Taşpınar Belediyesi İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı Yapıyor!

Taşpınar Belediyesi Memur alımı yapıyor. 657 Devlet Memurları Kanunu kapsamında bir kadrolu memur alımı şartları ve başvuruları için detaylar.

Taşpınar Belediyesi İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı Yapıyor!

Taşpınar Belediye Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere ilk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Alım Yapılacak Kadrolar

 • 1 İtfaiye Eri
 • 1 Tahsildar
 • 1 Memur

Başvuru Genel Şartları

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

Özel Şartlar

 • İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı KPSSP3 lisans grubundan sınava girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 55 puan almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • İtfaiye Eri kadrosuna başvuracaklar için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-)10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adayların Sağlık açısından kapalı mekân, daralan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
 • İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyenin taspinar.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.
 • Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi,
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylarda Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 Fotoğraf,
 • İtfaiye eri kadrolarına başvuracak adaylar için En az B sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 12.04.2021- 16.04.2021 tarihleri arasında mesai günlerinde, mesai saatleri içerisinde, Taşpınar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatlarını yapabilirler.

Başvuru belgelerini elektronik ortamda belediyenin belediye@taspinar.bel.tr internet adresine, şahsen yapılan başvurularda Taşpınar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Yayımlanan İlan ile detaylı bilgi için bu bağlantıdan faydalanabilirsiniz.

Safranbolu Belediyesi İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı Yapıyor!

Exit mobile version