Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendine göre hesaplanmaya devam olunur.”

Yürürlük

MADDE 7- Bu Yönerge, Bakan onayını takibeden dönemin başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

EK-5

SIRA

BİRLİK ADI

TOPLAM PROGRAMCI/ÇÖZÜMLEYİCİ UZMAN SAYISI

1

ANKARA 1.BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

5

2

ANKARA 2.BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

5

3

İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

5

4

İSTANBUL ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

5

5

BURSA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

5

 

6

İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

5

7

İZMİR GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

5

8

ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

5

9

İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

5

10

MERSİN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

11

KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

12

KOCAELİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

13

ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

14

GAZİANTEP KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

15

SAMSUN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

16

İSTANBUL BAKIRKÖY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

17

DİYARBAKIR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

18

İSTANBUL FATİH KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

19

MANİSA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

20

HATAY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

21

ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

22

İSTANBUL ÇEKMECE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

23

BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

24

TRABZON KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

25

AYDIN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

26

KAYSERİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

3

27

KAHRAMANMARAŞ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

3

28

SAKARYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

3

29

ESKİŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

3

30

ERZURUM KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

3

31

MUĞLA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

3

32

ORDU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

3

33

DENİZLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

3

34

VAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2

35

KÜTAHYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2

36

ADIYAMAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2

37

ZONGULDAK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2

38

TOKAT KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2

39

ÇORUM KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2

40

TEKİRDAĞ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2

41

MALATYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2

42

ELAZIĞ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2

43

SİVAS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2

44

GİRESUN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

45

ISPARTA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

46

YOZGAT KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

47

OSMANİYE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

48

AMASYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

 

 

AFYONKARAHİSAR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ RİZE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ MARDİN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ UŞAK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ BİTLİS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ BATMAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ÇANAKKALE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ AĞRI KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ MUŞ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ KASTAMONU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ŞIRNAK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ BOLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ EDİRNE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ KIRIKKALE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ NİĞDE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ KIRŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SİİRT KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ KARABÜK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ KIRKLARELİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ BURDUR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ERZİNCAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ NEVŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ KARS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ YALOVA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ AKSARAY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ÇANKIRI KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ BİNGÖL KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ KARAMAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SİNOP KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ BARTIN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ BİLECİK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ DÜZCE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ HAKKARİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ARTVİN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ KİLİS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ IĞDIR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GÜMÜŞHANE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ARDAHAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ BAYBURT KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ TUNCELİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.