Tarım ve Orman Bakanlığı KİK Kararları Açıklandı! Mayıs 2019

Tarım ve Orman Bakanlığı Kurum İdarî Kurulu KİK toplantısı TOÇ BİR-SEN temsilcileri ile yapıldı. Gerçekleşen hususlar, Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilen hususlar ile tüm talepler yayımlandı.

54044
Daha Fazla Göster

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Kurum İdarî Kurulu Toplantısı 6289 sayılı Kanunla değişiklik yapılan 4688 sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun “Kurum İdari Kurulları” başlıklı 22. maddesi gereğince oluşturulan Kurum İdari Kurulu Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) temsilcileri arasında Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü’nde toplandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında çalışan Kamu Personelinin çalışma şartlan ile özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla, Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) tarafından hazırlanan ve Kurum İdari Kurulu’nda görüşülmesi için teklif edilen konulara ait talep ve önerilerin, maddeler halinde görüşülmesine geçildi.

A) GERÇEKLEŞENLER:

1- Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında unvan değişikliği sınavına tabii kadrolar için 06 Ekim 2018 tarihinde yapılmış olan Unvan Değişikliği Sınavı sonrasında, başarılı olan personelin Unvan Değişikliği atama işlemleri tamamlanmıştır.

2- Bakanlık Merkez Teşkilatında Tabip ve Diş Hekimi unvanlarında personel istihdam edilmiştir.

B) DAHA ÖNCEKİ KURUM İDARİ KURULLARINDA GÖRÜŞÜLEN VE YENİDEN DEĞERLENDİRİLEREK, KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULUNA SEVKEDİLMESİNE BİRLİKTE KARAR VERİLEN TALEPLER:

1) Çalışanların yıllık izinlerini kullanırken, resmi tatil olan cumartesi, pazar günleri ile dini ve milli bayram günlerinin yıllık izinden sayılmaması; Talep edildi.

Talep hakkında mevzuat düzenlemesi yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

2) 657 sayılı DMK eki bir sayılı ek gösterge cetvelinde düzenleme yapılarak Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan ve 3600’ün altında ek göstergesi bulunan Lisans mezunu tüm personelin ek göstergelerinde artış yapılması, Genel İdare Hizmetler sınıfında yer alan ve idareci kadrolarında bulunanlar ile Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar için 3600’e yükseltilmesi, yukarıda sayılan sınıflarda yer alan tüm personelin eğitim durumlarına göre kademeli olarak ek gösterge artışından faydalandırılması, aynca Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personele de ek gösterge verilmesi için Bakanlığımızca ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulması; Talep edildi.

 

Talep ile ilgili PERGEM ve Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan çalışmaların devam ettirilmesine ve konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

3) Kamu çalışanlarının kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin muayenelerinde alınmakta olan katkı paylan ile tedavileri için gerekli olan ilaç, implant, ortez, protez gibi medikal malzeme giderleri için katılım payı alınmaması ve ayrıca sağlık hizmetlerinin SGK’ ya devriyle birlikte kamu görevlilerinin tedavi yollukları ile refakatçi giderlerinin ödenmesinde Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerinin değil de 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinin uygulanması; Talep edildi.

Talep ile ilgili olarak Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından SGK nezdinde gerekli çalışmaların yapılmasına ve konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

4) Kamu görevlilerinin bordrolarında yer alan gelir kalemlerinin tamamından (ek ödeme dâhil) sosyal güvenlik primi kesintisi yapılarak, emeklilik sonrası emekli ikramiyeleri ile emekli maaşlarının yükseltilmesi; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği öngörüldüğünden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

5) Kamu Görevlilerine mevzuat gereği yapılan Giyecek Yardımlarının, sınıf ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletilerek günün şartlarına uygun bir şekilde artış yapılması; Talep edildi.

Talep hakkında mevzuat değişikliği öngörüldüğünden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

6) İki yıllık ön lisans ve dört yıllık fakülte mezunu teknisyen ve teknikerlerin unvan değişikliğine gerek kalmadan ödenen Tekniker veya Mühendis maaşları ödemelerinde uygulandığı şekli ile, seyyar görev, ek özel hizmet (arazi) tazminatı ödemelerinde de maaşa esas unvandan ödeme yapılması; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

7) Seyyar Görev Yolluğu ve Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatı, Büyük Proje Tazminatı gibi ödemelerin, sınıf ve unvan ayrımı yapılmadan mevzuatına uygun şekilde seyyar göreve ve arazi görevlerine çıkan personele ve proje görevleri yürüten tüm personele aylık olarak ödenmesi; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği öngörüldüğünden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

8) 375 ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle yapılan düzenlemelerle hayata geçirilen çalışanlara unvan bazında verilen ek ödeme oran ve miktarları, düzenlemenin amacı olarak ifade edilen “eşit işe eşit ücret” ilkesiyle örtüşmeyen sonuçlan doğurmuştur. Bu kapsamda hizmet kolumuzda çalışan teknik hizmetler ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıflarında yer alan Kimyagerler, Biyologlar, Ekonomistler, İstatistikçiler, Tekniker, Teknisyenler, Veteriner Sağlık Teknikerleri-Teknisyenleri, Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıflarında yer alan (Sivil Savunma Uzmanı, Uzman yardımcıları, Ayniyat Saymanı, Memur, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ, Şef, Hizmetli, Teknisyen Yrd. vb.) memurlar Ek Ödeme düzenlemelerinde haksızlığa uğramıştır.

-Biyologlar, Kimyagerler, Ekonomistler, İstatistikçilerin ek ödeme oranlarının da eğitim durumlan göz önünde bulundurularak emsali unvan sayılabilecek mühendis unvanlı personelin ek ödeme oranlarına yükseltilmesi,

– Ziraat ve Veteriner Sağlık Tekniker ve Teknisyenleri başta olmak üzere tüm Tekniker ve Teknisyenlerin de, 666 sayılı KHK ile yapılan düzenleme sonucunda Mühendis ve Veteriner Hekimler ile aralarındaki maaş farkları çok ciddi oranlara ulaşmıştır. Mevcut ücret aralığı göz önünde bulundurularak, tüm Teknikerler ve Teknisyenlerin ek ödeme oranlarının artırılması;

– İlçe Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Müdür Yardımcısı unvanında çalışanlar ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan tüm personel ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personelin ek ödeme oranlarının arttırılması; Talep edildi.

Talep hakkında Mevzuat düzenlemesi gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

9) Şube Müdürü, İlçe Müdürü, Müdür, Müdür Yardımcısı ünvanlı personele temsil tazminatı verilmesi ve söz konusu personelin özel hizmet tazminatlarında artış yapılması; Talep edildi.

Talep hakkında Kanuni düzenleme yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

10) Avukat, Hukuk Müşaviri, Sivil Savunma Uzmanı unvanlarının kariyer meslek sınıfına alınması; Talep edildi.

Talep hakkında Kanuni düzenleme yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

11) Bakanlıkta en düşük maaş alan hizmet sınıflan olan, Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan (Hizmetli, Teknisyen Yardımcısı vb.) tüm personelin, sınavsız olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınması; Talep edildi.

Talep ile ilgili Kanuni düzenleme yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

12) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme’ nin 50. Maddesi “ç” fıkrasında yer alan “ç) Kamu konutlarından yararlanmada pozitif ayrımcılık sağlanması, amacına dönük olarak gerekli tedbirlerin alınması hususunda ihtimam gösterilir. ” hüküm ve Anayasada da yer alan Engellilere pozitif ayrımcılık yapılmasına ilişkin hükümler gereğince;

a) Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan; kendileri engelli olan veya bakmakla yükümlü oldukları kimselerden engelli /sürekli hastalık ve tedavi sürecinde olan çalışanlara, sıra tahsisli lojmanlarda oturma süresinin engellilik oranına göre 3 yıla kadar uzatılması.

b) Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan engelli çalışanlara lojman tahsisi işlemlerinde engellilik oranlarına göre 5 ile 10 puan fazladan verilmesi; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

13) Kamuda görev yapan Memur ve Sözleşmeli Personele, eğitim dönemi başında ve Dini Bayramlarda birer tam maaş ikramiye verilmesi; Talep edildi.

Talep ile ilgili Mevzuat değişikliği gerektiğinden Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

14) Memurlara uygulanan il bazlı hizmet bölgesi belirlenmesi sisteminden vazgeçilerek Kaymakam ve Valilerin atanma işlemlerinde olduğu abi Mülga Kalkınma Bakanlığı ve TÜÖC verileri baz

 

alınarak 81 il ve bu illere bağlı tüm ilçelerde refah düzeyi, ulaşım, gayri safi üretim, fert başına düşen gelir ve diğer yerleşim yerlerine uzaklık, yaşam kalitesi gibi bilimsel-objektif kriterler dikkate alınarak, il ve ilçelerimizin tamamı gelişmişlik düzeyi ve çalışma şartlarına göre 10 hizmet bölgesine ayrılması,

Her hizmet bölgesinde 657 sayılı DMK’na tabii olarak çalışan bütün memurlara ve sözleşmeli personele en az 1001 ek bölge tazminatı verilmesi; Talep edildi.

Örneğin taleple ilgili düzenleme yapıldığında; yukarıda sayılan bilimsel-objektif kriterlere göre Elazığ ilinin 2. bölgeye dahil olduğunu farz edelim. Yine Elazığ *a bağlı Alacakaya ilçesinin 10. bölgede olduğunu varsayarsak Elazığ merkezde çalışan herhangi bir unvanlı memura göre Alacakaya ilçesinde çalışan memur 8001 daha fazla maaş alacaktır. Aynı şekilde Antalya ilinin L bölgeye dahil olduğunu farz edelim. Yine Antalya’ya bağlı Gündoğmuş ilçesinin 6. bölgede olduğunu varsayarsak, Antalya merkezde çalışan herhangi bir unvanlı memura göre Gündoğmuş ilçesinde çalışan memur 6001 daha fazla maaş alacaktır, ”

Talebin hayata geçmesi halinde ülkemiz genelinde bazı il ve coğrafi bölgelerde personel yığılmaları önlenmiş olacak, hiçbir zorlama olmaksızın çalışanların moral ve motivasyonlarını bozmadan, bilimsel yönetimin gereği olarak ücret unsuru kullanılmak suretiyle çalışanların performanslarının artması sağlanacaktır. Ayrıca bu uygulama sayesinde idarece sunulan kamu hizmetinin etkinliği ve verimliliği artacağı gibi, kamu hizmetlerinde amaçlanan kamu yaran da maksimize edilecektir.

Talep Bakanlığımızca da uygun görülmüş olup; konuyla ilgili mevzuat değişikliği gerektiğinden, Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

15) Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında çeşitli unvanlarda Sözleşmeli Teknik Personel olarak istihdam edilmekte iken, 632 sayılı KHK ve 6495 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 4/A kadrosuna geçirilen ve GÎH Sınıfında Uzman unvanına atamalan yapılan personel ile Matbaacı unvanında çalışan personelin Teknik Hizmetler Sınıfına alınması; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

16) Bakanlığın yemek hizmeti verilemeyen birimlerinde yemek yardımının nakdi olarak ödenmesi, kamu görevlilerine yapılan “Yemek Yardımı” bedellerinin günün koşullarına göre artınlarak öğün başına 10 lira olarak ödenmesi; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

17) Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerinde, mesai saatleri haricinde Fazla Çalışma yapan personele, mevzuat gereği ödenmesi gereken Fazla Çalışma (fazla mesai) ücretlerinde artış yapılması; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

18) Kamu personelinin kendisi veya birinci derece yakınlarından; sürekli veya süreli tedavi (Diyaliz, Kemoterapi, Radyoterapi vb.) gerektiren sağlık problemlerinin yaşanması halinde, söz konusu personelin tedavi saatlerinde ve/veya günlerinde idari izinli sayılması; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

19) Kamu personeline uygulanmakta olan Ek Gösterge puanlarında artış yapılması, emsal eğitim durumu veya görev/unvan itibari ile emsal durumda olan personelin Ek Gösterge puanlarının eşitlenmesi ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personel gibi Ek Gösterge almayan personelin de Ek Gösterge düzenlemesinden faydalandırılması; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

C) TALEPLER

1) Tarım ve Orman Bakanlığı personeli olan ve üniversitelerin gıda, ziraat, hayvancılık ve ormancılıkla alakalı branşlarında eğitim veren meslek yüksekokullarından Ön Lisans düzeyinde mezun durumda olanlara; Üniversitelerin Lisans eğitimi veren; Ziraat, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültelerinde, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümlerinde, Su Ürünleri Fakültesinde, Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümlerinde ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinde, Veteriner Fakülteleri ve Orman Fakültelerinde uzaktan ve/veya örgün öğretim şekliyle “Lisans Tamamlama” hakkı verilmesi için gerekli mevzuat değişikliği sürecinde, Toç Bir-Sen tarafından yapılan girişimlere Bakanlık olarak gerekli desteğin verilmesi; Talep edildi.

2) Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden; Hayvan sağlığı, gıda kontrol, tarım ürün ve arazilerinin her türlü ilaçlama, aşılama, denetim ve kontrol hizmetlerinde fiilen çalışanlar, zoonoz hastalıklar ve zirai mücadele işleri, zirai karantina, her türlü kimyasal ve biyolojik mücadele işlerinde ve laboratuvar ortamında çalışanlar ile her türlü denetim ve kontrol hizmetlerini fiilen yürütenler ile orman koruma, sınırlandırma, kaçakçılık ve orman yangınlarıyla mücadele, orman zararlılarıyla mücadele işlerinde çalışanlara ve av-yaban hayatıyla ilgili işlerde doğaya açık alanlarda çalışanların Fiili Hizmet Süresi Zammı’ndan faydalandırılması; Talep edildi.

3) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme’nin, Tanm ve Ormancılık Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlıklı 9. Bölümünde yer alan;

“Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatında veteriner, veteriner hekim, biyolog ve kimyager unvanlı kadro ve pozisyonlarda olanlar ile mühendis unvanlı kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan gıda, ziraat, su ürünleri, balıkçılık teknolojileri ve kimya mühendislerine, en az 5 saat süreyle 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanun kapsamında kontrol görevi yürüttükleri her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır. ” Hükmüne istinaden Kontrol Görevi Yapan Personele yapılan İlave ödemeden;

a) 5996 sayılı Kanun kapsamında yürütülen Resmi Kontrollerde yardımcı personel olarak görevlendirilen, 5996 sayılı Kanunun Ek-2 sayılı “Üretim, İşleme Ve Dağıtım Aşamalarında Resmi Kontrollerden Sorumlu Meslek Mensupları” tablosuna Tekniker, Teknisyen, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Laborant unvanlı personelin eklenerek, bu personelin de Kontrol Görevi Yapan Personele yapılan İlave ödemeden faydalandırılması.

b) Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüklerinin, Bakanlığımız Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergesi gereği 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında iş ve işlemlerini yürütmesi ve 5996 sayılı Kanun kapsamında görev tanımı yapılmamış olması nedeniyle Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüklerinde görev yapan Veteriner Hekim ve Mühendis unvanlı personel Kontrol Görevi Yapan Personele yapılan İlave ödemeden yararlanamamaktadır.

“Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” sinde yer alan ve 5996 sayılı Kanunla ilgili görevlerden olan;

“c) Su ürünleri işleme yerlerinin onay işlemlerini gerçekleştirmek ve denetlenmek,

d) (Ek. 19/8/2015 tarihli ve 35 sayılı Olur) Su ürünleri satış yerlerini ruhsatlandırmak ve görevlerinin Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesine devredilerek, söz konusu personelin de Kontrol Görevi Yapan Personele yapılan ilave ödemeden faydalandırılması; Talep edildi.

4) a) Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında, 657 sayılı Kanunun 4/B (sözleşmeli) statüsünde görev yapan personelin; 657 sayılı DMK’nın 4/A maddesi kapsamına (kadrolu statüye) alınması;

b) 4/B (sözleşmeli) statüsünde görev yapan personelin; 657 sayılı DMK’nın 4/A maddesi kapsamına (kadrolu statüye) alınması hakkında yasal düzenleme sürecinin uzaması halinde (diğer Bakanlıklarda uygulandığı şekilde) 3 yıl sözleşmeli olarak görev yapan personelin 4’üncü yıl 4/A kadrosuna geçirilmesi; Talep edildi.

1, 2, 3 ve 4’üncü maddeler hakkında mevzuat değişikliği gerekmektedir. Söz konusu mevzuat değişiklikleri hakkında ortak çalışma yapmak üzere, Bakanlığımızın ilgili birimleri ile yetkili sendika Toç Bir-Sen temsilcilerinden oluşacak bir komisyon kurulması, kurulacak komisyonda söz konusu taleplere ilişkin mevzuat hazırlık çalışmalarının yapılmasına karar verildi.

5) a) Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı personelinin; görevde yükselme sınavına tabii kadrolara , (Şube Müdürü, Sivil Savunma Uzmanı, Şef, Sayman vb. unvanlar ile YH Sınıfından GÎH sınıfında yer alan unvanlar) atanabilmesi için, 2019 yılı içerisinde Görevde Yükselme Sınavı açılması;

b) Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı personeli için; unvan değişikliği sınavına tabii kadrolara, atanmak için Unvan Değişikliği Sınavı açılması; Talep edildi.

Talep edilen sınavlarla ilgili olarak Personel Genel Müdürlüğü’nce çalışma yapılmasına karar verilmiştir.

6) Bakanlığımız tarafından Genel Müdürlüklerle ilgili çeşitli görevler kapsamında yurtdışına görevli olarak personel gönderilmektedir. Bu görevlendirmelerde çeşitli haksız uygulamaların olmaması, Mühendis, Veteriner Hekim veya ihtiyaca binaen görevlendirilecek diğer unvanlarda çalışanlarımızın çoğunun bu haktan faydalanabilmesi için; Yurtdışı görevlendirmelerinde seçilecek personel ile ilgili objektif kriterlerin getirilmesi, ilgili tüm çalışanlarımızın kademeli olarak yurtdışında görevlendirmelerinin sağlanması; Talep edildi.

Talebin, ilgili birimlerin bilgisine sunulmasına karar verildi.

7) Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatı için işe gidiş-gelişlerde uygulanan servis hizmeti uygulamasının, Bakanlığın tüm Taşra Teşkilatındaki birimlerde çalışan personel için de uygulanması; Talep edildi.

Talep ile ilgili, Bakanlığımız Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

8) a) Bakanlık tarafından, Tarım ve Orman Î1 Müdürlükleri bünyesinde yeni oluşturulan veya ismi değiştirilen Şube Müdürlükleri de dikkate alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde gerekli değişikliğin yapılması;

b) Şube Müdürlüklerine atanma şartlan oluşturulurken, mevcut durumda bazı şubeler için sınava müracaat hakkı bulunmayan fakülte ve bölümlerin de mümkün olduğunca kapsam içerisine alınması; Talep edildi.

Konuyla ilgili olarak, teknik birimlerinde görüşünün alınarak PERGEM tarafından gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

9) a) Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Taşra Teşkilatı personelinin Yer Değiştirme Suretiyle

Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile yeniden yapılanan Bakanlığımızın ihtiyaçlarına, günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi ve personelin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni bir “Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yayımlanması,

b) Yeni hazırlanacak yönetmelikte aşağıda belirtilen ve personel lehine olan hususlara yer verilmesi.

“ Personelin zorunlu çalışma sürelerinin hesaplanmasında Dönem Atamaları İlanının yapıldığı tarihin değil de, atama işlemlerinin yapılacağı tarihin dikkate alınması,

– Personelin Hizmet Puanlarının Hesaplanmasında kullanılan “Hizmet Birimi Puanlarının yeniden düzenlenmesi

– Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi daha geride olan İlçelerde görev yapan personele sosyal ve ekonomik katkı oluşturabilecek şekilde, iller için uygulanan bölge sisteminin, İlçeler için de uygulanması ve aynı ile bağlı ilçeleri arasında farklı bölge kabul edilebilecek bir sistemin oluşturulması; Talep edildi.

PERGEM tarafından söz konusu yönetmelikte değişiklik yapılması çalışmalarında, talepte yer alan hususların dikkate alınacaktır.

10) Tarım ve Orman Bakanlığının Taşra birimlerinden olan Bakanlığa doğrudan bağlı kuruluş müdürlükleri bünyesinde, sadece İdari ve Mali İşler konularında yetki ve sorumluluk üstlenecek, görev alanı ile gerekli hizmetleri sunacak olan, Teknik Müdür Yardımcılığı haricinde ikinci bir İdari Müdür Yardımcılığı ile uygun görülen ve tarımsal yoğunluğu yüksek olan ilçelerde ikinci bir İlçe Müdür Yardımcılığı kadrosunun ihdas edilmesi; Talep edildi.

Konu hakkında ilgili birimlerle birlikte PERGEM tarafından yapılan çalışmaların devam ettirilmesine karar verildi.

11) a) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Merkez Teşkilatı birimlerinde şahsa bağlı unvan olarak var olan, ancak işlevselliği kaldırılan, Şube Müdürü kadrolarının idari bir birim olarak yeniden düzenlenmesi ve ihtiyaç adedince yeni kadro ihdas edilmesi;

b) 23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı Kamu Konuttan Yönetmeliği’ nin Ek-2 sayılı Cetvelde yer alan “… Kamu Konutları Kanununun 31üncü maddesine aykırı olmaması şartıyla kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca personelin görevinin önemi, idareye yararlılığı, yetki ve sorumluluğu ile kilit görevde olması gibi özellikler göz önünde bulundurularak bu Cetvelde sayılan görev unvanlarına eş değerde ve en altta belirtilen görev unvanından aşağı inilmemek üzere görev tahsisli konut tahsis edilecek ek görev unvanları tespit edilebilir,…” hükmü gereğince, Bakanlık Merkez Teşkilatında, şube müdürlüklerinin kaldırılması sonrasında, şube müdürlüğünce yürütülen iş ve işlemleri yapmak üzere Çalışma Grup Sorumlusu adı altında görevlendirilen ve Şube Müdürü kadrosunda görev yapan personele “Görev Tahsisli Lojman” verilmesi; Talep edildi.

Bakanlık tarafından çalışma yapılmasına karar verildi.

12) Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatlarında görev yapan Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin aldıkları eğitim doğrultusunda daha verimli çalışabilmelerinin sağlanması ve farklı zamanlarda yapılan mevzuat değişiklikleri ile kısıtlanan mesleki yetkilerinin iade edilmesi amacı ile Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin mesleki yetkilerinin artırılmasını sağlayacak mevzuat düzenlemelerinin yapılması.

– Bakanlıkça düzenlenen kursta başarılı olan Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerine Suni Tohumlama, Enjeksiyon, Embriyo Transferi vb. mesleki uygulamalarda beşeri sağlık hizmetlerindeki kadro hiyerarşisi göz önünde bulundurularak gerekli düzenlemelerin yapılması; Talep edildi.

Konu hakkında ilgili Genel Müdürlüklerce gerekli değerlendirmelerin yapılması ve mevzuat değişikliği gerektiğinden Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar

13) Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatlarında görev yapan Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin, memurlara yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’ ne göre faydalandırılması gereken giyim yardımlarının artırılması; Talep edildi.

Konu hakkında Bakanlığın ilgili birimlerince gerekli değerlendirmelerin yapılarak talep içeriği hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı yazılmasına karar verildi.

14) Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatlarında, ciddi miktarda var olan personel ihtiyacının giderilmesi için, ihtiyaç bulunan kadro-unvanlarda çalıştırılmak üzere açıktan atama yoluyla personel alınması; Talep edildi.

Talep hakkında Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza tahsis edilen kadrolar göz önünde bulundurularak gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

15) Tarım ve Orman Bakanlığı’na doğrudan bağlı kuruluşlarda (Araştırma Enstitüsü, Gıda Kontrol Laboratuvarı vb.) görev yapan yüksek lisans, doktora ve yabancı dil bilgisine sahip nitelikli personel, Bakanlığımızdan ayrılarak üniversiteler gibi başka kamu kurumlarına geçiş yapmalarından dolayı, bu kurumlarda görev yapacak olan konu uzmanı personel ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Bakanlığa doğrudan bağlı kuruluşlarda (Araştırma Enstitüsü, Gıda Kontrol Laboratuvarı vb.) çalışan konu uzmanı nitelikli personelin özlük haklarında iyileştirmeler yapılarak; Bakanlığımız Merkez ve Taşra Kuruluşlarına (Tarımsal Araştırma Uzmanı vb.) kariyer uzmanlığı kadrolarının tahsis edilmesi; Talep edildi.

Taleple ilgili mevzuat değişikliği yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

Madde 16-) 5018 sayılı kanun ile her birime kendi maaşım hazırlama ve ödeme, yolluk, alım, satım, taşınır işlemlerini yapma zorunluluğu getirilmiştir. Personelin özlük işlemleri idari personel tarafından yürütülmekte olup; iş yoğunluğu nedeniyle mali işler ve personel konularında istihdam edilecek personel temininde zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu sebeple, Bakanlık Merkez ve Taşra birimlerinde, bu konularda çalışmayı teşvik edici, mali ve idari konularında tecrübeli personelin atanabileceği (kariyer uzmanları haricinde), mali işler uzmanı, personel işleri uzmanı, eğitim uzmanı vb. kadro ihdasının yapılması; Talep edildi.

Taleple ilgili mevzuat değişikliği yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

17-) (Mülga Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su işleri Bakanlığı personeli iken) 1416 sayılı Kanun kapsamında, bilgilerinin ve eğitimlerinin artırılması amacıyla yurtdışına gönderilen ve halen mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında farklı unvanlara atamaları yapılan personelin; (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda olduğu gibi) Yüksek Lisans mezunu olan personelin Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı, doktora öğrenimlerini tamamlayanların ise Tarım ve Orman Uzmanı unvanlarına atanabilmesi için yasal düzenleme yapılması; Talep edildi.

Taleple ilgili mevzuat değişikliği yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

18-) GÎH Sınıfında görev yapan Orman Muhafaza Memurlarının, Teknik Hizmetler Sınıfına

 

 

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

19-) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bölge ve Şube Müdürlükleri ile Bakanlığın bağlı kuruluşu olan Orman Genel Müdürlüğü’ nün taşra birimlerinde görev yapan ve mevzuat gereğince kolluk kuvveti olarak kabul edilen Orman Muhafaza Memurları ve diğer silah taşımaya yetkili memurların, çalışırken elde ettikleri zat-ı silahlan için emekli olduklarında yüksek miktarlarda alınan “silah taşıma ruhsat harcı ücretlerinin”, diğer kamu kurumlarında kolluk kuvveti görevi icra eden personelden alınan miktar kadar alınabilmesi için gerekli yasal düzenleme için Bakanlık tarafından çalışma yapılması; Talep edildi.

Taleple ilgili mevzuat değişikliği yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

20) 02.05.2018 tarih ve 30409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Veteriner Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliği” ne göre oluşturulan, Veteriner Hekimliği Uzmanlık Kurulu’nun toplanarak Uzman Veteriner Hekimliği müracaatlarının sonuçlandırılması; Talep edildi.

Taleple ilgili Yönetmelikte belirtilen kurulda yer alacak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığınca gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

21) Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personele, “Açık Alanda” görev yapmaları halinde ödenen Ek Özel Hizmet Tazminatı (Arazi Tazminatı) ödemeleri ile ilgili olarak, bazı İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından, Gıda Denetim Hizmetlerinin yürütüldüğü alanların, “Kapalı Alan” ya da “Açık Alan” kapsamında olduğuna bakılmaksızın tüm gıda denetim hizmetlerinin Kapalı Alanda yürütülüyormuş gibi değerlendirilmesi nedeniyle, söz konusu personele Arazi Tazminatı ödemeleri yapılmamaktadır.

Özellikle ülkemiz için büyük önem arz eden ve Bakanlığın asli görevleri içerisinde yer alan “Gıda Denetim Hizmetlerinde” görev yapan personelin hak kaybının ortadan kaldırılması amacı ile konuya ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine Bakanlığımız tarafından talimat gönderilmesi ve Açık Alanda yapılan Gıda Denetim Hizmetleri karşılığında söz konusu personele Arazi Tazminatı ödenmesinin sağlanması; Talep edildi.

Taleple ilgili olarak Personel Genel Müdürlüğü ve ilgili birimlerce çalışma yapılmasına karar verildi.

22) 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ana hizmet biri olarak düzenlenen Şeker Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan bazı personel, Mülga Şeker Kurumundan Bakanlığa devredilme sürecinde bazı özlük ve mali hak kayıpları yaşanmıştır. İlgili KHK da düzenleme yapılarak, söz konu personelin önceden aldıkları mali haklarının “Fark Tazminatı” olarak ödenmesi; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yetkili sendika TOÇ BİR SEN arasında gerçekleştirilen Kurum îdari Kurul toplantısında, mevzuat değişikliği gerektiren maddelerin Kamu Personeli Danışma Kurulunda görüşülmek üzere ilgili kurumlara yazılı olarak bildirilmesine, Kurum İdari Kurulunca, Kurum tarafından yerine getirilmesi uygun görülen maddelerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında Yetkili Sendika TOÇ BİR-SEN’ e bilgi verilmesi hususunda ilgili birimlerin uyarılmasına, kararların Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının tamamına bir yazı ile bildirilmesine, ayrıca Personel Genel Müdürlüğü* nün web sitesine konulmasına, personelin göreceği şekilde kurum ilan panolarına asılmak suretiyle duyurulmasına karar verilmiştir.

pdf.jpg

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Tarım ve Orman Bakanlığı KİK Kararları Açıklandı! Mayıs 2019

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!