1. HABERLER

  2. PERSONEL SAĞLIK

  3. Sözleşmeli Sağlık Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge
Sözleşmeli Sağlık Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge

Sözleşmeli Sağlık Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge

Kamu hastaneleri Birlikleri Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge

A+A-

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı Kamu Hastane Birliklerinde 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 32 nci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen personele döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen genel sekreter, mali hizmetler başkanı, tıbbi hizmetler başkanı, idari hizmetler başkanı, hastane yöneticisi, başhekim, başhekim yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman ve büro görevlisine yapılacak ek ödemeyi kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a)          Aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

b)          Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c)          Birlik: İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerini işleten Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı taşra teşkilatını,

ç) Birlik katsayısı: Birlik bölge gelişmişlik katsayısı ile birlik rol katsayısının aritmetik ortalamasından oluşan katsayıyı,

d)          Birlik rol katsayısı: Birliğin hizmet verdiği ilin Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre toplam il nüfusu ile birliği oluşturan sağlık tesislerinin özellikleri dikkate alınarak belirlenmiş olan Ek-2 sayılı tabloda yer alan katsayıyı,

e)          Bölge gelişmişlik katsayısı: Birlikler için Ek-3, birliğe bağlı sağlık tesisleri için Ek-4 sayılı tabloda yer alan katsayıyı,

f)           Çalışılmayan günler: Resmî tatil günleri haricindeki tüm çalışılmayan günleri,

g)          Hizmet rolü: Nüfus, ulaşım imkânları, sağlık insan gücü mevcudu, sağlık tesislerinin şartları, hizmet sunum kapasitesi ve sahip olduğu benzeri sağlık kaynakları itibariyle hizmet alanları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen A, B, C, D ve E1 grubunu

ğ) (Değişik-Makam Onayı 13/08/2014-5516.597) Hizmet sınıfı katsayısı: Birliğe bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastaneleri için 7 nci maddede belirtilen şekilde hesaplanan katsayıyı,

h)          Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,

ı) Ödeme dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,

i)            Sağlık tesisi: Üniversiteler ile birlikte kullanılan hastaneler de dâhil olmak üzere Birliğe bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastaneleri,

j) Sağlık tesisi katsayısı: Sağlık tesisi bölge gelişmişlik katsayısı ile hizmet sınıfı katsayısının aritmetik ortalamasından oluşan katsayıyı,

 

k) Sözleşmeli personel: 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen personeli,

l)              Tavan ek ödeme tutarı: Ek-1 sayılı tabloda yer alan tavan ek ödeme oranlarının 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen tavan ücret ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

m) (Ek-Makam Onayı 13/08/2014-5516.597) TSİM: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü, n) (Ek-Makam Onayı 13/08/2014-5516.597) TDMS: Tek Düzen Muhasebe Sistemi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Birliklerde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Personele Yapılacak Ek Ödemenin Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar

Temel esaslar

MADDE 5- (1) Sözleşmeli personele yapılacak ek ödemeler birlik döner sermaye bütçesinden yapılır.

(2)              Sözleşmeli olarak istihdam edilen tabip, diş tabibi ve eczacılardan Genel Sekreter ve Başkan olarak görev yapanlar dışındaki sözleşmeli personel Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatının daire başkanı ve daha üstü boş yönetici kadrolarına (aylıksız izin sebebiyle boşalanlar da dâhil olmak üzere) görevlendirilebilir. Bunun dışındaki personel sözleşme imzaladığı birlik veya sağlık tesisi dışında görevlendirilemez. Bu şekilde görevlendirilen personele sözleşme imzaladıkları birlikten bu Yönergenin 8 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ek ödeme yapılır. Ancak bu personelin ek ödemesinin hesaplanmasında Sağlık Tesisi Katsayısı dikkate alınmaz.

(3)         4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan ek ödeme brüt tutarı bu Yönerge uyarınca aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödeme brüt tutarından mahsup edilir.

(4)         (Ek Madde-Makam Onayı 13/08/2014-5516.597) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi uyarınca ek ödeme yapılabilecek muhasebe yetkilisi sayısı hastane birlikleri sayısını geçemez.

(5)              (Ek Madde-Makam Onayı 13/08/2014-5516.597) Her bir kamu hastane birliği için; Yatak Kapasite Kullanımı Katsayısı, Toplam Muayene Katsayısı, Tahakkuk Verisi Katsayısı, Birliğe Bağlı Toplam Çalışan Personel Katsayısı, Rol Katsayısı parametrelerinin ortalamalarından oluşturulan Uzman Sayısı Hesaplama Katsayısı esas alınarak programcı/çözümleyici uzman sayıları toplamı aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, Kamu Hastaneleri Birlikleri bazında dağılımı Ek-5 sayılı tabloda yer almaktadır.

Uzman Sayısı Hesaplama Katsayısı

Programcı/Çözümleyici Uzman Sayısı Toplamı

50 ve üstü

5

49,99- 25,00

4

24,99-15,00

3

14,99-10,00

2

9,99 ve altı

1

Birlik katsayısının hesaplanması

MADDE 6- (1) Birliğin hizmet verdiği ilin nüfusu ile birliği oluşturan sağlık tesislerinin özellikleri dikkate alınarak belirlenmiş olan birlik rol katsayısı ile birlik bölge gelişmişlik katsayısı toplamının ikiye bölünmesi sureti ile birlik katsayısı tespit edilir.

Birlik rol katsayısı + Birlik bölge gelişmişlik katsayısı

Birlik katsayısı= ________________________________________________________

2

Sağlık tesisi katsayısının hesaplanması

MADDE 7- (1) Birliğe bağlı sağlık tesisleri için belirlenmiş olan sağlık tesisi bölge gelişmişlik katsayısı ile hizmet sınıfı katsayısının toplamının ikiye bölünmesi sureti ile sağlık tesisi katsayısı tespit edilir.

Sağlık tesisi bölge gelişmişlik katsayısı + Hizmet sınıfı katsayısı

Sağlık tesisi katsayısı= _______________________________________________________

2

(2)    (Ek Madde-Makam Onayı 13/08/2014-5516.597) İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin hizmet sınıfı katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a)               Sağlık Tesisi Rol Katsayısı

İlgili sağlık tesisinin, Bakanlıkça tescil edilen rol grubuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen katsayı, o dönem için sağlık tesisi rol katsayısı olarak esas alınır.

Rol Grupları

Rol Katsayısı

EI

0,85

D

0,88

C

0,91

B

0,94

AII ve AII Dal

0,97

AI ve AI Dal

1,00

b)               Sağlık Tesisi Yatak Kapasite Kullanımı Katsayısı

İlgili sağlık tesisinin, Bakanlıkça tescil edilen yatak sayısı ile TSİM’den alınan yatak doluluk oranı verisi kullanılarak yatak kapasite kullanımı verisi hesaplanır ve tabloda bu veriye karşılık gelen katsayı o dönem için sağlık tesisi yatak kapasite kullanımı katsayısı olarak esas alınır.

Yatak Kapasite Kullanımı = Yatak Doluluk Oranı x Yatak Sayısı

Yatak Kapasite Kullanımı*

Yatak Kapasite Kullanımı Katsayısı

0 - 10

0,85

11 - 25

0,88

26 - 75

0,91

76 - 150

0,94

151 - 300

0,97

301 +

1,00

*Yatak Kapasite Kullanımının ondalık sayı olarak çıkması halinde matematiksel olarak en yakın tam sayıya yuvarlanır.

c)                           Sağlık Tesisi Tahakkuk Verisi Katsayısı

Sağlık tesisinin ilgili dönem için TDMS’den alınan A2 Raporunda yer alan “ek ödemeye esas gelirler” tutarının, Tahakkuk Tutarı Aralığına karşılık gelen katsayısı o dönem için Sağlık Tesisi Tahakkuk Verisi Katsayısı olarak esas alınır.

Tahakkuk Tutarı Aralığı* (TL)

Sağlık Tesisi Tahakkuk Verisi Katsayısı

0 - 250.000

0,85

250.001 - 400.000

0,88

400.001 - 1.000.000

0,91

1.000.001 - 2.000.000

0,94

2.000.001 - 4.000.000

0,97

4.000.001 +

1,00

* Tahakkuk tutarının kuruşlu olarak çıkması halinde matematiksel olarak en yakın tam sayıya yuvarlanır.

ç) İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin hizmet sınıfı katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Hizmet Sınıfı Katsayısı = (Sağlık Tesisi Rol Katsayısı + Sağlık Tesisi Yatak Kapasite Kullanımı Katsayısı + Sağlık Tesisi Tahakkuk Verisi Katsayısı) / 3

(3)            (Ek Madde-Makam Onayı 13/08/2014-5516.597) Ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastanelerinde hizmet sınıfı katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a)               ADSM/ Diş Hastanesi Rol Katsayısı

İlgili ADSM/Diş Hastanesinin, Bakanlıkça tescil edilen rol grubuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen katsayı, o dönem için ADSM/Diş Hastanesi rol katsayısı olarak esas alınır.

Rol Grupları

Rol Katsayısı

D

0,85

C

0,90

B

0,95

b)              ADSM/Diş Hastanesi Tahakkuk Verisi Katsayısı

ADSM/Diş Hastanesinin ilgili dönem için TDMS’den alınan A2 Raporunda yer alan “ek ödemeye esas gelirler” tutarının, Tahakkuk Tutarı Aralığına karşılık gelen katsayısı o dönem için ADSM/Diş Hastanesi Tahakkuk Verisi Katsayısı olarak esas alınır.

Tahakkuk Tutarı Aralığı* (TL)

ADSM/Diş Hastanesi Tahakkuk Verisi Katsayısı

0 - 500.000

0,85

500.001 - 1.500.000

0,90

1.500.001 +

0,95

* Tahakkuk tutarının kuruşlu olarak çıkması halinde matematiksel olarak en yakın tam sayıya yuvarlanır.

c)                          ADSM/Diş Hastanesi Hizmet Sınıfı Katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

ADSM/Diş Hastanesi Hizmet Sınıfı Katsayısı = (Rol Katsayısı + Tahakkuk Verisi Katsayısı) / 2

(4)                       (Ek Madde-Makam Onayı 13/08/2014-5516.597) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb. olağanüstü hâllere hizmet sunumunu aksatacak düzeyde maruz kalan sağlık tesislerinde olağanüstü halin meydana geldiği tarihten itibaren Genel Sekreterin kararıyla 6 (altı) ayı geçmemek üzere, hizmete yeni açılan sağlık tesislerinde ise sağlık tesisinin hizmete açıldığı tarihten itibaren 6 (altı) ayı geçmemek üzere “Sağlık Tesisi Hizmet Sınıfı Katsayısı”nın 0,95’in altında hesaplandığı dönemler için söz konusu katsayı 0,95 olarak, “ADSM/Diş Hastanesi Hizmet Sınıfı Katsayısı”nın 0,90’in altında hesaplandığı dönemler için ise söz konusu katsayı 0,90 olarak esas alınır.

Ek ödeme tutarının hesaplanması

MADDE 8- (1) Genel Sekreterlikte sözleşmeli olarak görev yapan personelin ek ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a)              Genel Sekreter:

1)              Hekim (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,70)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

2)                    Diş Hekimi (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,33)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

3)                    Hekim olmayan (Profesör ve Doçent):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,20)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

4)                    Uzman Hekim:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

5)                    Hekim*:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

6)                    Diğer (Hekim):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,42)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

7)                    Diğer (Uzman Diş Hekimi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,39)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

8)                    Diğer (Diş Hekimi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,32)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

9)                    Diğer (Hekim olmayan):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,22)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

b)                    Başkan:

1)                    Hekim (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,67)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

2)                    Diş Hekimi (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,35)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

3)                    Hekim olmayan (Profesör ve Doçent):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [Tavan ek ödeme tutarı X (0,25)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

4)                    Uzman Hekim:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

5)                    Hekim*:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

6)                      Diğer (Hekim):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,59)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

7)                      Diğer (Uzman Diş Hekimi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,55)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

8)                      Diğer (Diş Hekimi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,51)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

9)                      Diğer (Hekim olmayan):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,18)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

c)                       Uzman

1)                      Hekim:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,93)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan

gün katsayısı

2)                      Diş Hekimi:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,75)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan

gün katsayısı

3)                      Eczacı, Hukukçu, Programcı ve Çözümleyici:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X ( 0,52)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

4)                      Diğer:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,18)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

5)                      (Ek Madde-Makam Onayı 13/08/2014-5516.597) Muhasebe Yetkilisi:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,25)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

ç) Büro Görevlisi

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,54)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

(2)        Sağlık tesislerinde sözleşmeli olarak görev yapan personelin ek ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a)                       Hastane Yöneticisi

1)                      Hekim (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,66)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

2)                      Diş Hekimi (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,34)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

3)                    Hekim olmayan (Profesör, Doçent):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,25)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

4)                    Uzman Hekim:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

5)                    Hekim*:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,49)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

6)                    Diğer (Hekim):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,58)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

7)                    Diğer (Uzman Diş Hekimi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,55)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

8)                    Diğer (Diş Hekimi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

9)                    Diğer (Hekim olmayan):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,19)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

b)                    Başhekim:

1)                    Hekim (Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,64)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

2)                    Diş Hekimi (Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi):

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,33)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

3)                    Uzman Hekim:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,57)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

4)                    Hekim*:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,46)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

5)                    Uzman Diş Hekimi:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,35)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

6)          Diş Hekimi*:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,32)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

7)          Hekim:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,74)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

8)          Diş Hekimi:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,55)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

c)           Başhekim Yardımcısı:

1)          Uzman Hekim:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,64)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

2)          Uzman Diş Hekimi:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,40)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

3)          Hekim:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

4)          Diş Hekimi:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,44)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

5)          Eczacı:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,10)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

6)          Lisansüstü eğitim yapmış sağlık bilimleri lisansiyerleri:

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

ç) Müdür

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,41)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

d)          Müdür Yardımcısı

Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı

(3)    Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında yılda toplam otuz günü geçmemek üzere sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ile eğitim ve proje çalışmaları kapsamında görevlendirilenlere yapılacak ek ödemelerin belirlenmesinde, görevlendirildikleri ve fiilen görev yaptıkları günler için aktif çalışılan gün katsayısı dikkate alınmaz.

(4)        (*) Tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip

GEÇİCİ MADDE 1- (Ek Madde-Makam Onayı 13/08/2014-5516.597) Ek-5 sayılı tabloda yer alan sayının üzerinde olup da halen çalışmaya devam eden programcı ve çözümleyicilerin ek ödemeleri, bir yılı geçmemek üzere sözleşmeleri sona erinceye kadar bu Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendine göre hesaplanmaya devam olunur.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Yönerge, 2 Kasım 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

EK -1

Kamu Hastane Birlikleri Sözleşmeli Personel Tavan Ek Ödeme Oranları

Unvanı

Ek Ödeme Tavan Oranı %

Genel Sekreter

 

a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi

550

b) Uzman Hekim, Hekim*

400

c) Diğer

300

Başkan

 

a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi

600

b) Uzman Hekim, Hekim*

450

c) Diğer

300

Hastane Yöneticisi

 

a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi

600

b) Uzman Hekim, Hekim*

450

c) Diğer

300

Başhekim

 

a) Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi Hekim

600

b) Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi, Hekim ve Diş

450

Hekimi*

c) Hekim, Diş Hekimi

200

Başhekim Yardımcısı

 

a) Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi

270

b) Hekim, Diş Hekimi, Eczacı

180

c) Lisansüstü eğitim yapmış sağlık bilimleri lisansiyerleri

125

Müdür

125

Müdür Yardımcısı

75

Uzman

125

Büro Görevlisi

50

(*) Tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip

 

1

(1.000.000 < İl Nüfusu) olan illerde hizmet veren birlikler

1,00

(1.000.000 > İl Nüfusu >750.000) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan birlikler

2

(1.000.000 > İl Nüfusu >750.000) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan birlikler

0,96

3

(750.000 > İl Nüfusu > 500.000 ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan birlikler

0,92

(750.000 > İl Nüfusu > 500.000 ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan 3. Basamak sağlık hizmeti veren birlikler

4

( 500.000 > İl Nüfusu ) olan illerde,

bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan birlikler

0,88

(500.000 > İl Nüfusu > 250.000) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan ve 3. basamak sağlık hizmeti veren birlikler

5

(500.000 > İl Nüfusu > 250.000) olan illerde, sadece 2. basamak sağlık hizmeti veren birlikler

0,84

(İl Nüfusu < 250.000 ) olan illerde,

bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan ve

3. basamak sağlık hizmeti veren birlikler

6

(İl Nüfusu < 250.000 ) olan illerde,

sadece 2. basamak sağlık hizmeti veren birlikler

0,80

İL

Katsayı

 

ADANA

0,94

 

ADIYAMAN

0,97

 

AFYONKARAHİSAR

0,96

 

AĞRI

1,00

 

AKSARAY

0,97

 

AMASYA

0,95

 

ANKARA

0,92

 

ANTALYA

0,92

 

ARDAHAN

0,99

 

ARTVİN

0,94

 

AYDIN

0,94

 

BALIKESİR

0,94

 

BARTIN

0,96

 

BATMAN

0,99

 

BAYBURT

0,96

 

BİLECİK

0,94

 

BİNGÖL

0,98

 

BİTLİS

0,98

 

BOLU

0,95

 

BURDUR

0,95

 

BURSA

0,92

 

ÇANAKKALE

0,93

 

ÇANKIRI

0,96

 

ÇORUM

0,97

 

DENİZLİ

0,95

 

DİYARBAKIR

0,99

 

DÜZCE

0,94

 

EDİRNE

0,94

 

ELAZIĞ

0,96

 

ERZİNCAN

0,96

 

ERZURUM

0,98

 

ESKİŞEHİR

0,95

 

GAZİANTEP

0,96

 

GİRESUN

0,96

 

GÜMÜŞHANE

0,96

 

HAKKARİ

0,97

 

HATAY

0,94

 

IGDIR

0,98

 

ISPARTA

0,97

 

İSTANBUL

0,85

 

İZMİR

0,90

 

KAHRAMANMARAŞ

0,97

 

KARABÜK

0,95

 

KARAMAN

0,96

 

     
 

 

İL

Katsayı

KARS

0,98

KASTAMONU

0,96

KAYSERİ

0,95

KIRIKKALE

0,95

KIRKLARELİ

0,93

KIRŞEHİR

0,96

KİLİS

0,97

KOCAELİ

0,86

KONYA

0,96

KÜTAHYA

0,96

MALATYA

0,97

MANİSA

0,94

MARDİN

0,98

MERSİN

0,93

MUĞLA

0,91

MUŞ

1,00

NEVŞEHİR

0,96

NİĞDE

0,97

ORDU

0,97

OSMANİYE

0,95

RİZE

0,95

SAKARYA

0,94

SAMSUN

0,96

SİİRT

0,99

SİNOP

0,97

SİVAS

0,97

ŞANLIURFA

0,98

ŞIRNAK

0,98

TEKİRDAĞ

0,90

TOKAT

0,96

TRABZON

0,95

TUNCELİ

0,96

UŞAK

0,96

VAN

1,00

YALOVA

0,91

YOZGAT

0,97

ZONGULDAK

0,93

EK -4

Sağlık Tesisi Bölge Gelişmişlik Katsayısı

İl

İlçe

Bölge Gelişmişlik Katsayısı

ADANA

Aladağ

0,98

ADANA

Merkez

0,88

ADANA

Ceyhan

0,97

ADANA

Feke

0,99

ADANA

Imamoğlu

0,97

ADANA

Karaisali

0,98

ADANA

Karataş

0,97

ADANA

Kozan

0,97

ADANA

Pozantı

0,97

ADANA

Saimbeyli

0,98

ADANA

Tufanbeyli

0,98

ADANA

Yumurtalık

0,98

ADIYAMAN

Besni

0,98

ADIYAMAN

Çelikhan

0,98

ADIYAMAN

Gerger

1,00

ADIYAMAN

Gölbaşı

0,98

ADIYAMAN

Kahta

0,98

ADIYAMAN

Merkez

0,96

ADIYAMAN

Samsat

0,98

ADIYAMAN

Sincik

0,99

ADIYAMAN

Tut

0,98

AFYONKARAHISAR

Başmakçı

0,97

AFYONKARAHİSAR

Bayat

0,98

AFYONKARAHISAR

Bolvadin

0,97

AFYONKARAHİSAR

Çay

0,97

AFYONKARAHISAR

Çobanlar

0,98

AFYONKARAHISAR

Dazkırı

0,97

AFYONKARAHİSAR

Dinar

0,97

AFYONKARAHISAR

Emirdağ

0,98

AFYONKARAHİSAR

Evciler

0,98

AFYONKARAHISAR

Hocalar

0,99

AFYONKARAHISAR

İhsaniye

0,98

AFYONKARAHISAR

İscehisar

0,98

AFYONKARAHISAR

Kızılören

0,98

AFYONKARAHISAR

Merkez

0,95

AFYONKARAHISAR

Sandıklı

0,97

AFYONKARAHISAR

Sinanpaşa

0,98

AFYONKARAHISAR

Sultandağı

0,98

AFYONKARAHISAR

Şuhut

0,98

AĞRI

Diyadin

1,00

AĞRI

Doğubeyazıt

0,99

AĞRI

Eleşkirt

0,99

İl

İlçe

Bölge Gelişmişlik Katsayısı

AĞRI

Hamur

1,00

AĞRI

Merkez

0,97

AĞRI

Patnos

0,99

AĞRI

Taşlıçay

0,99

AĞRI

Tutak

0,99

AKSARAY

Ağaçören

0,99

AKSARAY

Eskil

0,98

AKSARAY

Gülağaç

0,98

AKSARAY

Güzelyurt

0,98

AKSARAY

Merkez

0,96

AKSARAY

Ortaköy

0,98

AKSARAY

Sarıyahşi

0,98

AMASYA

Göynücek

0,99

AMASYA

Gümüşhacıköy

0,98

AMASYA

Hamamözü

0,98

AMASYA

Merkez

0,96

AMASYA

Merzifon

0,96

AMASYA

Suluova

0,96

AMASYA

Taşova

0,98

ANKARA

Akyurt

0,96

ANKARA

Ayaş

0,97

ANKARA

Bala

0,98

ANKARA

Beypazarı

0,96

ANKARA

Merkez

0,85

ANKARA

Çamlıdere

0,97

ANKARA

Çubuk

0,96

ANKARA

Elmadağ

0,96

ANKARA

Evren

0,97

ANKARA

Güdül

0,97

ANKARA

Haymana

0,98

ANKARA

Kalecik

0,98

ANKARA

Kazan

0,95

ANKARA

Kızılcahamam

0,97

ANKARA

Nallıhan

0,97

ANKARA

Polatlı

0,96

ANKARA

Şereflikoçhisar

0,97

ANTALYA

Akseki

0,98

ANTALYA

Alanya

0,94

ANTALYA

Elmalı

0,97

ANTALYA

Finike

0,97

ANTALYA

Gazipaşa

0,97

ANTALYA

Gündoğmuş

0,98

ANTALYA

Ibradi

0,97

ANTALYA

Kale

0,97

ANTALYA

ş

a

W

0,97

ANTALYA

Kemer

0,93

İl

İlçe

Bölge Gelişmişlik Katsayısı

ANTALYA

Korkuteli

0,97

ANTALYA

Kumluca

0,97

ANTALYA

Manavgat

0,95

ANTALYA

Merkez

0,91

ANTALYA

Serik

0,96

ARDAHAN

Çıldır

0,99

ARDAHAN

Damal

0,99

ARDAHAN

Göle

0,99

ARDAHAN

Hanak

0,99

ARDAHAN

Merkez

0,98

ARDAHAN

Posof

0,98

ARTVİN

Ardanuç

0,98

ARTVİN

Arhavi

0,96

ARTVİN

Borçka

0,97

ARTVİN

Hopa

0,96

ARTVİN

Merkez

0,96

ARTVİN

Murgul

0,96

ARTVİN

Şavşat

0,98

ARTVİN

Yusufeli

0,98

AYDIN

Bozdoğan

0,98

AYDIN

Buharkent

0,97

AYDIN

Çine

0,97

AYDIN

Didim

0,95

AYDIN

Germencik

0,97

AYDIN

İncirliova

0,97

AYDIN

Karacasu

0,98

AYDIN

Karpuzlu

0,98

AYDIN

Koçarlı

0,98

AYDIN

Köşk

0,98

AYDIN

Kuşadası

0,93

AYDIN

Kuyucak

0,97

AYDIN

Merkez

0,95

AYDIN

Nazilli

0,95

AYDIN

Söke

0,96

AYDIN

Sultanhisar

0,97

AYDIN

Yenipazar

0,97

BALIKESİR

Ayvalık

0,95

BALIKESİR

Balya

0,98

BALIKESİR

Bandırma

0,93

BALIKESİR

Bigadiç

0,98

BALIKESİR

Burhaniye

0,96

BALIKESİR

Dursunbey

0,98

BALIKESİR

Edremit

0,95

BALIKESİR

Erdek

0,96

BALIKESİR

Gömeç

0,97

BALIKESİR

Gönen

0,96

İl

İlçe

Bölge Gelişmişlik Katsayısı

BALIKESİR

Havran

0,98

BALIKESİR

İvrindi

0,98

BALIKESİR

Kepsut

0,98

BALIKESİR

Manyas

0,98

BALIKESİR

Marmara

0,96

BALIKESİR

Merkez

0,94

BALIKESİR

Savaştepe

0,98

BALIKESİR

Sındırgı

0,98

BALIKESİR

Susurluk

0,96

BARTIN

Amasra

0,97

BARTIN

Kurucaşile

0,98

BARTIN

Merkez

0,97

BARTIN

Ulus

0,98

BATMAN

Beşiri

0,99

BATMAN

Gercüş

0,99

BATMAN

Hasankeyf

0,99

BATMAN

Kozluk

0,99

BATMAN

Merkez

0,96

BATMAN

Sason

1,00

BAYBURT

Aydıntepe

0,98

BAYBURT

Demirözü

0,98

BAYBURT

Merkez

0,97

BİLECİK

Bozüyük

0,95

BİLECİK

Gölpazarı

0,98

BİLECİK

İnhisar

0,98

BİLECİK

Merkez

0,95

BİLECİK

Osmaneli

0,97

BİLECİK

Pazaryeri

0,97

BİLECİK

Söğüt

0,96

BİLECİK

Yenipazar

0,98

BİNGÖL

Adaklı

0,99

BİNGÖL

Genç

0,99

BİNGÖL

Karlıova

0,99

BİNGÖL

Kiğı

0,97

BİNGÖL

Merkez

0,97

BİNGÖL

Solhan

0,99

BİNGÖL

Yayladere

0,98

BİNGÖL

Yedisu

0,99

BİTLİS

Adilcevaz

0,98

BİTLİS

Ahlat

0,98

BİTLİS

Güroymak

0,99

BİTLİS

Hizan

1,00

BİTLİS

Merkez

0,97

BİTLİS

Mutki

1,00

BİTLİS

Tatvan

0,97

BOLU

Dörtdivan

0,98

İl

İlçe

Bölge Gelişmişlik Katsayısı

BOLU

Gerede

0,97

BOLU

Göynük

0,98

BOLU

Kıbrısçık

0,98

BOLU

Mengen

0,97

BOLU

Merkez

0,95

BOLU

Mudurnu

0,98

BOLU

Seben

0,98

BOLU

Yeniçağa

0,96

BURDUR

Ağlasun

0,98

BURDUR

Altınyayla

0,97

BURDUR

Bucak

0,97

BURDUR

Çavdır

0,98

BURDUR

Çeltikçi

0,98

BURDUR

Gölhisar

0,97

BURDUR

Karamanlı

0,97

BURDUR

Kemer

0,98

BURDUR

Merkez

0,95

BURDUR

Tefenni

0,98

BURDUR

Yeşilova

0,98

BURSA

Büyükorhan

0,98

BURSA

Merkez

0,85

BURSA

Gemlik

0,95

BURSA

Gürsu

0,96

BURSA

Harmancık

0,98

BURSA

İnegöl

0,95

BURSA

İznik

0,97

BURSA

Karacabey

0,96

BURSA

Keles

0,98

BURSA

Kestel

0,96

BURSA

M.Kemalpaşa

0,97

BURSA

Mudanya

0,95

BURSA

Orhaneli

0,98

BURSA

Orhangazi

0,96

BURSA

Yenişehir

0,97

ÇANAKKALE

Ayvacık

0,97

ÇANAKKALE

Bayramiç

0,97

ÇANAKKALE

Biga

0,97

ÇANAKKALE

Bozcaada

0,94

ÇANAKKALE

Çan

0,96

ÇANAKKALE

Eceabat

0,96

ÇANAKKALE

Ezine

0,97

ÇANAKKALE

Gelibolu

0,96

ÇANAKKALE

Gökçeada

0,96

ÇANAKKALE

Lapseki

0,97

ÇANAKKALE

Merkez

0,94

ÇANAKKALE

Yenice

0,98

İl

İlçe

Bölge Gelişmişlik Katsayısı

ÇANKIRI

Atkaracalar

0,97

ÇANKIRI

Bayramören

0,98

ÇANKIRI

Çerkeş

0,97

ÇANKIRI

Eldivan

0,98

ÇANKIRI

Ilgaz

0,97

ÇANKIRI

Kızılırmak

0,99

ÇANKIRI

Korgun

0,97

ÇANKIRI

Kurşunlu

0,98

ÇANKIRI

Merkez

0,96

ÇANKIRI

Orta

0,98

ÇANKIRI

Şabanözü

0,97

ÇANKIRI

Yapraklı

0,98

ÇORUM

Alaca

0,98

ÇORUM

Bayat

0,99

ÇORUM

Boğazkale

0,99

ÇORUM

Dodurga

0,98

ÇORUM

İskilip

0,98

ÇORUM

Kargı

0,98

ÇORUM

Laçin

0,98

ÇORUM

Mecitözü

0,98

ÇORUM

Merkez

0,95

ÇORUM

Oğuzlar

0,98

ÇORUM

Ortaköy

0,98

ÇORUM

Osmancık

0,97

ÇORUM

Sungurlu

0,98

ÇORUM

Uğurludağ

0,99

denizli

Acıpayam

0,98

DENİZLİ

Akköy

0,97

denizli

Babadağ

0,96

DENİZLİ

Baklan

0,98

denizli

Bekilli

0,98

DENİZLİ

Beyağaç

0,98

DENİZLİ

Bozkurt

0,97

denizli

Buldan

0,97

DENİZLİ

Çal

0,98

denizli

Çameli

0,98

DENİZLİ

Çardak

0,97

DENİZLİ

Çivril

0,97

denizli

Güney

0,98

DENİZLİ

Honaz

0,96

denizli

Kale

0,98

DENİZLİ

Merkez

0,92

denizli

Sarayköy

0,96

DENİZLİ

Serinhisar

0,97

DENİZLİ

Tavas

0,98

DİYARBAKIR

Bismil

0,99

İl

İlçe

Bölge Gelişmişlik Katsayısı

DİYARBAKIR

Çermik

0,99

DİYARBAKIR

Çınar

0,99

DİYARBAKIR

Çüngüş

0,99

DİYARBAKIR

Dicle

1,00

DİYARBAKIR

Eğil

1,00

DİYARBAKIR

Ergani

0,98

DİYARBAKIR

Hani

0,99

DİYARBAKIR

Hazro

1,00

DİYARBAKIR

Kocaköy

0,99

DİYARBAKIR

Kulp

0,99

DİYARBAKIR

Lice

0,99

DİYARBAKIR

Merkez

0,95

DİYARBAKIR

Silvan

0,99

DÜZCE

Akçakoca

0,96

DÜZCE

Cumayeri

0,97

DÜZCE

Çilimli

0,97

DÜZCE

Gölyaka

0,97

DÜZCE

Gümüşova

0,96

DÜZCE

Kaynaşlı

0,97

DÜZCE

Merkez

0,96

DÜZCE

Yığılca

0,99

EDİRNE

Enez

0,97

EDİRNE

Havsa

0,97

EDİRNE

İpsala

0,98

EDİRNE

Keşan

0,96

EDİRNE

Lalapaşa

0,98

EDİRNE

Meriç

0,98

EDİRNE

Merkez

0,94

EDİRNE

Süleoğlu

0,97

EDİRNE

Uzunköprü

0,97

ELAZIĞ

Ağın

0,97

ELAZIĞ

Alacakaya

0,98

ELAZIĞ

Arıcak

0,99

ELAZIĞ

Baskil

0,98

ELAZIĞ

Karakoçan

0,98

ELAZIĞ

Keban

0,97

ELAZIĞ

Kovancılar

0,98

ELAZIĞ

Maden

0,98

ELAZIĞ

Merkez

0,95

ELAZIĞ

Palu

0,99

ELAZIĞ

Sivrice

0,98

ERZİNCAN

Çayırlı

0,98

ERZİNCAN

İliç

0,98

ERZİNCAN

Kemah

0,98

ERZİNCAN

Kemaliye

0,97

ERZİNCAN

Merkez

0,96

İl

İlçe

Bölge Gelişmişlik Katsayısı

ERZİNCAN

Otlukbeli

0,98

ERZİNCAN

Refahiye

0,98

ERZİNCAN

Tercan

0,98

ERZİNCAN

Üzümlü

0,98

ERZURUM

Aşkale

0,97

ERZURUM

Çat

0,99

ERZURUM

Hınıs

0,99

ERZURUM

Horasan

0,99

ERZURUM

Ilıca

0,98

ERZURUM

Ispir

0,98

ERZURUM

Karaçoban

1,00

ERZURUM

Karayazı

1,00

ERZURUM

Köprüköy

0,99

ERZURUM

Merkez

0,94

ERZURUM

Narman

0,98

ERZURUM

Oltu

0,98

ERZURUM

Olur

0,98

ERZURUM

Pasinler

0,98

ERZURUM

Pazaryolu

0,98

ERZURUM

Şenkaya

0,99

ERZURUM

Tekman

1,00

ERZURUM

Tortum

0,98

ERZURUM

Uzundere

0,98

ESKİŞEHİR

Alpu

0,98

ESKİŞEHİR

Beylikova

0,97

ESKİŞEHİR

Çifteler

0,97

ESKİŞEHİR

Günyüzü

0,98

ESKİŞEHİR

Han

0,98

ESKİŞEHİR

İnönü

0,97

ESKİŞEHİR

Mahmudiye

0,97

ESKİŞEHİR

Merkez

0,91

ESKİŞEHİR

Mihalgazi

0,97

ESKİŞEHİR

Mihalıçcık

0,98

ESKİŞEHİR

Sarıcakaya

0,97

ESKİŞEHİR

Seyitgazi

0,98

ESKİŞEHİR

Sivrihisar

0,98

GAZİANTEP

Araban

0,98

GAZİANTEP

Merkez

0,92

GAZİANTEP

İslahiye

0,98

GAZİANTEP

Karkamış

0,99

GAZİANTEP

Nizip

0,97

GAZİANTEP

Nurdağı

0,98

GAZİANTEP

Oğuzeli

0,98

GAZİANTEP

Yavuzeli

0,99

GİRESUN

Alucra

0,98

GİRESUN

Bulancak

0,97

İl

İlçe

Bölge Gelişmişlik Katsayısı

GİRESUN

Çamoluk

0,98

GİRESUN

Çanakçı

0,98

GİRESUN

Dereli

0,98

GİRESUN

Doğankent

0,98

GİRESUN

Espiye

0,98

GİRESUN

Eynesil

0,97

GİRESUN

Görele

0,97

GİRESUN

Güce

0,99

GİRESUN

Keşap

0,98

GİRESUN

Merkez

0,95

GİRESUN

Piraziz

0,97

GİRESUN

Şebinkarahisar

0,97

GİRESUN

Tirebolu

0,98

GİRESUN

Yağlıdere

0,99

GÜMÜŞHANE

Kelkit

0,98

GÜMÜŞHANE

Köse

0,98

GÜMÜŞHANE

Kürtün

0,98

GÜMÜŞHANE

Merkez

0,96

GÜMÜŞHANE

Şiran

0,98

GÜMÜŞHANE

Torul

0,98

HAKKARİ

Çukurca

0,98

HAKKARİ

Merkez

0,97

HAKKARİ

Şemdinli

0,99

HAKKARİ

Yüksekova

0,98

HATAY

Altınözü

0,99

HATAY

Belen

0,96

HATAY

Dörtyol

0,97

HATAY

Erzin

0,97

HATAY

Hassa

0,98

HATAY

İskenderun

0,93

HATAY

Kırıkhan

0,97

HATAY

Kumlu

0,98

HATAY

Merkez

0,96

HATAY

Reyhanlı

0,97

HATAY

Samandağ

0,97

HATAY

Yayladağı

0,98

IğDIR

Aralık

0,98

IğDIR

Karakoyunlu

0,99

IĞDIR

Merkez

0,97

IĞDIR

Tuzluca

0,99

ISPARTA

Aksu

0,98

ISPARTA

Atabey

0,96

ISPARTA

Eğirdir

0,97

ISPARTA

Gelendost

0,98

ISPARTA

Gönen

0,96

ISPARTA

Keçiborlu

0,97

İl

İlçe

Bölge Gelişmişlik Katsayısı

ISPARTA

Merkez

0,94

ISPARTA

Senirkent

0,97

ISPARTA

Sütçüler

0,98

ISPARTA

Şarkikaraağaç

0,97

ISPARTA

Uluborlu

0,95

ISPARTA

Yalvaç

0,98

ISPARTA

Yenişarbademli

0,97

İSTANBUL

Büyükçekmece

0,92

İSTANBUL

Merkez

0,85

İSTANBUL

Çatalca

0,96

İSTANBUL

Silivri

0,95

İSTANBUL

Sultanbeyli

0,95

İSTANBUL

Şile

0,96

İZMİR

Aliağa

0,90

İZMİR

Bayındır

0,98

İZMİR

Bergama

0,97

İZMİR

Beydağ

0,98

İZMİR

Merkez

0,85

İZMİR

Çeşme

0,93

İZMİR

Dikili

0,96

İZMİR

Foça

0,95

İZMİR

Karaburun

0,95

İZMİR

Kemalpaşa

0,95

İZMİR

Kınık

0,98

İZMİR

Kiraz

0,98

İZMİR

Menderes

0,96

İZMİR

Menemen

0,96

İZMİR

Ödemiş

0,97

İZMİR

Seferihisar

0,95

İZMİR

Selçuk

0,95

İZMİR

Tire

0,96

İZMİR

Torbalı

0,95

İZMİR

Urla

0,94

KAHRAMANMARAŞ

Afşin

0,98

KAHRAMANMARAŞ

Andırın

0,98

KAHRAMANMARAŞ

Çağlayancerit

0,99

KAHRAMANMARAŞ

Ekinözü

0,99

KAHRAMANMARAŞ

Elbistan

0,97

KAHRAMANMARAŞ

Göksun

0,98

KAHRAMANMARAŞ

Merkez

0,95

KAHRAMANMARAŞ

Nurhak

0,98

KAHRAMANMARAŞ

Pazarcık

0,98

KAHRAMANMARAŞ

Türkoğlu

0,98

KARABÜK

Eflani

0,99

KARABÜK

Eskipazar

0,97

KARABÜK

Merkez

0,94

İl

İlçe

Bölge Gelişmişlik Katsayısı

KARABÜK

Ovacık

0,99

KARABÜK

Safranbolu

0,96

KARABÜK

Yenice

0,98

KARAMAN

Ayrancı

0,98

KARAMAN

Başyayla

0,98

KARAMAN

Ermenek

0,98

KARAMAN

Kazımkarabekir

0,97

KARAMAN

Merkez

0,96

KARAMAN

Sarıveliler

0,98

KARS

Akyaka

0,99

KARS

Arpaçay

0,99

KARS

Digor

0,99

KARS

Kağızman

0,98

KARS

Merkez

0,97

KARS

Sarıkamış

0,98

KARS

Selim

0,99

KARS

Susuz

0,99

KASTAMONU

Abana

0,95

KASTAMONU

Ağlı

0,98

KASTAMONU

Araç

0,98

KASTAMONU

Azdavay

0,98

KASTAMONU

Bozkurt

0,97

KASTAMONU

Cide

0,98

KASTAMONU

Çatalzeytin

0,98

KASTAMONU

Daday

0,98

KASTAMONU

Devrekani

0,98

KASTAMONU

Doğanyurt

0,99

KASTAMONU

Hanönü

0,98

KASTAMONU

Ihsangazi

0,98

KASTAMONU

İnebolu

0,98

KASTAMONU

Küre

0,98

KASTAMONU

Merkez

0,96

KASTAMONU

Pınarbaşı

0,99

KASTAMONU

Seydiler

0,98

KASTAMONU

Şenpazar

0,98

KASTAMONU

Taşköprü

0,98

KASTAMONU

Tosya

0,97

KAYSERİ

Akkışla

0,98

KAYSERİ

Bünyan

0,98

KAYSERİ

Merkez

0,92

KAYSERİ

Develi

0,97

KAYSERİ

Felahiye

0,98

KAYSERİ

Hacılar

0,95

KAYSERİ

İncesu

0,98

KAYSERİ

Özvatan

0,97

KAYSERİ

Pınarbaşı

0,98

İl

İlçe

Bölge Gelişmişlik Katsayısı

KAYSERİ

Sarıoğlan

0,98

KAYSERİ

Sarız

0,98

KAYSERİ

Talas

0,96

KAYSERİ

Tomarza

0,98

KAYSERİ

Yahyalı

0,98

KAYSERİ

Yeşilhisar

0,97

KIRIKKALE

Bahşılı

0,97

KIRIKKALE

Balışeyh

0,98

KIRIKKALE

Çelebi

0,98

KIRIKKALE

Delice

0,98

KIRIKKALE

Karakeçili

0,97

KIRIKKALE

Keskin

0,98

KIRIKKALE

Merkez

0,94

KIRIKKALE

Sulakyurt

0,98

KIRIKKALE

Yahşihan

0,97

KIRKLARELİ

Babaeski

0,96

KIRKLARELİ

Demirköy

0,97

KIRKLARELİ

Kofçaz

0,98

KIRKLARELİ

Lüleburgaz

0,94

KIRKLARELİ

Merkez

0,96

KIRKLARELİ

Pehlivanköy

0,97

KIRKLARELİ

Pınarhisar

0,97

KIRKLARELİ

Vize

0,97

KIRŞEHİR

Akçakent

0,99

KIRŞEHİR

Akpınar

0,98

KIRŞEHİR

Boztepe

0,98

KIRŞEHİR

Çiçekdağı

0,98

KIRŞEHİR

Kaman

0,97

KIRŞEHİR

Merkez

0,96

KIRŞEHİR

Mucur

0,97

KİLİS

Elbeyli

0,98

KİLİS

Merkez

0,96

KİLİS

Musabeyli

0,99

KİLİS

Polateli

0,99

KOCAELİ

Derince

0,94

KOCAELİ

Gebze

0,90

KOCAELİ

Gölcük

0,95

KOCAELİ

Kandıra

0,98

KOCAELİ

Karamürsel

0,96

KOCAELİ

Körfez

0,89

KOCAELİ

Merkez

0,92

KONYA

Ahırlı

0,98

KONYA

Akören

0,98

KONYA

Akşehir

0,97

KONYA

Altınekin

0,98

KONYA

Beyşehir

0,97

İl

İlçe

Bölge Gelişmişlik Katsayısı

KONYA

Bozkır

0,98

KONYA

Merkez

0,92

KONYA

Cihanbeyli

0,98

KONYA

Çeltik

0,98

KONYA

Çumra

0,98

KONYA

Derbent

0,98

KONYA

Derebucak

0,98

KONYA

Doğanhisar

0,98

KONYA

Emirgazi

0,98

KONYA

Ereğli

0,96

KONYA

Güneysınır

0,98

KONYA

Hadim

0,98

KONYA

Halkapınar

0,98

KONYA

Hüyük

0,98

KONYA

Ilgın

0,98

KONYA

Kadınhanı

0,98

KONYA

Karapınar

0,98

KONYA

Kulu

0,98

KONYA

Sarayönü

0,97

KONYA

Seydişehir

0,96

KONYA

Taşkent

0,98

KONYA

Tuzlukçu

0,98

KONYA

Yalıhüyük

0,96

KONYA

Yunak

0,98

KÜTAHYA

Altıntaş

0,98

KÜTAHYA

Aslanapa

0,98

KÜTAHYA

Çavdarhisar

0,98

KÜTAHYA

Domaniç

0,98

KÜTAHYA

Dumlupınar

0,98

KÜTAHYA

Emet

0,98

KÜTAHYA

Gediz

0,97

KÜTAHYA

Hisarcık

0,98

KÜTAHYA

Merkez

0,95

KÜTAHYA

Pazarlar

0,98

KÜTAHYA

Simav

0,98

KÜTAHYA

Şaphane

0,98

KÜTAHYA

Tavşanlı

0,97

MALATYA

Akçadağ

0,98

MALATYA

Arapkir

0,98

MALATYA

Arguvan

0,99

MALATYA

Battalgazi

0,98

MALATYA

Darende

0,98

MALATYA

Doğanşehir

0,98

MALATYA

Doğanyol

0,99

MALATYA

Hekimhan

0,98

MALATYA

Kale

0,99

İl

İlçe

Bölge Gelişmişlik Katsayısı

MALATYA

Kuluncak

0,98

MALATYA

Merkez

0,94

MALATYA

Pötürge

0,99

MALATYA

Yazıhan

0,98

MALATYA

Yeşilyurt

0,97

MANİSA

Ahmetli

0,97

MANİSA

Akhisar

0,96

MANİSA

Alaşehir

0,97

MANİSA

Demirci

0,98

MANİSA

Gölmarmara

0,97

MANİSA

Gördes

0,98

MANİSA

Kırkağaç

0,98

MANİSA

Köprübaşı

0,98

MANİSA

Kula

0,97

MANİSA

Merkez

0,94

MANİSA

Salihli

0,96

MANİSA

Sarıgöl

0,98

MANİSA

Saruhanlı

0,97

MANİSA

Selendi

0,98

MANİSA

Soma

0,96

MANİSA

Turgutlu

0,95

MARDİN

Dargeçit

0,99

MARDİN

Derik

0,99

MARDİN

Kızıltepe

0,98

MARDİN

Mazıdağı

0,99

MARDİN

Merkez

0,97

MARDİN

Midyat

0,98

MARDİN

Nusaybin

0,98

MARDİN

Ömerli

0,99

MARDİN

Savur

0,99

MARDİN

Yeşilli

0,97

MERSİN

Anamur

0,97

MERSİN

Aydıncık

0,98

MERSİN

Bozyazı

0,97

MERSİN

Çamlıyayla

0,97

MERSİN

Erdemli

0,97

MERSİN

Gülnar

0,98

MERSİN

Merkez

0,92

MERSİN

Mut

0,97

MERSİN

Silifke

0,97

MERSİN

Tarsus

0,95

MUĞLA

Bodrum

0,94

MUĞLA

Dalaman

0,96

MUĞLA

Datça

0,95

MUĞLA

Fethiye

0,96

MUĞLA

Kavaklıdere

0,97

İl

İlçe

Bölge Gelişmişlik Katsayısı

MUĞLA

Köyceğiz

0,97

MUĞLA

Marmaris

0,93

MUĞLA

Merkez

0,95

MUĞLA

Milas

0,96

MUĞLA

Ortaca

0,96

MUĞLA

Ula

0,97

MUĞLA

Yatağan

0,97

MUŞ

Bulanık

1,00

MUŞ

Hasköy

0,99

MUŞ

Korkut

1,00

MUŞ

Malazgirt

0,99

MUŞ

Merkez

0,98

MUŞ

Varto

0,99

NEVŞEHİR

Acıgöl

0,99

NEVŞEHİR

Avanos

0,97

NEVŞEHİR

Derinkuyu

0,98

NEVŞEHİR

Gülşehir

0,98

NEVŞEHİR

Hacıbektaş

0,98

NEVŞEHİR

Kozaklı

0,98

NEVŞEHİR

Merkez

0,96

NEVŞEHİR

Ürgüp

0,97

NİĞDE

Altunhisar

0,99

NİĞDE

Bor

0,97

NİĞDE

Çamardı

0,98

NİĞDE

Çiftlik

0,99

NİĞDE

Merkez

0,96

NİĞDE

Ulukışla

0,98

ORDU

Akkuş

0,99

ORDU

Aybastı

0,98

ORDU

Çamaş

0,98

ORDU

Çatalpınar

0,98

ORDU

Çaybaşı

0,99

ORDU

Fatsa

0,97

ORDU

Gölköy

0,98

ORDU

Gülyalı

0,97

ORDU

Gürgentepe

0,98

ORDU

İkizce

0,99

ORDU

Kabadüz

0,98

ORDU

Kabataş

0,98

ORDU

Korgan

0,99

ORDU

Kumru

0,98

ORDU

Merkez

0,95

ORDU

Mesudiye

0,98

ORDU

Perşembe

0,98

ORDU

Ulubey

0,98

ORDU

Ünye

0,97

İl

İlçe

Bölge Gelişmişlik Katsayısı

OSMANİYE

Bahçe

0,97

OSMANİYE

Düziçi

0,98

OSMANİYE

Hasanbeyli

0,97

OSMANİYE

Kadirli

0,97

OSMANİYE

Merkez

0,96

OSMANİYE

Sumbas

0,99

OSMANİYE

Toprakkale

0,97

RİZE

Ardeşen

0,96

RİZE

Çamlıhemşin

0,98

RİZE

Çayeli

0,97

RİZE

Derepazarı

0,97

RİZE

Fındıklı

0,97

RİZE

Güneysu

0,98

RİZE

Hemşin

0,97

RİZE

Ikizdere

0,98

RİZE

Iyidere

0,97

RİZE

Kalkandere

0,98

RİZE

Merkez

0,95

RİZE

Pazar

0,97

SAKARYA

Akyazı

0,97

SAKARYA

Ferizli

0,97

SAKARYA

Geyve

0,97

SAKARYA

Hendek

0,97

SAKARYA

Karapürçek

0,97

SAKARYA

Karasu

0,97

SAKARYA

Kaynarca

0,98

SAKARYA

Kocaali

0,97

SAKARYA

Merkez

0,93

SAKARYA

Pamukova

0,97

SAKARYA

Sapanca

0,95

SAKARYA

Söğütlü

0,97

SAKARYA

Taraklı

0,98

SAMSUN

Alaçam

0,98

SAMSUN

Asarcık

0,99

SAMSUN

Ayvacık

0,99

SAMSUN

Bafra

0,97

SAMSUN

Çarşamba

0,97

SAMSUN

Havza

0,98

SAMSUN

Kavak

0,98

SAMSUN

Ladik

0,98

SAMSUN

Merkez

0,94

SAMSUN

Ondokuzmayıs

0,96

SAMSUN

Salıpazarı

0,99

SAMSUN

Tekkeköy

0,97

SAMSUN

Terme

0,98

SAMSUN

Vezirköprü

0,98

İl

İlçe

Bölge Gelişmişlik Katsayısı

SAMSUN

Yakakent

0,98

SİİRT

Aydınlar

0,98

SİİRT

Baykan

0,99

SİİRT

Eruh

0,99

SİİRT

Kurtalan

0,99

SİİRT

Merkez

0,97

SİİRT

Pervari

1,00

SİİRT

Şirvan

1,00

SİNOP

Ayancık

0,98

SİNOP

Boyabat

0,97

SİNOP

Dikmen

0,99

SİNOP

Durağan

0,99

SİNOP

Erfelek

0,98

SİNOP

Gerze

0,98

SİNOP

Merkez

0,96

SİNOP

Saraydüzü

0,98

SİNOP

Türkeli

0,98

SİVAS

Akıncılar

0,98

SİVAS

Altınyayla

0,99

SİVAS

Divriği

0,97

SİVAS

Doğanşar

0,98

SİVAS

Gemerek

0,98

SİVAS

Gölova

0,98

SİVAS

Gürün

0,98

SİVAS

Hafik

0,99

SİVAS

İmranlı

0,98

SİVAS

Kangal

0,98

SİVAS

Koyulhisar

0,98

SİVAS

Merkez

0,95

SİVAS

Suşehri

0,98

SİVAS

Şarkışla

0,98

SİVAS

Ulaş

0,98

SİVAS

Yıldızeli

0,99

SİVAS

Zara

0,98

ŞANLIURFA

Akçakale

0,99

ŞANLIURFA

Birecik

0,98

ŞANLIURFA

Bozova

0,99

ŞANLIURFA

Ceylanpınar

0,98

ŞANLIURFA

Halfeti

0,99

ŞANLIURFA

Harran

1,00

ŞANLIURFA

Hilvan

0,99

ŞANLIURFA

Merkez

0,96

ŞANLIURFA

Siverek

0,99

ŞANLIURFA

Suruç

0,99

ŞANLIURFA

Viranşehir

0,98

ŞIRNAK

Beytüşşebap

0,99

İl

İlçe

Bölge Gelişmişlik Katsayısı

ŞIRNAK

Cizre

0,97

ŞIRNAK

Güçlükonak

0,99

ŞIRNAK

Idil

0,99

ŞIRNAK

Merkez

0,97

ŞIRNAK

Silopi

0,98

ŞIRNAK

Uludere

0,99

TEKİRDAĞ

Çerkezköy

0,94

TEKİRDAĞ

Çorlu

0,93

TEKİRDAĞ

Hayrabolu

0,97

TEKİRDAĞ

Malkara

0,97

TEKİRDAĞ

Marmaraereğlisi

0,93

TEKİRDAĞ

Merkez

0,94

TEKİRDAĞ

Muratlı

0,96

TEKİRDAĞ

Saray

0,96

TEKİRDAĞ

Şarköy

0,96

TOKAT

Almus

0,98

TOKAT

Artova

0,98

TOKAT

Başçiftlik

0,98

TOKAT

Erbaa

0,98

TOKAT

Merkez

0,96

TOKAT

Niksar

0,97

TOKAT

Pazar

0,98

TOKAT

Reşadiye

0,98

TOKAT

Sulusaray

0,99

TOKAT

Turhal

0,97

TOKAT

Yeşilyurt

0,98

TOKAT

Zile

0,98

TRABZON

Akçaabat

0,97

TRABZON

Araklı

0,98

TRABZON

Arsin

0,98

TRABZON

Beşikdüzü

0,96

TRABZON

Çarşıbaşı

0,97

TRABZON

Çaykara

0,98

TRABZON

Dernekpazarı

0,97

TRABZON

Düzköy

0,98

TRABZON

Hayrat

0,98

TRABZON

Köprübaşı

0,98

TRABZON

Maçka

0,98

TRABZON

Merkez

0,94

TRABZON

Of

0,97

TRABZON

Sürmene

0,97

TRABZON

Şalpazarı

0,98

TRABZON

Tonya

0,98

TRABZON

Vakfıkebir

0,97

TRABZON

Yomra

0,97

TUNCELİ

Çemişgezek

0,98

İl

İlçe

Bölge Gelişmişlik Katsayısı

TUNCELİ

Hozat

0,97

TUNCELİ

Mazgirt

0,98

TUNCELİ

Merkez

0,96

TUNCELİ

Nazımiye

0,98

TUNCELİ

Ovacık

0,97

TUNCELİ

Pertek

0,98

TUNCELİ

Pülümür

0,98

UŞAK

Banaz

0,98

UŞAK

Eşme

0,98

UŞAK

Karahallı

0,98

UŞAK

Merkez

0,95

UŞAK

Sivaslı

0,98

UŞAK

Ulubey

0,98

VAN

Bahçesaray

1,00

VAN

Başkale

1,00

VAN

Çaldıran

1,00

VAN

Çatak

1,00

VAN

Edremit

0,98

VAN

Erciş

0,98

VAN

Gevaş

0,99

VAN

Gürpınar

1,00

VAN

Merkez

0,96

VAN

Muradiye

0,99

VAN

Özalp

1,00

VAN

Saray

1,00

YALOVA

Altınova

0,96

YALOVA

Armutlu

0,96

YALOVA

Çınarcık

0,96

YALOVA

Çiftlikköy

0,96

YALOVA

Merkez

0,94

YALOVA

Termal

0,96

YOZGAT

Akdağmadeni

0,98

YOZGAT

Aydıncık

0,99

YOZGAT

Boğazlıyan

0,98

YOZGAT

Çandır

0,97

YOZGAT

Çayıralan

0,98

YOZGAT

Çekerek

0,99

YOZGAT

Kadışehri

0,99

YOZGAT

Merkez

0,96

YOZGAT

Saraykent

0,98

YOZGAT

Sarıkaya

0,98

YOZGAT

Sorgun

0,98

YOZGAT

Şefaatli

0,98

YOZGAT

Yenifakılı

0,98

YOZGAT

Yerköy

0,97

ZONGULDAK

Alaplı

0,97

İl

İlçe

Bölge Gelişmişlik Katsayısı

ZONGULDAK

Çaycuma

0,97

ZONGULDAK

Devrek

0,97

ZONGULDAK

Ereğli

0,94

ZONGULDAK

Gökçebey

0,98

ZONGULDAK

Merkez

0,95

 

EK-5 (Değişik-Makam Onayı 13/08/2014-5516.597)

SIRA

BİRLİK ADI

TOPLAM PROGRAMCI/ÇÖZÜMLEYİCİ UZMAN SAYISI

1

ANKARA 1.BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

5

2

ANKARA 2.BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

5

3

İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

5

4

İSTANBUL ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

5

5

BURSA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

5

6

İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

5

7

İZMİR GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

5

8

ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

5

9

İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

5

10

MERSİN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

11

KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

12

KOCAELİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

13

ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

14

GAZİANTEP KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

15

SAMSUN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

16

İSTANBUL BAKIRKÖY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

17

DİYARBAKIR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

18

İSTANBUL FATİH KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

19

MANİSA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

20

HATAY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

21

ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

22

İSTANBUL ÇEKMECE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

23

BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

24

TRABZON KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

25

AYDIN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

4

26

KAYSERİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

3

27

KAHRAMANMARAŞ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

3

SIRA

BİRLİK ADI

TOPLAM PROGRAMCI/ÇÖZÜMLEYİCİ UZMAN SAYISI

28

SAKARYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

3

29

ESKİŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

3

30

ERZURUM KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

3

31

MUĞLA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

3

32

ORDU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

3

33

DENİZLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

3

34

VAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2

35

KÜTAHYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2

36

ADIYAMAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2

37

ZONGULDAK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2

38

TOKAT KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2

39

ÇORUM KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2

40

TEKİRDAĞ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2

41

MALATYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2

42

ELAZIĞ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2

43

SİVAS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

2

44

GİRESUN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

45

ISPARTA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

46

YOZGAT KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

47

OSMANİYE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

48

AMASYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

49

AFYONKARAHİSAR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

50

RİZE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

51

MARDİN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

52

UŞAK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

53

BİTLİS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

54

BATMAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

55

ÇANAKKALE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

56

AĞRI KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

57

MUŞ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

58

KASTAMONU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

59

ŞIRNAK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

60

BOLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

61

EDİRNE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

62

KIRIKKALE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

63

NİĞDE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

64

KIRŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

65

SİİRT KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

66

KARABÜK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

67

KIRKLARELİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

68

BURDUR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

69

ERZİNCAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

70

NEVŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

SIRA

BİRLİK ADI

TOPLAM PROGRAMCI/ÇÖZÜMLEYİCİ UZMAN SAYISI

 

 

 

71

KARS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

72

YALOVA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

73

AKSARAY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

74

ÇANKIRI KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

75

BİNGÖL KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

76

KARAMAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

77

SİNOP KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

78

BARTIN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

79

BİLECİK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

80

DÜZCE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

81

HAKKARİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

82

ARTVİN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

83

KİLİS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

84

IĞDIR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

85

GÜMÜŞHANE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

86

ARDAHAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

87

BAYBURT KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

88

TUNCELİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

1

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.