1. HABERLER

  2. MEMUR HABERLERİ

  3. TCDD Personelinin Yer Değişimi Talebinde Usul ve Esaslar
TCDD Personelinin Yer Değişimi Talebinde Usul ve Esaslar

TCDD Personelinin Yer Değişimi Talebinde Usul ve Esaslar

TCDD görev yapan memur,sözleşmeli personel ve kamu işçisinin isteğe bağlı,sağlık,eş ve mazeret tayinleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

A+A-

TCDD insan kaynakları daire başkanlığının 19 Temmuz 2013 tarihli emrine göre,Engelli, eski hükümlü ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında çalışan işçilerin yer değişimleri hariç olmak üzere, MEMUR, SÖZLEŞMELİ PERSONELve İŞÇİ personelin yer değişimleri aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır. 

Yer ve/veya görev değişimi önerileri, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacak;
öneride bulunan birimler, ilgili Daire Başkanlıklarına ve Bölge Müdürlüklerine de bilgi
verecektir. Yer değişimleri gerçekleştirilen personelin yer değişimi iptali yapılmayacaktır. 

İSTEĞE BAĞLI TOPLU YER DEĞİŞİMLERİ

1)Genel Müdürlük emirleri ile belirlenecek; yer değişiminde uyulacak usul ve esaslar ile boş kadrolar başvuru tarihinden önce web sitemizde (www.tcdd.gov.tr) ilan edecektir.Başvurular sadece ilan edilen boş kadrolara yapılabilecektir.

2)Başvuru tarihinin son günü itibariyle; belirli süre yer değişimi talebinde bulunamayacağını taahhüt ederek Teşebbüsümüzde göreve başlayan memur, sözleşmeli personel ve işçi personel, bu süreler dolmadan yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

3)Başvuru tarihinin son günü itibariyle; 2.maddede belirtilenler dışında kalan ve aynı iş yerinde en az iki yıl çalışmış olan memur ve sözleşmeli personel ile en az bir yıl çalışmış olan işçi personel, yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

4)İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, 399 sayılı KHK nın eki (I) sayılı cetvelde görev yapan personel haricinde yapılacak yer değişimlerinde Bölge ve Daire görüşü istemeyecek, kadro cetveli ve personel mevcutlarını dikkate alacaktır.

5)Bu emirde belirtilen mazeret durumları nedeniyle yer değişimi talepleri, personel eş ve sağlık durumu ile karşılıklı yer değişimi taleplerini, nakil dönemlerine bağlı kalmaksızın iş yerleri aracılığı ile yapılabilecektir. Bölge Müdürlükleri, Daire Başkanlıkları ve Teşkil Müdürlükleri evrak kontrollerini yaparak bu emre uygun talepleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderecek uygun olmayan talepleri ise gerekçesi ile birlikte ilgili personele bildirecektir.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİMLERİ

Koruma ve Güvenlik personeli hariç olmak üzere; aşağıda belirtilen mazeret durumları, yasal nedenler ve mahkeme kararı gereğince yapılacak yer ve görev değişimlerinde, talepte bulunulan yerleşim birimdeki iş yerlerinde, Teşebbüsümüzün kadro cetvellerinde belirlenmiş unvanlara kadro ve mevcut durumu dikkate alınmadan atama yapılabilecektir.

A) Eş durumu nedeniyle yer değişimleri

Görev yaptığı iş yerine atandığı tarihten önce evli olan personel, aynı iş yerinde bir yılını doldurmadıkça eş durumu nedeniyle yer değişimi talebinde bulunamayacaktır.

Görev yaptığı iş yerine atandığı tarihten sonra evlenen personel aynı iş yerinde altı ayını doldurmadıkça eş durumu nedeniyle yer değişimi talebinde bulunamayacaktır.

Personelin eş durumu nedeniyle

- Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere (farklı kamu kurumunda çalışan eşin kurumlar arası gerekli koordinasyon sağlanarak eşlerden öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere) ,

- Eşlerin her ikisinin de Teşebbüsümüzde çalışıyor olması halinde, daha fazla hizmetine ihtiyaç duyulan eşin bulunduğu yere,

- En az 180 günü talep edilen yerde geçmek kaydıyla; kamu personeli olmayan eşinin, son üç yılda en az 720 gün veya tamamı talep edilen yerde geçmek kaydıyla son üç yılda en az 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

- Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, yer değişimi yapılabilir.

Personelin eş durumu nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için;

1) Evlilik durumunu kanıtlayan belge,

2) Eşi;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli ise bağlı olduğu kurumdan çalıştığına ve nakil olamayacağına ilişkin belge,

b) Kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışan ise en az 180 günü talep edilen yerde geçmek kaydıyla son üç yılda en az 720 gün veya tamamı talep edilen yerde geçmek kaydıyla son üç yılda en az 360 gün sosyal güvenlik primi ödediğine ilişkin SGK hizmet dökümü ve halen çalıştığını belirtir işyeri yazısı ile kendi adına çalışanlar ayrıca işyerinin halen çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesi veya ilgili meslek kuruluşundan alınan belge,

c) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter görevlerinde çalışan ise halen bu görevde bulunduğuna ilişkin belge eklemesi gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik personelinin eş durumu nedeniyle yer değişimi talepleri, İl Koordinasyon Kurulu Kararı ile belirlenen işyerlerinin kadro mevcut durumlarına göre değerlendirilebilecektir.

B) Sağlık durumu nedeniyle yer değişimleri

Personel, görev yaptığı iş yerine atandığı tarihten önce kendisi, eşi ve birlikte ikamet ettiği annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin var olan hastalığı nedeniyle aynı iş yerinde bir yılını doldurmadan yer değişimi talebinde bulunamayacaktır.

Personelin sağlık durumu nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi ve birlikte ikamet ettiği annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının, görev yaptığı işyerinin bağlı olduğu il veya ilçe sınırları içerisinde takip ve tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesinden veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir.

Personel ile birlikte ikamet etmeyen anne ve babanın sağlık durumu nedeniyle nakil isteğinde bulunacakların, anne ve babanın günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğini eğitim ve araştırma veya üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir.

Toplu İş Sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık durumu nedeniyle bulunduğu görevde çalışmasına imkân kalmayan personelin, Teşebbüsümüzün ihtiyaçları ve ilgilinin sağlık durumu dikkate alınarak görev yaptığı işyerinde veya teşebbüsümüzce uygun görülecek bir birime yer ve görev değişimi yapılabilecektir.

KARŞILIKLI YER DEĞİŞİMLERİ

İlgili mevzuat açısından emekliliği hak etmemiş ve bulunduğu işyerinde en az 1 (bir) yıl görev yapmış aynı unvandaki personelin karşılıklı yer değişimi talepleri değerlendirilebilecektir. Bu kapsamda; Tren Teşkil Memuru ile Tren Teşkil İşçisi ve Makinist ile Makinist İşçisi karşılıklı nakil talebinde bulunabilecektir.

Atama işleminin gerçekleşmesinden sonra karşılıklı yer değişimi yapan personelin eşzamanlı olarak işyerlerinden ilişikleri kesilecektir.

Karşılıklı yer değişimi yapılan personelden birinin zorunlu nedenleri dolayısıyla talebinden vazgeçmesi halinde, yer değişimleri karşılıklı olarak iptal edilecektir.

ENGELLİ PERSONELİN YER DEĞİŞİMLERİ

İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda engellilik oranı %50 ve üzerinde olduğu ve günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine engelli sağlık kurulu raporu ile karar verilen memur ve sözleşmeli personel ile eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarının, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı yer değişimi yapılabilecektir.

Engelli işçi personel ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarının engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı yer değişimi talebi, çalıştığı işyerinin bulunduğu il sınırlarındaki engelli çalıştırma zorunluluğu sayısı dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Personelin kendisinin, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, personelin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Bu madde kapsamdaki yer değişikliğinde kadro cetvelleri ve mevcut personel durumu dikkate alınır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE YER DEĞİŞİMLERİ

Personelin can güvenliği nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir.

8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan personelin yer değişimi yapılabilecektir.

Bu madde kapsamdaki yer değişikliğinde kadro cetvelleri ve mevcut personel durumu dikkate alınır.

SORUŞTURMA NEDENİYLE YER DEĞİŞİMLERİ

Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan personelin başka bir işyerine yer değişimi yapılabilecektir.

Yer değiştirme süreçlerinin kısaltılması amacıyla yayımlanan, sözleşmeli personel ve işçi personelin yer değişimleri veya yer ve görev değişimi esaslarını düzenleyen ilgi Genel Müdürlük emri yürürlükten kaldırılmıştır.

Emir aynı zamanda Teşebbüsümüzün web sitesinde (www.tcdd.gov.tr) yayınlanacaktır. Ayrıca; iş yeri ilan panoları, giriş-çıkış kapıları, evamir defteri, sosyal tesisler ve personelin görebileceği diğer yerlere asılacaktır.

Not:TCDD yeni alınacak daimi işçiler 5 yıl görev yapmadıkça yer değişimi talebinde bulunamazlar.Mazeret tayinleri hariç.

TCDD DUYURU METNİ VE GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TCDD ait Tüm alımlar, sınavlar, atamalar gibi bir çok alanda ihtiyacınız olan tercih robotlarına bu kategoriden erişebileceksiniz. TCDD Tercih Robotu sizlere en büyük- en küçük, en az-en çok, kategori bazlı, şehir bazlı gibi birçok alanda kullanım kolaylığı sağlayacak. 

TCDD TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

TCDD 773 DAİMİ İŞÇİ ALIMI İLAN METNİ VE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

 

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.