Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

280-1
Daha Fazla Göster

5539 TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/6/2009 No : 2009/15153

 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/4/1928 No : 1219

 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18/7/2009 No : 27292

 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 48 S :

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 Amaç

 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını

düzenlemektir.

 Kapsam

 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tıp ve diş hekimliği alanlarında eğitim vermeye yetkili kurum ve kuruluşları ve

uzmanlık eğitimi ile ilgili kişileri kapsar.

 Dayanak

 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 9 uncu

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar ve kısaltmalar(1)

 

 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

 b) Birim: Kurumların, belirli bir uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi veren anabilim dalı, bilim dalı, klinik veya

laboratuvarlarını,

 c) Birim sorumlusu: Kurumların anabilim veya bilim dalı başkanlarını, klinik veya laboratuvar şeflerini, Adli Tıp

Kurumu için Adli Tıp Kurumu Başkanını,

 ç) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi sırasında uygulanması gereken asgari eğitim ve öğretimi,

 d) (Ek: 7/6/2011-2011/1985 K.) Çizelgeler: 1219 sayılı Kanunun eki tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve

eğitim sürelerine dair EK-1, EK-2 ve EK-3 sayılı çizelgeleri,

 e) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

 f) Fakülte: Tıp veya diş hekimliği fakültelerini,

 g) Genel Müdürlük: Bakanlık Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünü,

 ğ) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Her birim için çekirdek eğitim müfredatını da içeren ve o birime özgü eğitim ve

öğretimi,

 h) Kurul: Tıpta Uzmanlık Kurulunu,

 ı) Kurum veya eğitim hastanesi: Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile Gülhane Askeri Tıp Akademisini, Bakanlıkça

uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınan sağlık kurumlarını ve Adli Tıp Kurumunu,

 i) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

 j) (Ek: 7/6/2011-2011/1985 K.) Rotasyon: Uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimi süresi içerisinde, kendi dalı

dışında Kurul tarafından belirlenen diğer dallarda almak zorunda olduğu eğitimi,

 k) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

 l) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Uzman: Çizelgelerde yer alan dallardan birinde uzmanlık eğitimini

tamamlayarak o dalda sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi kazanmış olanları,

___________________________

(1) 7/6/2011 tarihli ve 2011/1985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasına (d) ve (j)

bentleri eklenmiş, mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (ı) bendi (i) bendi olarak ve mevcut (j) bendi (l) bendi olarak

değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 5540

 

 m) Uzmanlık eğitimi: Tıp veya diş hekimliğinde uzman olabilmek için gereken eğitim ve öğretimi,

 n) Uzmanlık öğrencisi: Kurumlarındaki kadro ve pozisyonları ne olursa olsun bu Yönetmelik hükümlerine göre

uzmanlık eğitimi gören kişileri,

 o) YDUS: Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

 ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

 ifade eder.

 Uzmanlık yetkisinin kullanılması

 MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık belgesi almayanlar, hiçbir yerde ve şekilde uzmanlık

unvan ve yetkisini kullanamazlar.

ĠKĠNCĠ BÖLÜM

Tıpta Uzmanlık Kurulu

 Kurulun oluĢumu ve çalıĢma esasları

 MADDE 6 – (1) Kurul aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.

 a) Bakanlık Müsteşarı, ilgili genel müdür ve 1. Hukuk Müşaviri.

 b) Biri diş tabibi olmak üzere eğitim hastanelerinden Bakanlığın seçeceği beş üye.

 c) Dört tıp fakültesinden ve bir diş hekimliği fakültesinden YÖK’ün seçeceği birer üye.

 ç) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Fakültesinin seçeceği bir üye.

 d) Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği bir üye.

 e) Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği bir üye.

 (2) Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler.

 (3) Kurula seçilen asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları, ayrıca en az üç yıllık klinik veya laboratuvar şefi ya da

profesör unvanına sahip bulunmaları şarttır. Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler tekrar seçilebilir.

 (4) Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır. Kurul, üyelerden en az beşinin teklifi ile olağanüstü

toplanır. Kurula Bakanlık Müsteşarı veya yapılan ilk toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili başkanlık eder.

 (5) Kurul, üyelerin üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Türk Tabipleri Birliği temsilcisi yalnızca tabiplerle ilgili, Türk

Diş Hekimleri Birliği temsilcisi de yalnızca diş tabipleri ile ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılabilir ve kendi

meslek alanları ile ilgili konularda oy kullanır. Toplantı nisabının bulunmaması, gündem maddelerinin bitirilememesi veya

toplantının ertelenmesine salt çoğunlukla karar verilmesi halinde, toplantı Kurul başkanı tarafından takip eden ilk çalışma

gününe ertelenir.

 (6) Kuruldaki görüşmeler gündemdeki sıraya göre yapılır. Gündemdeki maddelerin sırası Kurul kararı ile

değiştirilebilir. Her üye gündem dışı bir konunun müzakere edilmesini teklif edebilir. Önergeler yazılı olarak Kurul

başkanına iletilir. Kurul başkanı, önergeler hakkında leh ve aleyhte konuşmak isteyenlere söz verir ve önergenin

görüşülmesini Kurulun onayına sunar. Kurul başkanı, aynı konuyu içeren veya benzerlik gösteren önergeleri birleştirerek

görüştürme yetkisine sahiptir.

 (7) Kurul kararları oyçokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Kurumların eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin kararlar, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

 (8) Kararlar ve varsa karşı oylar, karar tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde gerekçeleri ile birlikte yazılarak

imzalanır ve sekreteryaya bildirilir.

 (9) Kurul toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer.

 5541

 

 

 Kurulun görevleri

 MADDE 7 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

 a) Kurumlara uzmanlık eğitimi yetkisi verilmesi ve bu yetkinin kaldırılmasına ilişkin teklifleri görüşüp karara

bağlamak,

 b) Uzmanlık eğitimi veren kurum ve birimin fiziki yapısı, yatak sayısı, eğitim araç, gereç ve personel durumu

yönünden sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları belirlemek,

c) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) İlgili uzmanlık dalının çekirdek eğitim müfredatı ve bu müfredata göre

uzmanlık dalının temel uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesini belirlemek ve ilan etmek,

 ç) Uzmanlık dallarının rotasyonları ve bu rotasyonların süreleri hakkında karar vermek,

 d) 25 inci maddenin üçüncü fıkrasının (ç), (d), (e) ve (g) bentlerinde yer alan uzmanlık eğitimi takip sistemi

bileşenlerine ilişkin formları oluşturmak ve yayımlamak,

 e) İlgili kurum ve birimlerden toplanan bilgi formları vasıtasıyla uzmanlık eğitiminin nitelik ve standartlara

uygunluğunu, mesleki uygulama ve bilimsel çalışmaların yeterliliğini takip etmek,

 f) Yapılan takipler sonucunda, eksiklikleri tespit edilen birimlerde yerinde denetim yapmak veya yaptırmak,

denetimler sonucunda düzenlenen raporları görüşüp karara bağlamak,

 g) Uzmanlık eğitimi sınav jürilerinin seçim ölçütlerini belirleyerek jürilere katılabilecek eğitim sorumlularını tespit

etmek,

 ğ) Yurt dışındaki uzmanlık eğitimi veren kurumların tanınmışlık listesini yapmak ve bu listeyi güncellemek, yabancı

ülkelerde uzmanlık eğitimi yapanların bilimsel değerlendirilmesinin ölçütlerini belirlemek ve değerlendirilmelerin

yapılabileceği fakülteler ile eğitim hastanelerini belirlemek,

 h) Yeni uzmanlık dallarının ihdas edilmesi ile ilgili görüş bildirmek, ihdas edilen dallarda uzman olacakların başvuru

ölçütlerini belirlemek ve bu konudaki başvuruları karara bağlamak,

ı) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Çizelgelerde yer alan uzmanlık alanları dışında, Bakanlığın sertifikalı eğitim

yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak uzmanlık sonrası sertifikalı eğitim programı alanlarını belirlemek,

 i) Tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüşler vermek, uzmanların tıbbi gelişmeleri izlemelerini

sağlayıcı inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,

 j) Görev alanlarıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve görüş hazırlamak üzere, görev süresini ve üye sayısını

belirlediği geçici komisyonlar kurmak.

 Görevi sona eren kurul üyelerinin yenilenmesi

 MADDE 8 – (1) Bakanlık, Kurul üyelerinin görev süresinin bitiminden en az üç ay öncesinde 1219 sayılı Kanunda

belirtilen kurumlardan asil ve yedek üyelerini tespit etmelerini ister. Kurumlar, seçecekleri asil ve yedek üyelerin kimlik ve

iletişim bilgilerini kendilerine tebliğ edilen tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bildirir.

 (2) Herhangi bir sebeple ayrılan veya üyeliği düşen üyenin yerine, geri kalan süreyi tamamlamak üzere aynı kurumun

birinci sıradaki yedek üyesi görev yapar. Boşalan yedek üyelik yerine ilgili kurum en geç bir ay içinde yeni bir üyeyi

Bakanlığa bildirir. 5542

 

 Kurul sekreteryası

 MADDE 9 – (1) Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Sekreterya hizmetlerini

yürütmek üzere yeterli nitelik ve sayıda personel görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Kurumları ve Eğitim Sorumluları

 Eğitim kurumlarının nitelikleri ve standartları

 MADDE 10 – (1) Eğitim kurumları ve birimlerinin nitelikleri ve standartları Kurul tarafından belirlenir ve

Bakanlıkça internet ortamında yayımlanır.

 Eğitim kurumlarının denetimi

 MADDE 11 – (1) Eğitim kurum ve birimleri Kurul tarafından belirlenen nitelik ve standartlara uymak zorundadır.

 (2) Eğitim kurum ve birimleri fiziki yapıları, teknik donanımları, personel durumları, eğitim, uygulama ve araştırma

faaliyetlerinin standartlara uygunluğu yönünden Kurul tarafından ya da 7 nci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca

oluşturulan komisyonlarca, en az beş yılda bir denetlenir. (1)

 

 (3) Denetimlerde 25 inci maddenin üçüncü fıkrasının (g) bendinde yer alan denetim formu doldurulur ve Kurula

sunulur.

 (4) Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve hataların giderilmesi için Kurul tarafından kurumlara uyarı yazısı

gönderilir. Bu yazıda; eksiklik ve hatanın tanımı, bunların giderilmesi için alınması gereken önlemler ile verilen süre

belirtilir. Verilen süre içinde eksiklik ve hataların giderilmemesi halinde kurum veya birimin eğitim yetkisi kaldırılır.

 (5) Eğitim yetkisi kaldırılan kurumlar eksikliklerini gidererek eğitim yetkisini almak için Bakanlık aracılığıyla Kurula

yeniden başvurabilir.

 Akademik kurullar

 MADDE 12 – (1) Kurum ve birimler; eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve

bilimsel denetimin etkinliğinin sağlanması için tabi oldukları mevzuat çerçevesinde uzmanlık eğitimini düzenleme ve

koordine etme görevini kendi akademik kurullarınca yapar.

 Eğitim sorumluları

 MADDE 13 – (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi, ilgili alanda uzmanlığı olan eğitim sorumluları

tarafından verilir.

 (2) Tıpta uzmanlık eğitiminden, fakültelerde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanunu ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununa göre profesör, doçent ve en az üç yıllık uzman olan

yardımcı doçentler; eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik ve laboratuvar şefi, şef yardımcısı ve kadro unvanına

bakılmaksızın profesör ve doçentler; Adli Tıp Kurumunda 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda belirtilen ihtisas kurulu

başkanları ile en az üç yıl süreyle ihtisas kurullarında üyelik yapmış adli tıp uzmanları sorumludur.

 (3) Başasistan ve uzmanlar ile ilgili alanda uzman olmayan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, eğitim sorumluları

nezaretinde uzmanlık eğitiminde görev alır.

______________

(1) 7/6/2011 tarihli ve 2011/1985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile “üç” ibaresi “beş” şeklinde

değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 5543

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Eğitimi

 Uzmanlık öğrencisi

 MADDE 14 – (1) Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun, tıpta ve diş hekimliğinde

uzmanlık ana veya yan dallarından birinde uzman olarak yetiştirilmek amacıyla, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri

çerçevesinde eğitim ve öğrenim gören, araştırma ve uygulama yapan tabip veya diş hekimidir.

 (2) Uzmanlık öğrencilerinin istihdam şekli, kurumlarının özel mevzuat hükümlerine tabidir.

 Uzmanlık eğitimine giriĢ sınavları

 MADDE 15 – (1) Uzmanlık eğitimine giriş sınavı tıp fakültesi mezunları için TUS, diş hekimliği fakültesi mezunları

için DUS olmak üzere ÖSYM tarafından yılda en az iki defa ayrı ayrı yapılır. YDUS, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

Yönetmeliğine göre yapılır.

 (2) Kurumlar, her sınav dönemi için açılmasını istedikleri uzmanlık öğrencisi kadrolarını bağlı oldukları üst kurumlar

aracılığı ile Bakanlığa bildirir. Bakanlık, Kurulun görüşünü alarak kadroları kurum ve birim adı belirtmek suretiyle

ÖSYM’ye bildirir.

 (3) ÖSYM her sınav dönemi için başvuru, sınav ve yerleştirme işlemlerini ayrıntılı olarak açıklayan bir kılavuz

hazırlayıp yayımlar.

(4) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Yan dal uzmanlık eğitimlerine girişler ile 1219 sayılı Kanunun eki EK-1 sayılı

Çizelgenin 3 üncü sütununda belirtilen uzmanların 1 inci sütunda yer alan ilgili uzmanlık eğitimlerine girişleri merkezi olarak

yapılacak yan dal uzmanlık sınavı ile olur.

 Uzmanlık eğitimine giriĢ sınavlarına baĢvuru Ģartları

 MADDE 16 – (1) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına başvurabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

 a) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının yapıldığı tarih itibarıyla Türkiye’de tabiplik veya diş hekimliği mesleğini

yapmaya yetkili olmak,

 b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan

şartlara sahip bulunmak,

 c) Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış ya da yedek sınıfa geçirilmiş yahut 1111 sayılı

Askerlik Kanununun 86 ncı ve 89 uncu maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş olmak,

 ç) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi

bir hastalığı olmamak,

 d) 1111 sayılı Askerlik Kanununa ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerlik

hizmetini yapmakta olanlar için, bu hizmetlerini uzmanlık eğitimine giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitirebilecek

durumda olmak, görevden çekilen veya çekilmiş sayılan memurlar için yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen

kanuni süresi uzmanlık eğitimi giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitecek durumda bulunmak.

 Uzmanlık eğitimine giriĢ sınavlarının konusu ve kapsamı

MADDE 17 – (1) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Uzmanlık eğitimine giriş sınavları yarışma esasına dayanan

mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılır. 5544

 

 (2) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı

dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi

Seviye Tespit Sınavında veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu

tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav

tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate

alınır.

 (3) TUS genel tıp bilimleri konularında, DUS genel diş hekimliği konularında yapılır.

 Uzmanlık eğitimine giriĢ sınavlarının sonuçları ve uzmanlık eğitimine baĢlama(1)

 

 MADDE 18 – (1) Çizelgelerde belirtilen uzmanlık dallarında uzmanlık öğrencisi olabilmek için TUS veya DUS’a girenler, mesleki

bilgi sınavında aldıkları puanlara ve tercihlere göre ÖSYM tarafından sıralanır ve uzmanlık eğitimi alanlarına yerleştirilir.(1)

 

(2) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını daha üst

tercihinde gösterene öncelik verilir, bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir.

 (3) Sınav sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilir ve ilgili kurumlara bildirilir. ÖSYM tarafından yapılan ilan kanuni tebligat yerine

geçer.

 (4) ÖSYM tarafından yerleştirilenler, uzmanlık eğitimine başlatılmak üzere gereken işlemlerin yapılması için sonuçların ilanı

tarihinden itibaren on iş günü içerisinde ilgili kuruma başvurur. Uzmanlık eğitimine atama ve göreve başlama işlemleri kırkbeş gün içinde

tamamlanır. Uzmanlık eğitimine başlamasına mani ve kabul edilebilir kanuni gerekçeleri olmaksızın görevine başlamayanların atamaları

iptal edilir. (1)

 

 (5) Adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi

yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, ilgili kurumlar tarafından başvuru süresinin sona

ermesinden itibaren on iş günü içinde ÖSYM’ye bildirilir. ÖSYM tarafından ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün

içinde ek yerleştirme yapılır. (1)

 

(6) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Aşağıdaki hallerde yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı %2 oranında düşürülür:

a) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde.

b) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda.

c) Bir uzmanlık alanına yerleştirildiği halde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.

 (7) Uzmanlık eğitimi giriş sınavı şartlarını taşımaksızın sınava girenler, başarılı olsalar bile uzmanlık eğitimine başlatılmazlar.

Şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin

uzmanlık eğitimine son verilir.

 Yabancı uyrukluların uzmanlık eğitimi

 MADDE 19 – (1) Yabancı uyruklular;

 a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,

b) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Ana dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki tıp veya diş hekimliği fakültelerinin

birinden mezun olunması veya yabancı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olup YÖK’ten denklik belgesi alınmış olması; yan dal

uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki uzmanlık eğitimi veren kurumlardan uzmanlık belgesi alınmış olunması veya 31 inci ve 33 üncü

maddeler çerçevesinde Bakanlıkça verilmiş bir denklik belgesine sahip olunması,

 c) Türkiye’de uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması,

 ç) Türkiye’de ikametlerine izin verilmiş olması,

 d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belgenin

sunulması,

 e) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında ilgili alana yerleştirilmiş olunması,

 kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilir.

_________________

(1) 7/6/2011 tarihli ve 2011/1985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Ekli çizelgelerde”

ibaresi “Çizelgelerde” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “onbeş gün” ve beşinci fıkrasında yer alan “on gün” ibareleri “on iş günü” şeklinde

değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 5545

 

 (2) Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Kurulun

belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgeleri, uzmanlık eğitimine

başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile

ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp ve diş hekimliği fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi

başarı belgesi aranmaz.

(3) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Usulüne göre yürürlüğe konulan uluslararası antlaşmalarla yabancı ülkelere

ayrılan kontenjanlar hariç olmak üzere, uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, uzmanlık öğrenciliği

kadrolarının %10’una kadar ilave kontenjan ayrılabilir.

 (4) Türkiye’de yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken Türk uyruğuna geçenler kadrosuz ve aylıksız

olarak uzmanlık eğitimine devam eder.

 Uzmanlık eğitimi ile bağdaĢmayan iĢler

 MADDE 20 – (1) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği öğrenim, eğitim, araştırma ve uygulama

çalışmaları dışında, kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlarda aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamazlar,

muayenehane açamazlar.

 (2) Birinci fıkraya aykırı davrandığı tespit edilen uzmanlık öğrencileri önce yazılı olarak uyarılır, aykırılığın devamı

veya tekrarı halinde ilgili eğitim kurumunca uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir.

 (3) Bu madde uyarınca uzmanlık öğrenciliği ile ilişiğin kesilmesine ilişkin karara karşı kararın tebliğinden itibaren

yedi gün içerisinde Kurula itiraz edilebilir. İtiraz kararın icrasını durdurmaz.

 Uzmanlık eğitimi süresinden sayılmayacak haller

 MADDE 21 – (1) Senelik izin ve bilimsel içerikli toplantılar için verilen izin süreleri hariç olmak üzere, uzmanlık

eğitiminde fiilen geçmeyen süreler uzmanlık eğitimi ve rotasyon sürelerinden sayılmaz.

 Bakanlıkça görevlendirme yoluyla uzmanlık eğitimi yaptırılması

 MADDE 22 – (1) Bakanlıkça gerek görülen uzmanlık dallarında, özlük hakları Bakanlıkta kalmak kaydı ile uzmanlık

eğitimi veren diğer kurumlarda, bu kurumlar ile mutabakat sağlanarak ana ve yan dallarda görevlendirme yoluyla 15 inci

maddede yer alan sınavlarda başarılı olanlara uzmanlık eğitimi yaptırılabilir.

 Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiĢtirme

MADDE 23 – (1) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Bu maddede belirtilen haller dışında uzmanlık eğitiminin

kesintisiz sürdürülmesi şarttır.

 (2) Askerlik hizmeti, doğum sonrası ücretsiz izin ve diğer kanuni veya mücbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple

eğitime ara verenler veya kendi isteği veya fiiline bağlı olarak uzmanlık eğitimi sona erenler bu uzmanlık eğitimine tekrar

başlayamaz.

 (3) Uzmanlık eğitimine devam ederken yeniden girdikleri uzmanlık eğitimine giriş sınavında başarılı olanlar ile

uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde yeniden sınava girerek başarılı olan uzmanlık öğrencilerinden;

 a) Uzmanlık eğitim dalları değişenlerin önceki uzmanlık eğitiminde geçen eğitim süreleri, yeni başlayacakları

uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. Ancak dalları değişen uzmanlık öğrencilerinin, önceki uzmanlık eğitimine ait süreleri

ve rotasyonları, yeni başladıkları kurumdaki eğitim sorumluları ve akademik kurullarınca kabul edildiği takdirde yeni

uzmanlık eğitimi dalındaki eğitim müfredatında da yer alıyor ise uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır. 5546

 

 b) Dal değiştirmeksizin kurum değiştirenlerin yeni başlayacakları kurumların eğitim sorumluları ve akademik

kurullarınca kabul edildiği takdirde, önceki uzmanlık eğitiminde geçen süreler, uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından

sayılır.

(4) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri kurum ve

birimlerde tamamlamaları esastır. Ancak;

a) Eğitim yetkisi kaldırılan kurum ve birimlerdeki uzmanlık öğrencileri Kurulun tespit edeceği kurum ve birime kendi

mevzuatına uygun olarak nakledilir.

b) Hastalık, vefat, istifa, emeklilik veya tayin gibi sebeplerle eğitim sorumlusunun bulunmadığı durumlar ile sahip

olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybeden birimlerdeki uzmanlık öğrencileri başka kurumlarda eğitim almak veya

rotasyon yapmak üzere altı aya kadar görevlendirilirler. Bu süre içerisinde ilgili birimde eğitim sorumlusu istihdam

edilemediği veya eğitime engel olan durumun ortadan kaldırılamadığı hallerde bu uzmanlık öğrencileri hakkında (a) bendi

hükümleri uygulanır.

 (5) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra ortaya çıkan sağlık ve eş durumu

mazeretlerinden dolayı eğitimlerine başka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini bildirir belgeleri kurumları aracılığı

ile Kurula gönderir. Kurul doğrudan doğruya veya 7 nci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca oluşturulan

komisyonlar marifetiyle mazeretleri geçerli görülenleri tespit eder. Mazereti kabul edilenlerin uzmanlık eğitimine giriş

sınavında almış olduğu puanın, geçiş yapılmak istenen birimin aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan

fazla olması şarttır. O dönemde ilgili birim için kadro açılmamışsa ilgili birimin uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav puan

ortalaması, bu yoksa son iki sınav puan ortalaması, bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen

birime daha önce hiç uzmanlık öğrencisi alınmamış ise puan kriteri aranmaz. Bu şartları taşıyanların geçişleri ilgili

mevzuatına göre yapılır. Kurul, sağlık raporlarını gerekli gördüğü hallerde teyit için hakem hastaneye gönderebilir.

 (6) Uzmanlık eğitimine başladıktan sonra kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya

çocuklarından birinin ortaya çıkan hastalığının o ilde tedavisinin mümkün olmadığını veya görev yerinin değişmemesi

halinde bu kişilerin hayatının tehlikeye gireceğini sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık

kurumunun bulunduğu veya kişinin sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ildeki ilgili uzmanlık eğitiminin verildiği kuruma

beşinci fıkradaki şartların taşınması koşuluyla atanırlar. İlgili kişilerin sağlık kurulu raporlarını Bakanlığın eğitim ve

araştırma hastaneleri ya da Devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinden almaları zorunludur.

 

 5546-1

 

 (7) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Eş durumu nedeniyle geçiş talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; eşinin 217

sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum

veya kuruluşta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar hariç

olmak üzere memur kadrosunda veya diğer personel kanunlarına tabi olarak çalıştığını ve eğitim aldığı ilde eşinin kurumunun

veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığını belgelemesi halinde, eşinin görevli olduğu ildeki uzmanlık eğitimini

alabileceği kuruma, böyle bir kurum yoksa en yakın ile, beşinci fıkradaki şartları taşıması koşuluyla atanabilir. Eşlerden

ikisinin de uzmanlık öğrencisi olması halinde kadro ve eğitim kapasitesi ve eşlerin tercihleri gözönüne alınarak uygun yerde

aile birliği sağlanır.

 (8) (Ek: 7/6/2011-2011/1985 K.) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra herhangi bir mazeret gözetmeksizin

eğitimlerine başka bir ilde veya kurumda devam etmek isteyenlerin, aşağıdaki şartları haiz ve bir defaya mahsus olmak

kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde atamaya yetkili makam tarafından geçişleri yapılır:

a) Geçiş yapılmak istenen Kurumun kabulünü gösterir belge alınmış olması.

b) Halen eğitim görülen Kurumun onayının alınmış olması.

c) Geçiş yapılmak istenilen Kurumun kadro durumunun uygun olması.

ç) İlgili uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimine giriş sınavında almış olduğu puanın, geçiş yapmak istediği birimin

aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan fazla olması. O dönemde ilgili birim için kadro açılmamışsa

ilgili birimin uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav puan ortalaması bu da yoksa son

sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen birime daha önce hiç uzmanlık öğrencisi alınmamış ise geçiş işlemi

yapılmaz.

(9) (Ek: 7/6/2011-2011/1985 K.) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimlerinde yapmak zorunda oldukları rotasyon

alanlarının uzmanı iseler o rotasyonları yapmış sayılırlar.

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM

Uzmanlık Eğitimi, Takibi ve Değerlendirilmesi

 Eğitim programı

MADDE 24 – (1) Uzmanlık öğrencilerinin eğitim ve öğretimi, Kurul tarafından belirlenen çekirdek eğitim

müfredatını kapsayacak şekilde birimler tarafından hazırlanan programlara göre yapılır. Her birim uzmanlık eğitimini

yayımladıkları genişletilmiş eğitim müfredatına göre planlar.5546-25547

 

 Eğitimin takip ve değerlendirilmesi

 MADDE 25 – (1) Eğitim kurumlarında birim sorumluları tarafından, her uzmanlık öğrencisine göreve başlamasını

takiben bir rehber eğitim sorumlusu tayin edilir ve bu durum uzmanlık öğrencisine yazılı olarak bildirilir. Birimlere diğer

birimlerden gelen uzmanlık öğrencisi için de aynı işlemler yapılır.

 (2) Eğitim kurumları, yeni başlayan uzmanlık öğrencisine, kuruma adaptasyon için kurumu tanıtıcı bilgiler verir,

kanuni sorumlulukları, mesleki gelişimi, iletişim ve deontoloji ile ilgili uyum programları düzenler.

 (3) Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi Bakanlık bünyesinde elektronik ağ ortamı kullanılarak kurulan

uzmanlık eğitimi takip sistemi çerçevesinde yapılır. Uzmanlık eğitimi takip sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur.

 a) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi ihtiyaçlarının değerlendirme sonuçlarına dayanır. Belirlenen

ihtiyaçları karşılayacak amaç ve hedefler ile bunları gerçekleştirecek asgari bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik

eğitim etkinliklerini içerir. Kurul tarafından hazırlanır ya da hazırlattırılır ve ihtiyaç duyulduğunda güncellenerek elektronik

ağ ortamında ilan edilir.

 b) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Birimler tarafından hazırlanır, yıllık olarak güncellenir, Kurula bildirilir ve

elektronik ağ ortamında ilan edilir.

 c) Uzmanlık eğitimi karnesi: Birimler, eğitime başlayan her uzmanlık öğrencisi için genişletilmiş eğitim müfredatına

uygun bir karne oluşturur. Karne içeriğindeki eğitim ve uygulamaların çekirdek eğitim müfredatına ait olan kısmının

uzmanlık eğitimi süresi içerisinde tamamlanması zorunludur. Birimler, hazırladıkları karneleri her yılın Eylül ayının ilk iki

haftası içinde Kurula bildirir. Kurul, bu karneleri elektronik ağ ortamında ulaşılabilecek şekilde uzmanlık eğitimi takip

sistemine koyar. Bu karneye uzmanlık öğrencisinin yaptığı teorik ve pratik tüm etkinlikler uzmanlık öğrencisi tarafından

işlenir ve eğitim sorumlusu ve birim sorumlusu tarafından onanır. Eğitim karnesi kurum amirleri tarafından altı ayda bir

kontrol edilir varsa eksiklikler süresi içinde tamamlattırılır. Uzmanlık eğitimini tamamlayanlara kurum tarafından eğitim

karnesinin onaylı bir örneği verilir. Karneler takip sistemi içinde uzmanlık eğitimini tamamlayanlara ayrılan arşiv kısmında

saklanmaya devam edilir.

 ç) Birim sorumlusu kanaati: Birim sorumluları altı ayda bir uzmanlık öğrencilerinin göreve bağlılık, çalışma,

araştırma ve yönetme yetenekleri ile meslek ahlakı hakkındaki görüş ve kanaatlerini uzmanlık eğitimi takip sistemine

kaydedip kurum amirlerine onaylatır. Uzmanlık eğitiminin altı aylık değerlendirme devresinin birden fazla birim sorumlusu

yanında geçmesi halinde, bu kaydı yanında en fazla süre geçirilen birimin sorumlusu yapar. Bu değerlendirme sonucunda

olumsuz görüş ve kanaat notu alanlar kurum amiri tarafından yazılı olarak uyarılır. İki kez olumsuz kanaat notu alan

uzmanlık öğrencisinin birimi, varsa aynı kurumdaki, yoksa mevzuatı çerçevesinde belirlenen başka bir kurumdaki eğitim

birimi ile Kurulca değiştirilir. Yeni eğitim biriminde de iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin hizmet süresi

ne olursa olsun uzmanlık öğrenciliğiyle ilişkisi kesilir. Tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine

başlayanlar hakkında 23 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.

 d) Tez çalışmasının takibi: Tez çalışması, tez danışmanı tarafından üç ayda bir değerlendirilir ve eğitim takip

sistemindeki ilgili kısma işlenir.

 5548

 

 e)Uzmanlık öğrencisi kanaati: Uzmanlık öğrencileri verilen eğitimi ve eğitim sorumlularını yıllık olarak nitelik ve

nicelik açısından değerlendirir ve uzmanlık eğitimi takip sistemine kaydeder. Bu değerlendirme, eğitimin niteliğini ve eğitim

sorumlularının bilgi, beceri ve davranışlarını kapsar. Kurum amirleri, bu değerlendirmelerin akademik kurulda görüşülmesini

sağlar.

 f) Uzmanlık eğitimi süresi: Alınan sağlık izinleri ve ücretsiz izinler nedeniyle fiilen uzmanlık eğitiminde geçmeyen

sürelerin takip edilebilmesi amacıyla kurum amirleri uzmanlık öğrencilerinin bu sürelerinin uzmanlık eğitimi takip

sistemindeki ilgili alana işlenmesini sağlar.

 g) Denetim formu: Kurum ve birimlerin denetiminde kullanılan formlar Kurul tarafından hazırlanır ve uzmanlık

eğitimi takip sistemi içinde ayrılmış yerde yayımlanır.

 Uzmanlık öğrencilerinin hak ve sorumlulukları

 MADDE 26 – (1) Uzmanlık öğrencisinin, kurum ve birimlerde eğitimin çağdaş standartlarda verilmesinin

sağlanmasını isteme hakkı vardır ve bunu sağlamak kurum amirlerinin görevidir. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi

uzmanlık eğitimi alan kişinin eğitsel ve sosyal gereksinimlerini karşılayan alt yapı kurumca sağlanır.

 (2) Uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez.

 (3) Uzmanlık öğrencisi, eğitim sorumlusunun gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık

hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik kurallara uyar.

 Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonlar

 MADDE 27 – (1) (Mülga: 7/6/2011-2011/1985 K.)

 (2) Uzmanlık öğrencilerine, bu Yönetmelikle belirlenen ve uzman olabilmek için mutlaka yapılması gereken asgari

tıbbî uygulamaların eğitim sorumluları tarafından yaptırılarak onların, gerekli ve yeterli bilgi ve beceri ile donatılmaları

zorunludur. Eğitim süreleri ve rotasyonların kazanılan birimin bulunduğu kurumda yaptırılması esastır. Ancak, kurumda ilgili

uzmanlık dalına ait rotasyonların yapılacağı eğitim biriminin bulunmaması veya bulunsa bile asgari uygulamaları yapmasına

yeterli olmaması veya başka kurumda yapılmasında birim sorumlusu tarafından fayda görülmesi halinde uzmanlık öğrencisi

kurum amirince uygun görülen yerlerde kabul belgesi sağlanmak koşuluyla rotasyona tabi tutulabilir.

(3) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Uzmanlık öğrencilerine; eğitim sorumlularının uygun görmesi kaydıyla, tabi

oldukları mevzuata göre, yetkili kılınan akademik kurulların uygun görüşü ve kurum amirlerinin kararı üzerine, eğitime kabul

belgesi sağlamaları koşuluyla yurt içinde veya yurt dışında başka kurumlarda uzmanlık eğitimi alması için bir yıla kadar izin

verilebilir. Kurum içerisinde yapılamayan rotasyonlar bu süreden sayılmaz. Eğitimin yurt dışında yapılması halinde uzmanlık

öğrencisi ücretsiz izinli sayılır. Birimde eğitim sorumlusu kalmadığı veya sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları

kaybettiği hallerde yukarıdaki şartlar aranmaksızın Kurul tarafından re’sen görevlendirme yapılabilir.

(4) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Yan dal uzmanlık eğitimi; 1219 sayılı Kanunun eki EK-3 sayılı Çizelgede yer

alan yan dallarda, yan dalın bağlı olduğu ana dal uzmanlarının görebileceği uzmanlık eğitimidir. Birden fazla bağlı ana dalı

olan yan dallarda uzmanlık öğrencisi kadroları, hangi bağlı ana dal veya dallardan uzmanlık öğrencisi alınacağı belirtilerek

ilan edilir. Yan dal uzmanlık eğitimi yapanların, eğitim gördükleri kurumların ilgili birimlerinde fiilen yan dal uzmanlık

öğrenciliği yapmaları ve girecekleri bitirme sınavlarında başarılı olmaları zorunludur.

 Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi

 MADDE 28 – (1) Uzmanlık öğrencilerinin, uzmanlık sınavına girebilmeleri için uzmanlık eğitimi gördükleri dala ait

bir konu üzerinde tez hazırlamaları zorunludur. 5549

 

 (2) Tez konusu, kurumların akademik kurulları tarafından belirlenen tez konuları arasından uzmanlık öğrencisi talebi

dikkate alınarak uzmanlık öğrencisinin eğitim sorumlusu tarafından seçilir ve ana dallar için uzmanlık eğitimi süresinin ilk

yarısı içinde, yan dallar için ilk altı ayı içinde uzmanlık öğrencisine yazılı olarak bildirilir ve birim sorumlusu tarafından

kendisine bir tez danışmanı tayin edilir.

 (3) Tez, uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay önce, kurumun ilgili akademik kurulları tarafından belirlenen,

uzmanlık öğrencisinin eğitim gördüğü dalın eğitim sorumlularından oluşan üç kişilik bir jüriye sunulur. Eğitim gördüğü

birimde üç eğitim sorumlusu bulunmaması halinde rotasyon yaptığı dallar veya akademik kurulun uygun göreceği dallardaki

eğitim sorumlularından jüri tamamlanır.

 (4) Tez, jüriye verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde incelenir ve jüri huzurunda savunulur. Sonuç, yazılı

ve gerekçeli olarak uzmanlık öğrencisi ve kurum amirine bildirilir.

 (5) Tezinde düzeltme istenilen uzmanlık öğrencileri, keyfiyetin kendilerine bildiriminden itibaren en geç bir ay

içinde, jürinin gerekçesindeki esaslara göre tezde gerekli değişiklikleri yaparak aynı jüriye sunar.

(6) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Dördüncü ve beşinci fıkralarda yer alan aşamalar tamamlandığı halde tezde

gereken düzeltmelerin yetiştirilemediği veya jüri tarafından kabul edilmediği durumlarda, tez danışmanının önerisi ile

kurumların akademik kurullarında görüşülerek uzmanlık eğitimi süresine toplam altı aya kadar bir süre eklenir ve bu durum

fakültelerde dekanlığa, diğer eğitim kurumlarında ise Bakanlığa bildirilir. Bu altı aylık süre içerisinde tez çalışmasının

tamamlanması halinde tezin değerlendirilmesi ve uzmanlık eğitimi bitirme sınavı için eklenen sürenin bitmesi beklenmez.

 (7) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde; dördüncü fıkraya göre kurum amirine yapılan bildirimini takiben en

geç onbeş gün içerisinde üçüncü fıkrada belirtilen esaslara göre yeni bir jüri oluşturulur. Tez en geç bir ay içerisinde incelenir

ve bu jüri huzurunda savunulur.

(8) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Tezi üçüncü defa reddedilen veya altıncı fıkrada verilen ek süre içerisinde

tezini teslim etmeyen uzmanlık öğrencisinin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen uzmanlık öğrencisi uzman

adayı olarak tezini ya da uygun görülen yeni bir tezi tamamlar. İki yıl içinde tezini tamamlayamayan uzman adayının

uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir. Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar

hakkında 23 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.

 ALTINCI BÖLÜM

Uzmanlık Eğitiminin Tamamlanması

 Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı

 MADDE 29 – (1) Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını tamamlayan, uzmanlık eğitimi

karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmı ilgili birim sorumlusu tarafından onaylanan uzmanlık öğrencileri,

uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Bunların belgeleri onbeş gün içerisinde sınav jürileri, sınav yeri ve

tarihi belirlenmek üzere fakültelerde dekanlığa, diğer eğitim kurumlarında Bakanlığa bildirilir ve belgeleri tamam olanlar

düzenlenen ilk sınava alınır. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavları kurumlarca ilan edilen yer ve tarihte sınav jürilerince

yapılır.

 5550

 

(2) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürileri, Kurul tarafından tespit edilen jüri listesinden

eğitim ve araştırma hastanelerinde Genel Müdürlük, fakültelerde dekanlık, Adli Tıp Kurumunda ise Kurum başkanı tarafından seçilen beş

kişiden oluşur. Jüriler, en az üç üyesi sınav yapılan daldan olmak üzere, uzmanlık dalının rotasyon alanlarının veya Kurulun uygun gördüğü

dalların eğitim sorumlularından oluşturulur. Jürinin tamamı sınav yapılan daldan oluşturulabilir. Sınav yapılan dalda Türkiye’de üç eğitim

sorumlusu bulunmadığı takdirde eksik olan üyeler uzmanlık dalının rotasyon alanlarının ve Kurulun uygun gördüğü dalların eğitim

sorumlularından oluşturulur. Ayrıca iki kişi yedek üye olarak seçilir. Jüri üyeleri kendi aralarından bir başkan ve kâtip üye seçer.

(3) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Girdikleri ilk uzmanlık sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava girmeyenler altı ay

içerisinde uzmanlık sınavına tekrar alınır. Bu süre içerisinde uzmanlık öğrencilerinin kadrolarıyla ilişikleri kesilmez. Girdikleri ikinci

uzmanlık sınavında da başarılı olamayanların veya bu sınava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Bu suretle uzmanlık

öğrenciliği ile ilişiği kesilenlere, takip eden altı ay içerisinde jüri üyelerini ve yapılacağı kurumu Kurulun belirleyeceği iki sınav için başvuru

hakkı verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya sınavlara girmeyenlerin bu eğitimlerine bağlı hakları sona erer. Bunlardan tekrar

uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 23 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.

 (4) Uzmanlık sınavı, aşağıda belirtilen biri mesleki bilgi, diğeri uygulama ve beceri sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

 a) Mesleki bilgi sınavında aday, jüri tarafından seçilen vakanın anamnezini alarak muayenesini yapar, teşhis ve tedavisi hakkında

yorumlarını sunar. Laboratuvar dallarında jürinin seçtiği konular üzerinde adayın yorumları alınır. Gerektiğinde materyal verilerek

uygulamalar izlenir. Mesleki bilgi sınavı tek oturum halinde yapılır. Her üye adaya sorular sormakla yükümlüdür. Sorular içerik açısından

adayın uzmanlık dalındaki bilgisini değerlendirmek amacıyla ilgili dalın genel eğitim programı çerçevesinde yöneltilir.

 b) Uygulama ve beceri sınavı, uzmanlık dalının özelliğine göre teşhis ve tedavi için gerekli olan müdahale ve ameliyatlar,

laboratuvar, görüntüleme ve teknik uygulama ve becerileri ölçmeyi amaçlar.

 (5) Her bir jüri üyesi mesleki bilgi ile uygulama ve beceri sınavında ayrı ayrı yüz üzerinden puan verir. Sorulan sorular ve alınan

cevaplar kâtip üye tarafından kaydedilerek jüri üyeleri tarafından imzalanır ve sınav tutanağına eklenir.

 (6) Mesleki bilgi sınavı ile uygulama ve beceri sınavında jüri üyelerinin verdiği puanların ortalamaları alınır ve ek-4’te yer alan

sınav tutanağında belirtilerek üyelerce imzalanır. Ortalamaları her iki sınav için de ayrı ayrı altmış ve üzeri ise aday başarılı kabul edilir.

Sınav sonucu jüri başkanı tarafından ilgili kurum vasıtasıyla Bakanlığa iletilir.

 Uzmanlık eğitiminin tamamlanması

 MADDE 30 – (1) Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için;

 a) Tezin kabul edilmiş olması,

 b) Çizelgelerde belirtilen uzmanlık dalı ile ilgili uzmanlık eğitimi süresinin ve rotasyonların tamamlanmış bulunması,(1)

 

 c) Uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının ilgili birim sorumlusu tarafından onaylanmış

bulunması,

 ç) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olunması,

 şarttır.

__________________

(1) 7/6/2011 tarihli ve 2011/1985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 12 nci maddesi ile bu bentte yer alan “Ekli çizelgelerde” ibaresi

“Çizelgelerde” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 5551

 

YEDĠNCĠ BÖLÜM

Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denkliği

 Uzmanlık eğitiminin ve belgelerin incelenmesi

MADDE 31- (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.)

 (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kurumunda uzmanlık eğitimi veya uzmanlık belgesi

almış olanların talepleri halinde, yabancı ülkedeki Türk misyon şefliklerince onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri

Bakanlıkça incelenir.

(2) Bakanlık, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin o ülkenin usul ve esaslarına uygun olarak yapılıp

yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge ve dokümanın verilmesini isteyebilir.

(3) Uzmanlık eğitiminin bir yıldan fazlasını Türkiye’de yapmış olanların denklik işlemi yapılmaz.

 Uzmanlık belgesi almamış olanlar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 32- (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.)

 (1) Yabancı ülkelerden uzmanlık belgesi almamış olanların uzmanlık eğitiminde geçen süreleri çizelgelerde

öngörülen süreden az ise bu kişiler TUS, DUS veya YDUS’a girerler. Sınavda başarılı olanlar, yurt dışında geçirdikleri

eğitim sürelerinin uzmanlık eğitimi süresinden sayılmasını isterlerse, eğitim aldıkları dilden 17 nci maddenin ikinci

fıkrasında yer alan sınavlardan birinde veya bu dilden sınav yapılmıyorsa o ülkenin dili için yapılan başka bir sınavda başarılı

olanların, eğitim gördükleri ülkeden aldıkları belgeler değerlendirilerek, ilgili kurumun akademik kurulu tarafından uygun

görülen süreler Türkiye’de yapacakları uzmanlık eğitimi süresinden düşülür. Ancak, yurt dışında geçen uzmanlık eğitimi

sürelerinin geçerli sayılabilmesi için, yukarıda belirtilen şartlar yanında ilgililerin uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en

geç bir yıl içinde müracaatları ve açılacak ilk iki uzmanlık eğitimi giriş sınavından birinde başarılı olmaları şarttır.

(2) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitiminde geçirdikleri eğitim süresi çizelgelerde belirtilen sürelere uygun bulunanlar

Kurul tarafından belirlenen fakülte veya eğitim hastanesinde üçüncü fıkra hükümlerine göre denklik sınavına alınırlar.

(3) Yurt dışında yapılan uzmanlık eğitiminin denklik işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Bilimsel yeterlik sınavı 29 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre oluşturulacak jüriler tarafından aynı maddenin

dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapılır ve sonuçlandırılır. Jüri tarafından gerekli görülür ise denklik

başvurusunda bulunan tabibin en çok üç aya kadar bir eğitim kurumunda gözlemci statüsünde görevlendirilmesi Bakanlığa

teklif edilebilir. Bakanlık tarafından teklifin uygun görülmesi halinde tabibin gözlemci olarak görevlendirilmesi yapılır.

Görevlendirme süresi sonunda bilimsel yeterlik sınavı yapılır.

b) Başarısız olanlara başka eğitim kurumlarında da kullanılabilecek iki sınav hakkı daha verilir.

c) Bilimsel yeterlik sınavında başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.

 Uzmanlık belgesi almış olanlar hakkında yapılacak işlemler

 MADDE 33 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi veren ve Kurulun yayımlayıp güncellediği tanınmışlık listesinde yer

alan kurumlardan, o ülkede ilgili dalda uzmanlık yapma yetkisi veren bir belge almış olanların uzmanlık belgeleri fakülte

veya eğitim hastanelerince tasdik edilmesinden sonra Bakanlıkça tescil edilir.

(2) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Tanınmışlık listesinde olmayan bir kurumdan uzmanlık belgesi almış

olanların aldıkları eğitimin süresi, çizelgelerde öngörülen sürenin beşte üçünden fazla ise denklik işlemleri 32 nci maddenin

üçüncü fıkrasına göre yapılır.

 (3) Yurt dışında yaptığı eğitimin süresi çizelgelerde öngörülen sürelerin beşte üçünden az olanlar hakkında 32 nci

maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.(1)

 

___________________

(1) 7/6/2011 tarihli ve 2011/1985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 15 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan

“Ekli çizelgelerde” ibaresi “çizelgelerde” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.5552

 

 Türkiye’de başlanılan uzmanlık eğitiminin yurt dışında sürdürülmesi

 MADDE 34 – (1) Türkiye’de başladıkları uzmanlık eğitimini yurt dışında sürdürenlerin, uzmanlık eğitimi görülen

yabancı ülkelerin usullerine göre aynı dalın uzmanlık eğitiminde geçirdikleri süreler, Türkiye’de uzmanlık eğitiminden ayrılış

ve yurt dışında uzmanlık eğitimine başlayış tarihleri arasındaki sürenin altı aydan fazla olmaması koşuluyla, yurt içinde

uzmanlık eğitiminde geçen önceki süreleri ile birleştirilerek denklik işlemine tabi tutulur. Süre veya müfredat yönünden tespit

edilen eksiklikler yeniden uzmanlık eğitimi giriş sınavına girmeksizin ve kadroya atanmaksızın tamamlattırılır.

SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 Uzmanlık belgelerinin düzenlenmesi ve tescili

 MADDE 35 – (1) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı sonuçları, uzmanlığın tescili için gerekli olan belgelerle birlikte

en geç onbeş gün içinde, il sağlık müdürlüğü, fakülteler veya ilgili kurumlar tarafından Bakanlığa gönderilir.

 (2) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.

 (3) Uzmanlık eğitiminin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde Bakanlıkça tescil işlemi

yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

 (4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen uzmanlık belgesinin şekli ve içeriği Bakanlıkça tespit edilir.

 Kazanılmış uzmanlık ve eğitim yetkisi

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata göre kazanılmış bulunan

uzmanlık ve eğitim yetkisi ile ilgili haklar saklıdır.

 Eğitimi devam edenler

  GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uzmanlık öğrencisi olanlar ile uzmanlık giriş

sınavlarını kazanmış bulunanlar hakkında tabi oldukları önceki mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Bunlardan, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde talepte bulunanlar bu Yönetmelik

hükümlerine tabi olur.

 (2) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olanlardan eğitim süresi kısalmış bulunan dallarda eğitim sürelerinin bitimine iki

yıldan daha az süre kalan ve eğitime yönelik uygulamaları veya tezlerini tamamlamak için ek süreye ihtiyacı olan uzmanlık

öğrencilerine eğitim sorumlusunun teklifi üzerine kurumun akademik kurulu tarafından bir yıla kadar süre uzatımı verilebilir.

 Uzman eğitim sorumlusu bulunmayan birimler

  GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 13 üncü maddenin birinci fıkrası hükmü uyarınca uzmanlık eğitimi verilmesi mümkün

olmayan birimlerde, o dalda uzman eğitim sorumlusu istihdam edilinceye kadar uzmanlık öğrencisi kadrosu açılamaz. Bu

durumdaki birimlerde uzmanlık öğrencileri varsa, bir yıl içerisinde o dalda uzman eğitim sorumlusu istihdam edilir. Eğitim

sorumlusu istihdam edilemediği takdirde uzmanlık öğrencileri Kurulca başka birimlere nakledilir.

 Veteriner, eczacı ve kimyagerler

  GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Kanun hükümlerine göre veteriner, eczacı ve kimyager

olanlar, kendi alanlarına ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanlarında TUS’ta

başarılı olmaları kaydıyla uzmanlık eğitimi yapabilir. 5553

 

 Askerlik sebebiyle uzmanlık eğitimine başlayamayanlar

  GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Uzmanlık eğitimi yaparken askerlik sebebiyle uzmanlık eğitimiyle ilişikleri kesilenler bu

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, halen askerlikleri devam edenler ise askerliklerinin

bitmesini takiben ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık eğitimine kaldıkları yerden

devam eder.

 (2) Uzmanlık eğitimi giriş sınavını kazandıkları halde askerlik sebebiyle uzmanlık eğitimine başlayamayanlar bu

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, halen askerlikleri devam edenler ise askerliklerinin

bitmesini takiben ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık eğitimine başlatılır.

 Uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girmemiş olanlar

  GEÇİCİ MADDE 6 – (Mülga: 7/6/2011-2011/1985 K.)

 Uzmanlık eğitimi takip sistemine geçilmesi

  GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde,

25 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan uzmanlık eğitimi takip sistemine işlerlik kazandırılır. Bu süre içerisinde önceki

mevzuatın ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

 Çekirdek eğitim müfredatının belirlenmesi

  GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Uzmanlık dallarının çekirdek eğitim müfredatları ile rotasyonları ve süreleri bu

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Kurul tarafından belirlenir.

 (2) Uzmanlık dallarının çekirdek eğitim müfredatları belirleninceye kadar uzmanlık eğitimi bitirme sınavlarında 30

uncu maddede istenen uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının onaylanma şartı aranmaz.

 Yeni ihdas edilen ana dallarda uzmanlık belgesi verilmesi(1)

 

  GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi, Askeri Sağlık Hizmetleri, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi,

Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Diş Tedavisi ana dallarında, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği

tarihten önce o ana dal alanında yurt içinde veya yurt dışında en az dört yılı eğitim kurumlarında olmak üzere altı yıl süreyle

araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait

belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu Yönetmeliğin yürürlüğe

girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Bakanlığa başvurabilir.

 (2) Başvurular Kurul tarafından birinci fıkrada belirtilen başvuru süresinin bitiminden itibaren altı ay içerisinde

değerlendirilir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenerek uzmanlıkları tescil edilir.

____________________

(1) Danıştay Sekizinci Dairesinin 26/10/2011 tarihli ve E.: 2009/10217, K.: 2011/5155 sayılı Kararı ile bu madde iptal edilmiştir.

 5554

 

 Bazı yan dallarda uzmanlık belgesi verilmesi

  GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Algoloji, Askeri Psikiyatri, Cerrahi Onkoloji, Çocuk Acil, Çocuk Genetik Hastalıkları,

Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi, Çocuk Radyolojisi, Çocuk Romatolojisi, Çocuk Ürolojisi, Çocuk

Yoğun Bakımı, El Cerrahisi, Geriatri, Harp Cerrahisi, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi, Klinik Nörofizyoloji, Periferik Damar

Cerrahisi, Perinatoloji ve Yoğun Bakım yan dallarında, bağlı ana dalda uzman olduktan sonra ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe

girdiği tarihten önce o yan dal alanında yurt içinde veya yurt dışında en az iki yılı eğitim kurumlarında olmak üzere beş yıl

süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları

eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu Yönetmeliğin

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Bakanlığa başvurabilir.

 (2) Başvurular Kurul tarafından birinci fıkrada belirtilen başvuru süresinin bitiminden itibaren altı ay içerisinde

değerlendirilir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenerek uzmanlıkları tescil edilir.

 Ġsmi değiĢen uzmanlık dalları

  GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;

 a) İç Hastalıkları ana dalına bağlı Alerji Hastalıkları ya da İmmünoloji yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta

olanlar, eğitimlerini İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları adı altında devam ettirirler.

 b) Çocuk Alerjisi ya da Çocuk İmmünolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerini Çocuk

İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları adı altında devam ettirirler.

 c) Çocuk Gastro., Hepatoloji ve Beslenme dalında uzmanlık eğitimini yapmakta olanlar, uzmanlık eğitimlerini Çocuk

Gastroenterolojisi adı altında devam ettirirler.

 ç) Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerini Çocuk

Hematolojisi ve Onkolojisi adı altında devam ettirirler.

 d) Dermatoloji adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay

içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Deri ve Zührevi Hastalıkları olarak değiştirilir. Halen bu alanda uzmanlık

öğrencilikleri devam edenlerin uzmanlık eğitimini başarıyla bitirmeleri halinde uzmanlık belgeleri Deri ve Zührevi

Hastalıkları adıyla tescil edilir.

 e) Enfeksiyon Hastalıkları adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji olarak

değiştirilir. Halen bu alanda uzmanlık öğrencilikleri devam edenlerin uzmanlık eğitimini başarıyla bitirmeleri halinde

uzmanlık belgeleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji adıyla tescil edilir.

 f) Çocuk Alerjisi ya da Çocuk İmmünolojisi adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu iki alanda yaptıkları

araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay

içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları olarak değiştirilir.

 g) Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu iki alanda yaptıkları

araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay

içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi olarak değiştirilir. 5555

 

 ğ) İç Hastalıkları ana dalına bağlı İmmünoloji ya da İç Hastalıkları ana dalına bağlı Alerji Hastalıkları adıyla

uzmanlık belgesi almış olanların, bu iki alanda yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri İmmünoloji ve

Alerji Hastalıkları olarak değiştirilir.

 h) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ana dalına bağlı Genetik yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar, eğitimlerini

Çocuk Genetik Hastalıkları adı altında devam ettirirler.

 ı) Tıbbi Mikrobiyoloji ana dalına bağlı İmmünoloji yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar, eğitimlerini

Temel İmmünoloji adı altında devam ettirirler.

 i) Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji dalında eğitimini tamamlamış olan veya eğitimlerine devam etmekte olanların

uzmanlık belgeleri düzenlenerek tescil edilir.

 j) Tıbbi Mikrobiyoloji ana dalına bağlı Mikoloji yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar, eğitimlerini Tıbbi

Mikoloji adı altında devam ettirirler.

 k) Tıbbi Mikrobiyoloji ana dalına bağlı Viroloji yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerini Tıbbi

Viroloji adı altında devam ettirir.

 GEÇİCİ MADDE 12- (Ek: 7/6/2011-2011/1985 K.)

(1) 2011 Sonbahar TUS’u için mesleki yabancı dil sınavı son kez yapılır. TUS mesleki yabancı dil sınav sonuç

belgeleri en son 2014 Sonbahar TUS’u için geçerlidir.

 GEÇİCİ MADDE 13 – (Ek: 7/6/2011-2011/1985 K.)

(1) Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşları ile yabancı devletler arasında imzalanan protokoller ve şartnameler ile

YÖK kararlarına istinaden 19/6/2002 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar TUS ile yerleştirilmeden tıpta

uzmanlık eğitimlerine başlayan yabancı uyruklu tabiplerin uzmanlık belgeleri Bakanlıkça yabancı uyruklu olarak tescil edilir.

 

 Yürürlük

 MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme

 MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 5556

 

EK–1 – (Mülga: 7/6/2011-2011/1985 K.)

EK–2 – (Mülga: 7/6/2011-2011/1985 K.)

EK–3 – (Mülga: 7/6/2011-2011/1985 K.)

 

EK-4 (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.)

 

UZMANLIK EĞĠTĠMĠNĠ BĠTĠRME SINAVI TUTANAĞI (1)(

*

)

 

 Uzmanlık Öğrencisinin;

 

 Sınav Tarihi : / /

 

 Adı-Soyadı :

 

 T.C. Kimlik No :

 

 Sicil No :

 

 Eğitim Aldığı Uzmanlık Alanı :

 

 Eğitim Aldığı Kurum veya Kurumlar :

 

SINAV JÜRĠSĠ

 

 

Adı ve Soyadı

 

Uzmanlık Alanı

Sınav Puanı

Ġmza

Mesleki Bilgi Uygulama ve

Beceri

 

BaĢkan

 

 

 

Kâtip Üye

 

 

 

Üye

 

 

 

Üye

 

 

 

Üye

 

 

 

 

 Puan Ortalaması

 

 

 

Uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimini bitirme sınavında, başarılı/başarısız olmuştur.

 

 

Bu tutanak toplam sayfadır.

 

 

(

*

)

 Bu tutanak Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre düzenlenmiştir.

 

 5557

 

UZMANLIK EĞĠTĠMĠNĠ BĠTĠRME SINAVI TUTANAĞI (2)

 

 Aşağıdaki alanı Mesleki Bilgi Sınavında sorulan sorular ile verilen cevapları not almak için kullanınız.

 Gerekirse bu sayfa çoğaltılarak kullanılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkan

Adı-Soyadı

Paraf

Kâtip Üye

Adı-Soyadı

Paraf

Üye

Adı-Soyadı

Paraf

 

 

Üye

Adı-Soyadı

Paraf

 

Üye

Adı-Soyadı

Paraf

 5558

 

 

 UZMANLIK EĞĠTĠMĠNĠ BĠTĠRME SINAVI TUTANAĞI (3)

 

 Aşağıdaki alanı Uygulama ve Beceri Sınavında istenilen uygulama ve beceriler ile adayın yaptıklarını not

almak için kullanınız. Gerekirse bu sayfa çoğaltılarak kullanılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkan

Adı-Soyadı

Paraf

Kâtip Üye

Adı-Soyadı

Paraf

Üye

Adı-Soyadı

Paraf

 

 

Üye

Adı-Soyadı

Paraf

 

Üye

Adı-Soyadı

Paraf

 5559

 

 29/6/2009 TARĠH VE 2009/15153 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ĠLE

YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELĠĞE EK VE DEĞİŞİLİK GETĠREN

YÖNETMELĠKLERĠN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARĠHLERĠNĠ GÖSTEREN ÇĠZELGE

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

 

 

 

Tarihi  

 

Numarası  

 

Değişen Maddeler

 

Yürürlüğe  Giriş Tarihi

 

7/6/2011

 

 

2011/1985

 

 

 

 

4, 7, 11, 15, 17, 18, 19,

23, 27, 28, 29, 30, 31,

32, 33, Geçici Madde

6, 12 ve 13, Ek-1, Ek-

2, Ek-3, Ek-4

 

1/7/2011

5539

 

TIPTA VE DĠġ HEKĠMLĠĞĠNDE UZMANLIK EĞĠTĠMĠ

YÖNETMELĠĞĠ

 

 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/6/2009 No : 2009/15153

 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/4/1928 No : 1219

 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18/7/2009 No : 27292

 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 48 S :

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Genel Hükümler

 Amaç

 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını

düzenlemektir.

 Kapsam

 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tıp ve diş hekimliği alanlarında eğitim vermeye yetkili kurum ve kuruluşları ve

uzmanlık eğitimi ile ilgili kişileri kapsar.

 Dayanak

 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 9 uncu

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar ve kısaltmalar(1)

 

 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

 b) Birim: Kurumların, belirli bir uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi veren anabilim dalı, bilim dalı, klinik veya

laboratuvarlarını,

 c) Birim sorumlusu: Kurumların anabilim veya bilim dalı başkanlarını, klinik veya laboratuvar şeflerini, Adli Tıp

Kurumu için Adli Tıp Kurumu Başkanını,

 ç) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi sırasında uygulanması gereken asgari eğitim ve öğretimi,

 d) (Ek: 7/6/2011-2011/1985 K.) Çizelgeler: 1219 sayılı Kanunun eki tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve

eğitim sürelerine dair EK-1, EK-2 ve EK-3 sayılı çizelgeleri,

 e) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

 f) Fakülte: Tıp veya diş hekimliği fakültelerini,

 g) Genel Müdürlük: Bakanlık Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünü,

 ğ) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Her birim için çekirdek eğitim müfredatını da içeren ve o birime özgü eğitim ve

öğretimi,

 h) Kurul: Tıpta Uzmanlık Kurulunu,

 ı) Kurum veya eğitim hastanesi: Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile Gülhane Askeri Tıp Akademisini, Bakanlıkça

uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınan sağlık kurumlarını ve Adli Tıp Kurumunu,

 i) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

 j) (Ek: 7/6/2011-2011/1985 K.) Rotasyon: Uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimi süresi içerisinde, kendi dalı

dışında Kurul tarafından belirlenen diğer dallarda almak zorunda olduğu eğitimi,

 k) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

 l) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Uzman: Çizelgelerde yer alan dallardan birinde uzmanlık eğitimini

tamamlayarak o dalda sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi kazanmış olanları,

___________________________

(1) 7/6/2011 tarihli ve 2011/1985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasına (d) ve (j)

bentleri eklenmiş, mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (ı) bendi (i) bendi olarak ve mevcut (j) bendi (l) bendi olarak

değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 5540

 

 m) Uzmanlık eğitimi: Tıp veya diş hekimliğinde uzman olabilmek için gereken eğitim ve öğretimi,

 n) Uzmanlık öğrencisi: Kurumlarındaki kadro ve pozisyonları ne olursa olsun bu Yönetmelik hükümlerine göre

uzmanlık eğitimi gören kişileri,

 o) YDUS: Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

 ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

 ifade eder.

 Uzmanlık yetkisinin kullanılması

 MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık belgesi almayanlar, hiçbir yerde ve şekilde uzmanlık

unvan ve yetkisini kullanamazlar.

ĠKĠNCĠ BÖLÜM

Tıpta Uzmanlık Kurulu

 Kurulun oluĢumu ve çalıĢma esasları

 MADDE 6 – (1) Kurul aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.

 a) Bakanlık Müsteşarı, ilgili genel müdür ve 1. Hukuk Müşaviri.

 b) Biri diş tabibi olmak üzere eğitim hastanelerinden Bakanlığın seçeceği beş üye.

 c) Dört tıp fakültesinden ve bir diş hekimliği fakültesinden YÖK’ün seçeceği birer üye.

 ç) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Fakültesinin seçeceği bir üye.

 d) Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği bir üye.

 e) Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği bir üye.

 (2) Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler.

 (3) Kurula seçilen asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları, ayrıca en az üç yıllık klinik veya laboratuvar şefi ya da

profesör unvanına sahip bulunmaları şarttır. Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler tekrar seçilebilir.

 (4) Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır. Kurul, üyelerden en az beşinin teklifi ile olağanüstü

toplanır. Kurula Bakanlık Müsteşarı veya yapılan ilk toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili başkanlık eder.

 (5) Kurul, üyelerin üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Türk Tabipleri Birliği temsilcisi yalnızca tabiplerle ilgili, Türk

Diş Hekimleri Birliği temsilcisi de yalnızca diş tabipleri ile ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılabilir ve kendi

meslek alanları ile ilgili konularda oy kullanır. Toplantı nisabının bulunmaması, gündem maddelerinin bitirilememesi veya

toplantının ertelenmesine salt çoğunlukla karar verilmesi halinde, toplantı Kurul başkanı tarafından takip eden ilk çalışma

gününe ertelenir.

 (6) Kuruldaki görüşmeler gündemdeki sıraya göre yapılır. Gündemdeki maddelerin sırası Kurul kararı ile

değiştirilebilir. Her üye gündem dışı bir konunun müzakere edilmesini teklif edebilir. Önergeler yazılı olarak Kurul

başkanına iletilir. Kurul başkanı, önergeler hakkında leh ve aleyhte konuşmak isteyenlere söz verir ve önergenin

görüşülmesini Kurulun onayına sunar. Kurul başkanı, aynı konuyu içeren veya benzerlik gösteren önergeleri birleştirerek

görüştürme yetkisine sahiptir.

 (7) Kurul kararları oyçokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Kurumların eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin kararlar, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

 (8) Kararlar ve varsa karşı oylar, karar tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde gerekçeleri ile birlikte yazılarak

imzalanır ve sekreteryaya bildirilir.

 (9) Kurul toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer.

 5541

 

 

 Kurulun görevleri

 MADDE 7 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

 a) Kurumlara uzmanlık eğitimi yetkisi verilmesi ve bu yetkinin kaldırılmasına ilişkin teklifleri görüşüp karara

bağlamak,

 b) Uzmanlık eğitimi veren kurum ve birimin fiziki yapısı, yatak sayısı, eğitim araç, gereç ve personel durumu

yönünden sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları belirlemek,

c) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) İlgili uzmanlık dalının çekirdek eğitim müfredatı ve bu müfredata göre

uzmanlık dalının temel uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesini belirlemek ve ilan etmek,

 ç) Uzmanlık dallarının rotasyonları ve bu rotasyonların süreleri hakkında karar vermek,

 d) 25 inci maddenin üçüncü fıkrasının (ç), (d), (e) ve (g) bentlerinde yer alan uzmanlık eğitimi takip sistemi

bileşenlerine ilişkin formları oluşturmak ve yayımlamak,

 e) İlgili kurum ve birimlerden toplanan bilgi formları vasıtasıyla uzmanlık eğitiminin nitelik ve standartlara

uygunluğunu, mesleki uygulama ve bilimsel çalışmaların yeterliliğini takip etmek,

 f) Yapılan takipler sonucunda, eksiklikleri tespit edilen birimlerde yerinde denetim yapmak veya yaptırmak,

denetimler sonucunda düzenlenen raporları görüşüp karara bağlamak,

 g) Uzmanlık eğitimi sınav jürilerinin seçim ölçütlerini belirleyerek jürilere katılabilecek eğitim sorumlularını tespit

etmek,

 ğ) Yurt dışındaki uzmanlık eğitimi veren kurumların tanınmışlık listesini yapmak ve bu listeyi güncellemek, yabancı

ülkelerde uzmanlık eğitimi yapanların bilimsel değerlendirilmesinin ölçütlerini belirlemek ve değerlendirilmelerin

yapılabileceği fakülteler ile eğitim hastanelerini belirlemek,

 h) Yeni uzmanlık dallarının ihdas edilmesi ile ilgili görüş bildirmek, ihdas edilen dallarda uzman olacakların başvuru

ölçütlerini belirlemek ve bu konudaki başvuruları karara bağlamak,

ı) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Çizelgelerde yer alan uzmanlık alanları dışında, Bakanlığın sertifikalı eğitim

yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak uzmanlık sonrası sertifikalı eğitim programı alanlarını belirlemek,

 i) Tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüşler vermek, uzmanların tıbbi gelişmeleri izlemelerini

sağlayıcı inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,

 j) Görev alanlarıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve görüş hazırlamak üzere, görev süresini ve üye sayısını

belirlediği geçici komisyonlar kurmak.

 Görevi sona eren kurul üyelerinin yenilenmesi

 MADDE 8 – (1) Bakanlık, Kurul üyelerinin görev süresinin bitiminden en az üç ay öncesinde 1219 sayılı Kanunda

belirtilen kurumlardan asil ve yedek üyelerini tespit etmelerini ister. Kurumlar, seçecekleri asil ve yedek üyelerin kimlik ve

iletişim bilgilerini kendilerine tebliğ edilen tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bildirir.

 (2) Herhangi bir sebeple ayrılan veya üyeliği düşen üyenin yerine, geri kalan süreyi tamamlamak üzere aynı kurumun

birinci sıradaki yedek üyesi görev yapar. Boşalan yedek üyelik yerine ilgili kurum en geç bir ay içinde yeni bir üyeyi

Bakanlığa bildirir. 5542

 

 Kurul sekreteryası

 MADDE 9 – (1) Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Sekreterya hizmetlerini

yürütmek üzere yeterli nitelik ve sayıda personel görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Kurumları ve Eğitim Sorumluları

 Eğitim kurumlarının nitelikleri ve standartları

 MADDE 10 – (1) Eğitim kurumları ve birimlerinin nitelikleri ve standartları Kurul tarafından belirlenir ve

Bakanlıkça internet ortamında yayımlanır.

 Eğitim kurumlarının denetimi

 MADDE 11 – (1) Eğitim kurum ve birimleri Kurul tarafından belirlenen nitelik ve standartlara uymak zorundadır.

 (2) Eğitim kurum ve birimleri fiziki yapıları, teknik donanımları, personel durumları, eğitim, uygulama ve araştırma

faaliyetlerinin standartlara uygunluğu yönünden Kurul tarafından ya da 7 nci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca

oluşturulan komisyonlarca, en az beş yılda bir denetlenir. (1)

 

 (3) Denetimlerde 25 inci maddenin üçüncü fıkrasının (g) bendinde yer alan denetim formu doldurulur ve Kurula

sunulur.

 (4) Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve hataların giderilmesi için Kurul tarafından kurumlara uyarı yazısı

gönderilir. Bu yazıda; eksiklik ve hatanın tanımı, bunların giderilmesi için alınması gereken önlemler ile verilen süre

belirtilir. Verilen süre içinde eksiklik ve hataların giderilmemesi halinde kurum veya birimin eğitim yetkisi kaldırılır.

 (5) Eğitim yetkisi kaldırılan kurumlar eksikliklerini gidererek eğitim yetkisini almak için Bakanlık aracılığıyla Kurula

yeniden başvurabilir.

 Akademik kurullar

 MADDE 12 – (1) Kurum ve birimler; eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve

bilimsel denetimin etkinliğinin sağlanması için tabi oldukları mevzuat çerçevesinde uzmanlık eğitimini düzenleme ve

koordine etme görevini kendi akademik kurullarınca yapar.

 Eğitim sorumluları

 MADDE 13 – (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi, ilgili alanda uzmanlığı olan eğitim sorumluları

tarafından verilir.

 (2) Tıpta uzmanlık eğitiminden, fakültelerde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanunu ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununa göre profesör, doçent ve en az üç yıllık uzman olan

yardımcı doçentler; eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik ve laboratuvar şefi, şef yardımcısı ve kadro unvanına

bakılmaksızın profesör ve doçentler; Adli Tıp Kurumunda 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda belirtilen ihtisas kurulu

başkanları ile en az üç yıl süreyle ihtisas kurullarında üyelik yapmış adli tıp uzmanları sorumludur.

 (3) Başasistan ve uzmanlar ile ilgili alanda uzman olmayan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, eğitim sorumluları

nezaretinde uzmanlık eğitiminde görev alır.

______________

(1) 7/6/2011 tarihli ve 2011/1985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile “üç” ibaresi “beş” şeklinde

değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 5543

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Eğitimi

 Uzmanlık öğrencisi

 MADDE 14 – (1) Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun, tıpta ve diş hekimliğinde

uzmanlık ana veya yan dallarından birinde uzman olarak yetiştirilmek amacıyla, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri

çerçevesinde eğitim ve öğrenim gören, araştırma ve uygulama yapan tabip veya diş hekimidir.

 (2) Uzmanlık öğrencilerinin istihdam şekli, kurumlarının özel mevzuat hükümlerine tabidir.

 Uzmanlık eğitimine giriĢ sınavları

 MADDE 15 – (1) Uzmanlık eğitimine giriş sınavı tıp fakültesi mezunları için TUS, diş hekimliği fakültesi mezunları

için DUS olmak üzere ÖSYM tarafından yılda en az iki defa ayrı ayrı yapılır. YDUS, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

Yönetmeliğine göre yapılır.

 (2) Kurumlar, her sınav dönemi için açılmasını istedikleri uzmanlık öğrencisi kadrolarını bağlı oldukları üst kurumlar

aracılığı ile Bakanlığa bildirir. Bakanlık, Kurulun görüşünü alarak kadroları kurum ve birim adı belirtmek suretiyle

ÖSYM’ye bildirir.

 (3) ÖSYM her sınav dönemi için başvuru, sınav ve yerleştirme işlemlerini ayrıntılı olarak açıklayan bir kılavuz

hazırlayıp yayımlar.

(4) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Yan dal uzmanlık eğitimlerine girişler ile 1219 sayılı Kanunun eki EK-1 sayılı

Çizelgenin 3 üncü sütununda belirtilen uzmanların 1 inci sütunda yer alan ilgili uzmanlık eğitimlerine girişleri merkezi olarak

yapılacak yan dal uzmanlık sınavı ile olur.

 Uzmanlık eğitimine giriĢ sınavlarına baĢvuru Ģartları

 MADDE 16 – (1) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına başvurabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

 a) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının yapıldığı tarih itibarıyla Türkiye’de tabiplik veya diş hekimliği mesleğini

yapmaya yetkili olmak,

 b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan

şartlara sahip bulunmak,

 c) Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış ya da yedek sınıfa geçirilmiş yahut 1111 sayılı

Askerlik Kanununun 86 ncı ve 89 uncu maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş olmak,

 ç) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi

bir hastalığı olmamak,

 d) 1111 sayılı Askerlik Kanununa ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerlik

hizmetini yapmakta olanlar için, bu hizmetlerini uzmanlık eğitimine giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitirebilecek

durumda olmak, görevden çekilen veya çekilmiş sayılan memurlar için yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen

kanuni süresi uzmanlık eğitimi giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitecek durumda bulunmak.

 Uzmanlık eğitimine giriĢ sınavlarının konusu ve kapsamı

MADDE 17 – (1) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Uzmanlık eğitimine giriş sınavları yarışma esasına dayanan

mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılır. 5544

 

 (2) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı

dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi

Seviye Tespit Sınavında veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu

tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav

tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate

alınır.

 (3) TUS genel tıp bilimleri konularında, DUS genel diş hekimliği konularında yapılır.

 Uzmanlık eğitimine giriĢ sınavlarının sonuçları ve uzmanlık eğitimine baĢlama(1)

 

 MADDE 18 – (1) Çizelgelerde belirtilen uzmanlık dallarında uzmanlık öğrencisi olabilmek için TUS veya DUS’a girenler, mesleki

bilgi sınavında aldıkları puanlara ve tercihlere göre ÖSYM tarafından sıralanır ve uzmanlık eğitimi alanlarına yerleştirilir.(1)

 

(2) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını daha üst

tercihinde gösterene öncelik verilir, bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir.

 (3) Sınav sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilir ve ilgili kurumlara bildirilir. ÖSYM tarafından yapılan ilan kanuni tebligat yerine

geçer.

 (4) ÖSYM tarafından yerleştirilenler, uzmanlık eğitimine başlatılmak üzere gereken işlemlerin yapılması için sonuçların ilanı

tarihinden itibaren on iş günü içerisinde ilgili kuruma başvurur. Uzmanlık eğitimine atama ve göreve başlama işlemleri kırkbeş gün içinde

tamamlanır. Uzmanlık eğitimine başlamasına mani ve kabul edilebilir kanuni gerekçeleri olmaksızın görevine başlamayanların atamaları

iptal edilir. (1)

 

 (5) Adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi

yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, ilgili kurumlar tarafından başvuru süresinin sona

ermesinden itibaren on iş günü içinde ÖSYM’ye bildirilir. ÖSYM tarafından ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün

içinde ek yerleştirme yapılır. (1)

 

(6) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Aşağıdaki hallerde yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı %2 oranında düşürülür:

a) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde.

b) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda.

c) Bir uzmanlık alanına yerleştirildiği halde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.

 (7) Uzmanlık eğitimi giriş sınavı şartlarını taşımaksızın sınava girenler, başarılı olsalar bile uzmanlık eğitimine başlatılmazlar.

Şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin

uzmanlık eğitimine son verilir.

 Yabancı uyrukluların uzmanlık eğitimi

 MADDE 19 – (1) Yabancı uyruklular;

 a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,

b) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Ana dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki tıp veya diş hekimliği fakültelerinin

birinden mezun olunması veya yabancı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olup YÖK’ten denklik belgesi alınmış olması; yan dal

uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki uzmanlık eğitimi veren kurumlardan uzmanlık belgesi alınmış olunması veya 31 inci ve 33 üncü

maddeler çerçevesinde Bakanlıkça verilmiş bir denklik belgesine sahip olunması,

 c) Türkiye’de uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması,

 ç) Türkiye’de ikametlerine izin verilmiş olması,

 d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belgenin

sunulması,

 e) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında ilgili alana yerleştirilmiş olunması,

 kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilir.

_________________

(1) 7/6/2011 tarihli ve 2011/1985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Ekli çizelgelerde”

ibaresi “Çizelgelerde” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “onbeş gün” ve beşinci fıkrasında yer alan “on gün” ibareleri “on iş günü” şeklinde

değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 5545

 

 (2) Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Kurulun

belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgeleri, uzmanlık eğitimine

başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile

ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp ve diş hekimliği fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi

başarı belgesi aranmaz.

(3) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Usulüne göre yürürlüğe konulan uluslararası antlaşmalarla yabancı ülkelere

ayrılan kontenjanlar hariç olmak üzere, uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, uzmanlık öğrenciliği

kadrolarının %10’una kadar ilave kontenjan ayrılabilir.

 (4) Türkiye’de yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken Türk uyruğuna geçenler kadrosuz ve aylıksız

olarak uzmanlık eğitimine devam eder.

 Uzmanlık eğitimi ile bağdaĢmayan iĢler

 MADDE 20 – (1) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği öğrenim, eğitim, araştırma ve uygulama

çalışmaları dışında, kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlarda aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamazlar,

muayenehane açamazlar.

 (2) Birinci fıkraya aykırı davrandığı tespit edilen uzmanlık öğrencileri önce yazılı olarak uyarılır, aykırılığın devamı

veya tekrarı halinde ilgili eğitim kurumunca uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir.

 (3) Bu madde uyarınca uzmanlık öğrenciliği ile ilişiğin kesilmesine ilişkin karara karşı kararın tebliğinden itibaren

yedi gün içerisinde Kurula itiraz edilebilir. İtiraz kararın icrasını durdurmaz.

 Uzmanlık eğitimi süresinden sayılmayacak haller

 MADDE 21 – (1) Senelik izin ve bilimsel içerikli toplantılar için verilen izin süreleri hariç olmak üzere, uzmanlık

eğitiminde fiilen geçmeyen süreler uzmanlık eğitimi ve rotasyon sürelerinden sayılmaz.

 Bakanlıkça görevlendirme yoluyla uzmanlık eğitimi yaptırılması

 MADDE 22 – (1) Bakanlıkça gerek görülen uzmanlık dallarında, özlük hakları Bakanlıkta kalmak kaydı ile uzmanlık

eğitimi veren diğer kurumlarda, bu kurumlar ile mutabakat sağlanarak ana ve yan dallarda görevlendirme yoluyla 15 inci

maddede yer alan sınavlarda başarılı olanlara uzmanlık eğitimi yaptırılabilir.

 Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiĢtirme

MADDE 23 – (1) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Bu maddede belirtilen haller dışında uzmanlık eğitiminin

kesintisiz sürdürülmesi şarttır.

 (2) Askerlik hizmeti, doğum sonrası ücretsiz izin ve diğer kanuni veya mücbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple

eğitime ara verenler veya kendi isteği veya fiiline bağlı olarak uzmanlık eğitimi sona erenler bu uzmanlık eğitimine tekrar

başlayamaz.

 (3) Uzmanlık eğitimine devam ederken yeniden girdikleri uzmanlık eğitimine giriş sınavında başarılı olanlar ile

uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde yeniden sınava girerek başarılı olan uzmanlık öğrencilerinden;

 a) Uzmanlık eğitim dalları değişenlerin önceki uzmanlık eğitiminde geçen eğitim süreleri, yeni başlayacakları

uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. Ancak dalları değişen uzmanlık öğrencilerinin, önceki uzmanlık eğitimine ait süreleri

ve rotasyonları, yeni başladıkları kurumdaki eğitim sorumluları ve akademik kurullarınca kabul edildiği takdirde yeni

uzmanlık eğitimi dalındaki eğitim müfredatında da yer alıyor ise uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır. 5546

 

 b) Dal değiştirmeksizin kurum değiştirenlerin yeni başlayacakları kurumların eğitim sorumluları ve akademik

kurullarınca kabul edildiği takdirde, önceki uzmanlık eğitiminde geçen süreler, uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından

sayılır.

(4) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri kurum ve

birimlerde tamamlamaları esastır. Ancak;

a) Eğitim yetkisi kaldırılan kurum ve birimlerdeki uzmanlık öğrencileri Kurulun tespit edeceği kurum ve birime kendi

mevzuatına uygun olarak nakledilir.

b) Hastalık, vefat, istifa, emeklilik veya tayin gibi sebeplerle eğitim sorumlusunun bulunmadığı durumlar ile sahip

olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybeden birimlerdeki uzmanlık öğrencileri başka kurumlarda eğitim almak veya

rotasyon yapmak üzere altı aya kadar görevlendirilirler. Bu süre içerisinde ilgili birimde eğitim sorumlusu istihdam

edilemediği veya eğitime engel olan durumun ortadan kaldırılamadığı hallerde bu uzmanlık öğrencileri hakkında (a) bendi

hükümleri uygulanır.

 (5) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra ortaya çıkan sağlık ve eş durumu

mazeretlerinden dolayı eğitimlerine başka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini bildirir belgeleri kurumları aracılığı

ile Kurula gönderir. Kurul doğrudan doğruya veya 7 nci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca oluşturulan

komisyonlar marifetiyle mazeretleri geçerli görülenleri tespit eder. Mazereti kabul edilenlerin uzmanlık eğitimine giriş

sınavında almış olduğu puanın, geçiş yapılmak istenen birimin aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan

fazla olması şarttır. O dönemde ilgili birim için kadro açılmamışsa ilgili birimin uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav puan

ortalaması, bu yoksa son iki sınav puan ortalaması, bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen

birime daha önce hiç uzmanlık öğrencisi alınmamış ise puan kriteri aranmaz. Bu şartları taşıyanların geçişleri ilgili

mevzuatına göre yapılır. Kurul, sağlık raporlarını gerekli gördüğü hallerde teyit için hakem hastaneye gönderebilir.

 (6) Uzmanlık eğitimine başladıktan sonra kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya

çocuklarından birinin ortaya çıkan hastalığının o ilde tedavisinin mümkün olmadığını veya görev yerinin değişmemesi

halinde bu kişilerin hayatının tehlikeye gireceğini sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık

kurumunun bulunduğu veya kişinin sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ildeki ilgili uzmanlık eğitiminin verildiği kuruma

beşinci fıkradaki şartların taşınması koşuluyla atanırlar. İlgili kişilerin sağlık kurulu raporlarını Bakanlığın eğitim ve

araştırma hastaneleri ya da Devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinden almaları zorunludur.

 

 5546-1

 

 (7) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Eş durumu nedeniyle geçiş talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; eşinin 217

sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum

veya kuruluşta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar hariç

olmak üzere memur kadrosunda veya diğer personel kanunlarına tabi olarak çalıştığını ve eğitim aldığı ilde eşinin kurumunun

veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığını belgelemesi halinde, eşinin görevli olduğu ildeki uzmanlık eğitimini

alabileceği kuruma, böyle bir kurum yoksa en yakın ile, beşinci fıkradaki şartları taşıması koşuluyla atanabilir. Eşlerden

ikisinin de uzmanlık öğrencisi olması halinde kadro ve eğitim kapasitesi ve eşlerin tercihleri gözönüne alınarak uygun yerde

aile birliği sağlanır.

 (8) (Ek: 7/6/2011-2011/1985 K.) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra herhangi bir mazeret gözetmeksizin

eğitimlerine başka bir ilde veya kurumda devam etmek isteyenlerin, aşağıdaki şartları haiz ve bir defaya mahsus olmak

kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde atamaya yetkili makam tarafından geçişleri yapılır:

a) Geçiş yapılmak istenen Kurumun kabulünü gösterir belge alınmış olması.

b) Halen eğitim görülen Kurumun onayının alınmış olması.

c) Geçiş yapılmak istenilen Kurumun kadro durumunun uygun olması.

ç) İlgili uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimine giriş sınavında almış olduğu puanın, geçiş yapmak istediği birimin

aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan fazla olması. O dönemde ilgili birim için kadro açılmamışsa

ilgili birimin uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav puan ortalaması bu da yoksa son

sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen birime daha önce hiç uzmanlık öğrencisi alınmamış ise geçiş işlemi

yapılmaz.

(9) (Ek: 7/6/2011-2011/1985 K.) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimlerinde yapmak zorunda oldukları rotasyon

alanlarının uzmanı iseler o rotasyonları yapmış sayılırlar.

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM

Uzmanlık Eğitimi, Takibi ve Değerlendirilmesi

 Eğitim programı

MADDE 24 – (1) Uzmanlık öğrencilerinin eğitim ve öğretimi, Kurul tarafından belirlenen çekirdek eğitim

müfredatını kapsayacak şekilde birimler tarafından hazırlanan programlara göre yapılır. Her birim uzmanlık eğitimini

yayımladıkları genişletilmiş eğitim müfredatına göre planlar.5546-25547

 

 Eğitimin takip ve değerlendirilmesi

 MADDE 25 – (1) Eğitim kurumlarında birim sorumluları tarafından, her uzmanlık öğrencisine göreve başlamasını

takiben bir rehber eğitim sorumlusu tayin edilir ve bu durum uzmanlık öğrencisine yazılı olarak bildirilir. Birimlere diğer

birimlerden gelen uzmanlık öğrencisi için de aynı işlemler yapılır.

 (2) Eğitim kurumları, yeni başlayan uzmanlık öğrencisine, kuruma adaptasyon için kurumu tanıtıcı bilgiler verir,

kanuni sorumlulukları, mesleki gelişimi, iletişim ve deontoloji ile ilgili uyum programları düzenler.

 (3) Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi Bakanlık bünyesinde elektronik ağ ortamı kullanılarak kurulan

uzmanlık eğitimi takip sistemi çerçevesinde yapılır. Uzmanlık eğitimi takip sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur.

 a) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi ihtiyaçlarının değerlendirme sonuçlarına dayanır. Belirlenen

ihtiyaçları karşılayacak amaç ve hedefler ile bunları gerçekleştirecek asgari bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik

eğitim etkinliklerini içerir. Kurul tarafından hazırlanır ya da hazırlattırılır ve ihtiyaç duyulduğunda güncellenerek elektronik

ağ ortamında ilan edilir.

 b) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Birimler tarafından hazırlanır, yıllık olarak güncellenir, Kurula bildirilir ve

elektronik ağ ortamında ilan edilir.

 c) Uzmanlık eğitimi karnesi: Birimler, eğitime başlayan her uzmanlık öğrencisi için genişletilmiş eğitim müfredatına

uygun bir karne oluşturur. Karne içeriğindeki eğitim ve uygulamaların çekirdek eğitim müfredatına ait olan kısmının

uzmanlık eğitimi süresi içerisinde tamamlanması zorunludur. Birimler, hazırladıkları karneleri her yılın Eylül ayının ilk iki

haftası içinde Kurula bildirir. Kurul, bu karneleri elektronik ağ ortamında ulaşılabilecek şekilde uzmanlık eğitimi takip

sistemine koyar. Bu karneye uzmanlık öğrencisinin yaptığı teorik ve pratik tüm etkinlikler uzmanlık öğrencisi tarafından

işlenir ve eğitim sorumlusu ve birim sorumlusu tarafından onanır. Eğitim karnesi kurum amirleri tarafından altı ayda bir

kontrol edilir varsa eksiklikler süresi içinde tamamlattırılır. Uzmanlık eğitimini tamamlayanlara kurum tarafından eğitim

karnesinin onaylı bir örneği verilir. Karneler takip sistemi içinde uzmanlık eğitimini tamamlayanlara ayrılan arşiv kısmında

saklanmaya devam edilir.

 ç) Birim sorumlusu kanaati: Birim sorumluları altı ayda bir uzmanlık öğrencilerinin göreve bağlılık, çalışma,

araştırma ve yönetme yetenekleri ile meslek ahlakı hakkındaki görüş ve kanaatlerini uzmanlık eğitimi takip sistemine

kaydedip kurum amirlerine onaylatır. Uzmanlık eğitiminin altı aylık değerlendirme devresinin birden fazla birim sorumlusu

yanında geçmesi halinde, bu kaydı yanında en fazla süre geçirilen birimin sorumlusu yapar. Bu değerlendirme sonucunda

olumsuz görüş ve kanaat notu alanlar kurum amiri tarafından yazılı olarak uyarılır. İki kez olumsuz kanaat notu alan

uzmanlık öğrencisinin birimi, varsa aynı kurumdaki, yoksa mevzuatı çerçevesinde belirlenen başka bir kurumdaki eğitim

birimi ile Kurulca değiştirilir. Yeni eğitim biriminde de iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin hizmet süresi

ne olursa olsun uzmanlık öğrenciliğiyle ilişkisi kesilir. Tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine

başlayanlar hakkında 23 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.

 d) Tez çalışmasının takibi: Tez çalışması, tez danışmanı tarafından üç ayda bir değerlendirilir ve eğitim takip

sistemindeki ilgili kısma işlenir.

 5548

 

 e)Uzmanlık öğrencisi kanaati: Uzmanlık öğrencileri verilen eğitimi ve eğitim sorumlularını yıllık olarak nitelik ve

nicelik açısından değerlendirir ve uzmanlık eğitimi takip sistemine kaydeder. Bu değerlendirme, eğitimin niteliğini ve eğitim

sorumlularının bilgi, beceri ve davranışlarını kapsar. Kurum amirleri, bu değerlendirmelerin akademik kurulda görüşülmesini

sağlar.

 f) Uzmanlık eğitimi süresi: Alınan sağlık izinleri ve ücretsiz izinler nedeniyle fiilen uzmanlık eğitiminde geçmeyen

sürelerin takip edilebilmesi amacıyla kurum amirleri uzmanlık öğrencilerinin bu sürelerinin uzmanlık eğitimi takip

sistemindeki ilgili alana işlenmesini sağlar.

 g) Denetim formu: Kurum ve birimlerin denetiminde kullanılan formlar Kurul tarafından hazırlanır ve uzmanlık

eğitimi takip sistemi içinde ayrılmış yerde yayımlanır.

 Uzmanlık öğrencilerinin hak ve sorumlulukları

 MADDE 26 – (1) Uzmanlık öğrencisinin, kurum ve birimlerde eğitimin çağdaş standartlarda verilmesinin

sağlanmasını isteme hakkı vardır ve bunu sağlamak kurum amirlerinin görevidir. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi

uzmanlık eğitimi alan kişinin eğitsel ve sosyal gereksinimlerini karşılayan alt yapı kurumca sağlanır.

 (2) Uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez.

 (3) Uzmanlık öğrencisi, eğitim sorumlusunun gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık

hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik kurallara uyar.

 Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonlar

 MADDE 27 – (1) (Mülga: 7/6/2011-2011/1985 K.)

 (2) Uzmanlık öğrencilerine, bu Yönetmelikle belirlenen ve uzman olabilmek için mutlaka yapılması gereken asgari

tıbbî uygulamaların eğitim sorumluları tarafından yaptırılarak onların, gerekli ve yeterli bilgi ve beceri ile donatılmaları

zorunludur. Eğitim süreleri ve rotasyonların kazanılan birimin bulunduğu kurumda yaptırılması esastır. Ancak, kurumda ilgili

uzmanlık dalına ait rotasyonların yapılacağı eğitim biriminin bulunmaması veya bulunsa bile asgari uygulamaları yapmasına

yeterli olmaması veya başka kurumda yapılmasında birim sorumlusu tarafından fayda görülmesi halinde uzmanlık öğrencisi

kurum amirince uygun görülen yerlerde kabul belgesi sağlanmak koşuluyla rotasyona tabi tutulabilir.

(3) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Uzmanlık öğrencilerine; eğitim sorumlularının uygun görmesi kaydıyla, tabi

oldukları mevzuata göre, yetkili kılınan akademik kurulların uygun görüşü ve kurum amirlerinin kararı üzerine, eğitime kabul

belgesi sağlamaları koşuluyla yurt içinde veya yurt dışında başka kurumlarda uzmanlık eğitimi alması için bir yıla kadar izin

verilebilir. Kurum içerisinde yapılamayan rotasyonlar bu süreden sayılmaz. Eğitimin yurt dışında yapılması halinde uzmanlık

öğrencisi ücretsiz izinli sayılır. Birimde eğitim sorumlusu kalmadığı veya sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları

kaybettiği hallerde yukarıdaki şartlar aranmaksızın Kurul tarafından re’sen görevlendirme yapılabilir.

(4) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Yan dal uzmanlık eğitimi; 1219 sayılı Kanunun eki EK-3 sayılı Çizelgede yer

alan yan dallarda, yan dalın bağlı olduğu ana dal uzmanlarının görebileceği uzmanlık eğitimidir. Birden fazla bağlı ana dalı

olan yan dallarda uzmanlık öğrencisi kadroları, hangi bağlı ana dal veya dallardan uzmanlık öğrencisi alınacağı belirtilerek

ilan edilir. Yan dal uzmanlık eğitimi yapanların, eğitim gördükleri kurumların ilgili birimlerinde fiilen yan dal uzmanlık

öğrenciliği yapmaları ve girecekleri bitirme sınavlarında başarılı olmaları zorunludur.

 Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi

 MADDE 28 – (1) Uzmanlık öğrencilerinin, uzmanlık sınavına girebilmeleri için uzmanlık eğitimi gördükleri dala ait

bir konu üzerinde tez hazırlamaları zorunludur. 5549

 

 (2) Tez konusu, kurumların akademik kurulları tarafından belirlenen tez konuları arasından uzmanlık öğrencisi talebi

dikkate alınarak uzmanlık öğrencisinin eğitim sorumlusu tarafından seçilir ve ana dallar için uzmanlık eğitimi süresinin ilk

yarısı içinde, yan dallar için ilk altı ayı içinde uzmanlık öğrencisine yazılı olarak bildirilir ve birim sorumlusu tarafından

kendisine bir tez danışmanı tayin edilir.

 (3) Tez, uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay önce, kurumun ilgili akademik kurulları tarafından belirlenen,

uzmanlık öğrencisinin eğitim gördüğü dalın eğitim sorumlularından oluşan üç kişilik bir jüriye sunulur. Eğitim gördüğü

birimde üç eğitim sorumlusu bulunmaması halinde rotasyon yaptığı dallar veya akademik kurulun uygun göreceği dallardaki

eğitim sorumlularından jüri tamamlanır.

 (4) Tez, jüriye verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde incelenir ve jüri huzurunda savunulur. Sonuç, yazılı

ve gerekçeli olarak uzmanlık öğrencisi ve kurum amirine bildirilir.

 (5) Tezinde düzeltme istenilen uzmanlık öğrencileri, keyfiyetin kendilerine bildiriminden itibaren en geç bir ay

içinde, jürinin gerekçesindeki esaslara göre tezde gerekli değişiklikleri yaparak aynı jüriye sunar.

(6) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Dördüncü ve beşinci fıkralarda yer alan aşamalar tamamlandığı halde tezde

gereken düzeltmelerin yetiştirilemediği veya jüri tarafından kabul edilmediği durumlarda, tez danışmanının önerisi ile

kurumların akademik kurullarında görüşülerek uzmanlık eğitimi süresine toplam altı aya kadar bir süre eklenir ve bu durum

fakültelerde dekanlığa, diğer eğitim kurumlarında ise Bakanlığa bildirilir. Bu altı aylık süre içerisinde tez çalışmasının

tamamlanması halinde tezin değerlendirilmesi ve uzmanlık eğitimi bitirme sınavı için eklenen sürenin bitmesi beklenmez.

 (7) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde; dördüncü fıkraya göre kurum amirine yapılan bildirimini takiben en

geç onbeş gün içerisinde üçüncü fıkrada belirtilen esaslara göre yeni bir jüri oluşturulur. Tez en geç bir ay içerisinde incelenir

ve bu jüri huzurunda savunulur.

(8) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Tezi üçüncü defa reddedilen veya altıncı fıkrada verilen ek süre içerisinde

tezini teslim etmeyen uzmanlık öğrencisinin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen uzmanlık öğrencisi uzman

adayı olarak tezini ya da uygun görülen yeni bir tezi tamamlar. İki yıl içinde tezini tamamlayamayan uzman adayının

uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir. Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar

hakkında 23 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.

 ALTINCI BÖLÜM

Uzmanlık Eğitiminin Tamamlanması

 Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı

 MADDE 29 – (1) Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını tamamlayan, uzmanlık eğitimi

karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmı ilgili birim sorumlusu tarafından onaylanan uzmanlık öğrencileri,

uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Bunların belgeleri onbeş gün içerisinde sınav jürileri, sınav yeri ve

tarihi belirlenmek üzere fakültelerde dekanlığa, diğer eğitim kurumlarında Bakanlığa bildirilir ve belgeleri tamam olanlar

düzenlenen ilk sınava alınır. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavları kurumlarca ilan edilen yer ve tarihte sınav jürilerince

yapılır.

 5550

 

(2) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürileri, Kurul tarafından tespit edilen jüri listesinden

eğitim ve araştırma hastanelerinde Genel Müdürlük, fakültelerde dekanlık, Adli Tıp Kurumunda ise Kurum başkanı tarafından seçilen beş

kişiden oluşur. Jüriler, en az üç üyesi sınav yapılan daldan olmak üzere, uzmanlık dalının rotasyon alanlarının veya Kurulun uygun gördüğü

dalların eğitim sorumlularından oluşturulur. Jürinin tamamı sınav yapılan daldan oluşturulabilir. Sınav yapılan dalda Türkiye’de üç eğitim

sorumlusu bulunmadığı takdirde eksik olan üyeler uzmanlık dalının rotasyon alanlarının ve Kurulun uygun gördüğü dalların eğitim

sorumlularından oluşturulur. Ayrıca iki kişi yedek üye olarak seçilir. Jüri üyeleri kendi aralarından bir başkan ve kâtip üye seçer.

(3) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Girdikleri ilk uzmanlık sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava girmeyenler altı ay

içerisinde uzmanlık sınavına tekrar alınır. Bu süre içerisinde uzmanlık öğrencilerinin kadrolarıyla ilişikleri kesilmez. Girdikleri ikinci

uzmanlık sınavında da başarılı olamayanların veya bu sınava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Bu suretle uzmanlık

öğrenciliği ile ilişiği kesilenlere, takip eden altı ay içerisinde jüri üyelerini ve yapılacağı kurumu Kurulun belirleyeceği iki sınav için başvuru

hakkı verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya sınavlara girmeyenlerin bu eğitimlerine bağlı hakları sona erer. Bunlardan tekrar

uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 23 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.

 (4) Uzmanlık sınavı, aşağıda belirtilen biri mesleki bilgi, diğeri uygulama ve beceri sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

 a) Mesleki bilgi sınavında aday, jüri tarafından seçilen vakanın anamnezini alarak muayenesini yapar, teşhis ve tedavisi hakkında

yorumlarını sunar. Laboratuvar dallarında jürinin seçtiği konular üzerinde adayın yorumları alınır. Gerektiğinde materyal verilerek

uygulamalar izlenir. Mesleki bilgi sınavı tek oturum halinde yapılır. Her üye adaya sorular sormakla yükümlüdür. Sorular içerik açısından

adayın uzmanlık dalındaki bilgisini değerlendirmek amacıyla ilgili dalın genel eğitim programı çerçevesinde yöneltilir.

 b) Uygulama ve beceri sınavı, uzmanlık dalının özelliğine göre teşhis ve tedavi için gerekli olan müdahale ve ameliyatlar,

laboratuvar, görüntüleme ve teknik uygulama ve becerileri ölçmeyi amaçlar.

 (5) Her bir jüri üyesi mesleki bilgi ile uygulama ve beceri sınavında ayrı ayrı yüz üzerinden puan verir. Sorulan sorular ve alınan

cevaplar kâtip üye tarafından kaydedilerek jüri üyeleri tarafından imzalanır ve sınav tutanağına eklenir.

 (6) Mesleki bilgi sınavı ile uygulama ve beceri sınavında jüri üyelerinin verdiği puanların ortalamaları alınır ve ek-4’te yer alan

sınav tutanağında belirtilerek üyelerce imzalanır. Ortalamaları her iki sınav için de ayrı ayrı altmış ve üzeri ise aday başarılı kabul edilir.

Sınav sonucu jüri başkanı tarafından ilgili kurum vasıtasıyla Bakanlığa iletilir.

 Uzmanlık eğitiminin tamamlanması

 MADDE 30 – (1) Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için;

 a) Tezin kabul edilmiş olması,

 b) Çizelgelerde belirtilen uzmanlık dalı ile ilgili uzmanlık eğitimi süresinin ve rotasyonların tamamlanmış bulunması,(1)

 

 c) Uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının ilgili birim sorumlusu tarafından onaylanmış

bulunması,

 ç) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olunması,

 şarttır.

__________________

(1) 7/6/2011 tarihli ve 2011/1985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 12 nci maddesi ile bu bentte yer alan “Ekli çizelgelerde” ibaresi

“Çizelgelerde” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 5551

 

YEDĠNCĠ BÖLÜM

Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denkliği

 Uzmanlık eğitiminin ve belgelerin incelenmesi

MADDE 31- (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.)

 (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kurumunda uzmanlık eğitimi veya uzmanlık belgesi

almış olanların talepleri halinde, yabancı ülkedeki Türk misyon şefliklerince onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri

Bakanlıkça incelenir.

(2) Bakanlık, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin o ülkenin usul ve esaslarına uygun olarak yapılıp

yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge ve dokümanın verilmesini isteyebilir.

(3) Uzmanlık eğitiminin bir yıldan fazlasını Türkiye’de yapmış olanların denklik işlemi yapılmaz.

 Uzmanlık belgesi almamış olanlar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 32- (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.)

 (1) Yabancı ülkelerden uzmanlık belgesi almamış olanların uzmanlık eğitiminde geçen süreleri çizelgelerde

öngörülen süreden az ise bu kişiler TUS, DUS veya YDUS’a girerler. Sınavda başarılı olanlar, yurt dışında geçirdikleri

eğitim sürelerinin uzmanlık eğitimi süresinden sayılmasını isterlerse, eğitim aldıkları dilden 17 nci maddenin ikinci

fıkrasında yer alan sınavlardan birinde veya bu dilden sınav yapılmıyorsa o ülkenin dili için yapılan başka bir sınavda başarılı

olanların, eğitim gördükleri ülkeden aldıkları belgeler değerlendirilerek, ilgili kurumun akademik kurulu tarafından uygun

görülen süreler Türkiye’de yapacakları uzmanlık eğitimi süresinden düşülür. Ancak, yurt dışında geçen uzmanlık eğitimi

sürelerinin geçerli sayılabilmesi için, yukarıda belirtilen şartlar yanında ilgililerin uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en

geç bir yıl içinde müracaatları ve açılacak ilk iki uzmanlık eğitimi giriş sınavından birinde başarılı olmaları şarttır.

(2) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitiminde geçirdikleri eğitim süresi çizelgelerde belirtilen sürelere uygun bulunanlar

Kurul tarafından belirlenen fakülte veya eğitim hastanesinde üçüncü fıkra hükümlerine göre denklik sınavına alınırlar.

(3) Yurt dışında yapılan uzmanlık eğitiminin denklik işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Bilimsel yeterlik sınavı 29 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre oluşturulacak jüriler tarafından aynı maddenin

dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapılır ve sonuçlandırılır. Jüri tarafından gerekli görülür ise denklik

başvurusunda bulunan tabibin en çok üç aya kadar bir eğitim kurumunda gözlemci statüsünde görevlendirilmesi Bakanlığa

teklif edilebilir. Bakanlık tarafından teklifin uygun görülmesi halinde tabibin gözlemci olarak görevlendirilmesi yapılır.

Görevlendirme süresi sonunda bilimsel yeterlik sınavı yapılır.

b) Başarısız olanlara başka eğitim kurumlarında da kullanılabilecek iki sınav hakkı daha verilir.

c) Bilimsel yeterlik sınavında başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.

 Uzmanlık belgesi almış olanlar hakkında yapılacak işlemler

 MADDE 33 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi veren ve Kurulun yayımlayıp güncellediği tanınmışlık listesinde yer

alan kurumlardan, o ülkede ilgili dalda uzmanlık yapma yetkisi veren bir belge almış olanların uzmanlık belgeleri fakülte

veya eğitim hastanelerince tasdik edilmesinden sonra Bakanlıkça tescil edilir.

(2) (Değişik: 7/6/2011-2011/1985 K.) Tanınmışlık listesinde olmayan bir kurumdan uzmanlık belgesi almış

olanların aldıkları eğitimin süresi, çizelgelerde öngörülen sürenin beşte üçünden fazla ise denklik işlemleri 32 nci maddenin

üçüncü fıkrasına göre yapılır.

 (3) Yurt dışında yaptığı eğitimin süresi çizelgelerde öngörülen sürelerin beşte üçünden az olanlar hakkında 32 nci

maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.(1)

 

___________________

(1) 7/6/2011 tarihli ve 2011/1985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 15 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan

“Ekli çizelgelerde” ibaresi “çizelgelerde” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.5552

 

 Türkiye’de başlanılan uzmanlık eğitiminin yurt dışında sürdürülmesi

 MADDE 34 – (1) Türkiye’de başladıkları uzmanlık eğitimini yurt dışında sürdürenlerin, uzmanlık eğitimi görülen

yabancı ülkelerin usullerine göre aynı dalın uzmanlık eğitiminde geçirdikleri süreler, Türkiye’de uzmanlık eğitiminden ayrılış

ve yurt dışında uzmanlık eğitimine başlayış tarihleri arasındaki sürenin altı aydan fazla olmaması koşuluyla, yurt içinde

uzmanlık eğitiminde geçen önceki süreleri ile birleştirilerek denklik işlemine tabi tutulur. Süre veya müfredat yönünden tespit

edilen eksiklikler yeniden uzmanlık eğitimi giriş sınavına girmeksizin ve kadroya atanmaksızın tamamlattırılır.

SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 Uzmanlık belgelerinin düzenlenmesi ve tescili

 MADDE 35 – (1) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı sonuçları, uzmanlığın tescili için gerekli olan belgelerle birlikte

en geç onbeş gün içinde, il sağlık müdürlüğü, fakülteler veya ilgili kurumlar tarafından Bakanlığa gönderilir.

 (2) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.

 (3) Uzmanlık eğitiminin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde Bakanlıkça tescil işlemi

yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

 (4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen uzmanlık belgesinin şekli ve içeriği Bakanlıkça tespit edilir.

 Kazanılmış uzmanlık ve eğitim yetkisi

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata göre kazanılmış bulunan

uzmanlık ve eğitim yetkisi ile ilgili haklar saklıdır.

 Eğitimi devam edenler

  GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uzmanlık öğrencisi olanlar ile uzmanlık giriş

sınavlarını kazanmış bulunanlar hakkında tabi oldukları önceki mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Bunlardan, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde talepte bulunanlar bu Yönetmelik

hükümlerine tabi olur.

 (2) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olanlardan eğitim süresi kısalmış bulunan dallarda eğitim sürelerinin bitimine iki

yıldan daha az süre kalan ve eğitime yönelik uygulamaları veya tezlerini tamamlamak için ek süreye ihtiyacı olan uzmanlık

öğrencilerine eğitim sorumlusunun teklifi üzerine kurumun akademik kurulu tarafından bir yıla kadar süre uzatımı verilebilir.

 Uzman eğitim sorumlusu bulunmayan birimler

  GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 13 üncü maddenin birinci fıkrası hükmü uyarınca uzmanlık eğitimi verilmesi mümkün

olmayan birimlerde, o dalda uzman eğitim sorumlusu istihdam edilinceye kadar uzmanlık öğrencisi kadrosu açılamaz. Bu

durumdaki birimlerde uzmanlık öğrencileri varsa, bir yıl içerisinde o dalda uzman eğitim sorumlusu istihdam edilir. Eğitim

sorumlusu istihdam edilemediği takdirde uzmanlık öğrencileri Kurulca başka birimlere nakledilir.

 Veteriner, eczacı ve kimyagerler

  GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Kanun hükümlerine göre veteriner, eczacı ve kimyager

olanlar, kendi alanlarına ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanlarında TUS’ta

başarılı olmaları kaydıyla uzmanlık eğitimi yapabilir. 5553

 

 Askerlik sebebiyle uzmanlık eğitimine başlayamayanlar

  GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Uzmanlık eğitimi yaparken askerlik sebebiyle uzmanlık eğitimiyle ilişikleri kesilenler bu

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, halen askerlikleri devam edenler ise askerliklerinin

bitmesini takiben ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık eğitimine kaldıkları yerden

devam eder.

 (2) Uzmanlık eğitimi giriş sınavını kazandıkları halde askerlik sebebiyle uzmanlık eğitimine başlayamayanlar bu

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, halen askerlikleri devam edenler ise askerliklerinin

bitmesini takiben ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık eğitimine başlatılır.

 Uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girmemiş olanlar

  GEÇİCİ MADDE 6 – (Mülga: 7/6/2011-2011/1985 K.)

 Uzmanlık eğitimi takip sistemine geçilmesi

  GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde,

25 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan uzmanlık eğitimi takip sistemine işlerlik kazandırılır. Bu süre içerisinde önceki

mevzuatın ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

 Çekirdek eğitim müfredatının belirlenmesi

  GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Uzmanlık dallarının çekirdek eğitim müfredatları ile rotasyonları ve süreleri bu

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Kurul tarafından belirlenir.

 (2) Uzmanlık dallarının çekirdek eğitim müfredatları belirleninceye kadar uzmanlık eğitimi bitirme sınavlarında 30

uncu maddede istenen uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının onaylanma şartı aranmaz.

 Yeni ihdas edilen ana dallarda uzmanlık belgesi verilmesi(1)

 

  GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi, Askeri Sağlık Hizmetleri, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi,

Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Diş Tedavisi ana dallarında, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği

tarihten önce o ana dal alanında yurt içinde veya yurt dışında en az dört yılı eğitim kurumlarında olmak üzere altı yıl süreyle

araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait

belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu Yönetmeliğin yürürlüğe

girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Bakanlığa başvurabilir.

 (2) Başvurular Kurul tarafından birinci fıkrada belirtilen başvuru süresinin bitiminden itibaren altı ay içerisinde

değerlendirilir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenerek uzmanlıkları tescil edilir.

____________________

(1) Danıştay Sekizinci Dairesinin 26/10/2011 tarihli ve E.: 2009/10217, K.: 2011/5155 sayılı Kararı ile bu madde iptal edilmiştir.

 5554

 

 Bazı yan dallarda uzmanlık belgesi verilmesi

  GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Algoloji, Askeri Psikiyatri, Cerrahi Onkoloji, Çocuk Acil, Çocuk Genetik Hastalıkları,

Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi, Çocuk Radyolojisi, Çocuk Romatolojisi, Çocuk Ürolojisi, Çocuk

Yoğun Bakımı, El Cerrahisi, Geriatri, Harp Cerrahisi, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi, Klinik Nörofizyoloji, Periferik Damar

Cerrahisi, Perinatoloji ve Yoğun Bakım yan dallarında, bağlı ana dalda uzman olduktan sonra ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe

girdiği tarihten önce o yan dal alanında yurt içinde veya yurt dışında en az iki yılı eğitim kurumlarında olmak üzere beş yıl

süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları

eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu Yönetmeliğin

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Bakanlığa başvurabilir.

 (2) Başvurular Kurul tarafından birinci fıkrada belirtilen başvuru süresinin bitiminden itibaren altı ay içerisinde

değerlendirilir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenerek uzmanlıkları tescil edilir.

 Ġsmi değiĢen uzmanlık dalları

  GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;

 a) İç Hastalıkları ana dalına bağlı Alerji Hastalıkları ya da İmmünoloji yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta

olanlar, eğitimlerini İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları adı altında devam ettirirler.

 b) Çocuk Alerjisi ya da Çocuk İmmünolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerini Çocuk

İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları adı altında devam ettirirler.

 c) Çocuk Gastro., Hepatoloji ve Beslenme dalında uzmanlık eğitimini yapmakta olanlar, uzmanlık eğitimlerini Çocuk

Gastroenterolojisi adı altında devam ettirirler.

 ç) Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerini Çocuk

Hematolojisi ve Onkolojisi adı altında devam ettirirler.

 d) Dermatoloji adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay

içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Deri ve Zührevi Hastalıkları olarak değiştirilir. Halen bu alanda uzmanlık

öğrencilikleri devam edenlerin uzmanlık eğitimini başarıyla bitirmeleri halinde uzmanlık belgeleri Deri ve Zührevi

Hastalıkları adıyla tescil edilir.

 e) Enfeksiyon Hastalıkları adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji olarak

değiştirilir. Halen bu alanda uzmanlık öğrencilikleri devam edenlerin uzmanlık eğitimini başarıyla bitirmeleri halinde

uzmanlık belgeleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji adıyla tescil edilir.

 f) Çocuk Alerjisi ya da Çocuk İmmünolojisi adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu iki alanda yaptıkları

araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay

içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları olarak değiştirilir.

 g) Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu iki alanda yaptıkları

araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay

içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi olarak değiştirilir. 5555

 

 ğ) İç Hastalıkları ana dalına bağlı İmmünoloji ya da İç Hastalıkları ana dalına bağlı Alerji Hastalıkları adıyla

uzmanlık belgesi almış olanların, bu iki alanda yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri İmmünoloji ve

Alerji Hastalıkları olarak değiştirilir.

 h) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ana dalına bağlı Genetik yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar, eğitimlerini

Çocuk Genetik Hastalıkları adı altında devam ettirirler.

 ı) Tıbbi Mikrobiyoloji ana dalına bağlı İmmünoloji yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar, eğitimlerini

Temel İmmünoloji adı altında devam ettirirler.

 i) Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji dalında eğitimini tamamlamış olan veya eğitimlerine devam etmekte olanların

uzmanlık belgeleri düzenlenerek tescil edilir.

 j) Tıbbi Mikrobiyoloji ana dalına bağlı Mikoloji yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar, eğitimlerini Tıbbi

Mikoloji adı altında devam ettirirler.

 k) Tıbbi Mikrobiyoloji ana dalına bağlı Viroloji yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerini Tıbbi

Viroloji adı altında devam ettirir.

 GEÇİCİ MADDE 12- (Ek: 7/6/2011-2011/1985 K.)

(1) 2011 Sonbahar TUS’u için mesleki yabancı dil sınavı son kez yapılır. TUS mesleki yabancı dil sınav sonuç

belgeleri en son 2014 Sonbahar TUS’u için geçerlidir.

 GEÇİCİ MADDE 13 – (Ek: 7/6/2011-2011/1985 K.)

(1) Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşları ile yabancı devletler arasında imzalanan protokoller ve şartnameler ile

YÖK kararlarına istinaden 19/6/2002 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar TUS ile yerleştirilmeden tıpta

uzmanlık eğitimlerine başlayan yabancı uyruklu tabiplerin uzmanlık belgeleri Bakanlıkça yabancı uyruklu olarak tescil edilir.

 Yürürlük

 MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme

 MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!