1. HABERLER

  2. MEVZUAT

  3. TSK Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TSK Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TSK Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 kasım 2014 Resmi gazete

A+A-

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF

GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2008 tarihli ve 26799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış, (f), (ğ), (i), (m) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“f) Mezuniyet puanı: Öğrencinin başarılı olduğu dört sınıfa ait yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasını,”

“ğ) Bütünleme sınavı: Okula devam eden öğrenciler için öğrenim gördükleri sınıfta başarısız oldukları derslerden yapılan sınavı,”

“i) Ölçme araçları: Öğrencilerin bilgi, beceri ve kazanımlarının ölçülmesinde başvurulacak yazılı, performans çalışması ve uygulamalı sınavlar ile projeleri,”

“m) Telafi programı: Ders yılı içinde çeşitli nedenlerle yapılamayan dersler için düzenlenen programı,”

“n) Bütünleme sınavı hazırlık kursu: Öğrencilerin ortalama yükseltme sınavına gireceği derslere yönelik olarak Okul Komutanlığı tarafından belirlenen süre içerisinde düzenlenen programı,”

“o) Performans çalışması: Ders programında öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma sonucu elde edilen kazanımın yazılı ve sözlü olarak paylaşılmasına yönelik öğretmenin gözetiminde yapılan bireysel veya grup çalışmasını,”

“ö) Mazeret sınavı: Özre dayalı herhangi bir nedenden dolayı planlı sınavlara giremeyen öğrencilere yönelik yapılan sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan seçmeli derslerin tamamı, müteakip sınıflarda verilecek seçmeli dersleri belirtecek şekilde öğrencilerin seçimine sunulur. Öğrencilerin kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda seçtiği derslere ilişkin dilekçeleri alınır. Talep edilen seçmeli dersler eğitim-öğretim yılı başında okulun imkânları ve üst eğitim kurumunun ihtiyaçları dikkate alınarak okul komutanının onayı ile uygulamaya konulur.”

“c) Öğrencinin sınıf geçmesi, o sınıfta aldığı bütün derslerden başarılı olmasına ya da yılsonu başarı puanı ortalamasına göre belirlenir.”

“d) Öğrenci başarısı; derslerin özelliklerine göre yazılı ve uygulamalı sınavlar ile varsa ödev, projeler ve performans çalışmaları göz önünde bulundurularak tespit edilir. Öğrencilerin başarıları değerlendirilirken ölçme sonuçları ile birlikte, bilimsel düşünme, bilimsel tutum ve davranış, problem çözme yeteneği, gözlem yapma, araştırma, inceleme, sorumluluk alma, sınıf içi etkinliklere katılım, ekip çalışmasına yatkınlık, fikirlerini anlatabilme ve öğrendiklerini paylaşabilme yeteneği gibi özellikleri göz önüne alınır.”

“ğ) Öğrenciler başarısız oldukları ders veya derslerden ders yılı sonunda bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları sonunda başarısızlığını bir derse düşürenlere bir sınav hakkı daha tanınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin başlığı ile birinci, ikinci, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Puanla değerlendirme”

“(1) Sınav, performans çalışmaları ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.”

“(2) Değerlendirme sonuçları, not çizelgelerine puan olarak işlenir.”

“(4) Puanların aritmetik ortalaması alınırken bölme işlemi sonucu virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde yuvarlanır.”

“(6) Puanların değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.

Puan                            Derece

85,00-100                    Pekiyi

70,00-84,99                 İyi

60,00-69,99                 Orta

50,00-59,99                 Geçer

0-49,99                        Geçmez”

“(7) Dönem puanı, yılsonu puanı, yılsonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 puan üzerinden değerlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrencinin bir dönemdeki başarısı; öğretim programı esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı, performans ve uygulamalı sınavlar, varsa proje, beceri eğitimi ile ders içi ve ders dışı eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir.”

“(3) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Performans çalışması puanı

MADDE 14 – (1) Bir dönemde her dersten en az bir performans çalışması puanı verilmesi esastır. Dersin özelliğine göre ve imkânlar ölçüsünde birden fazla performans çalışması puanı da verilebilir. Performans sınavı için, ayrıca bir ders saati ayrılmaz. Performans çalışması puanı, öğrencilerin; eğitici çalışmalardaki faaliyetleri, derse hazırlıkları, ders içi etkinlikleri, dersle ilgili araştırma çalışmaları değerlendirilerek verilir ve öğrenciye bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Görsel sanatlar, müzik dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları her dönemde iki, beden eğitimi dersinin üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, performans çalışması ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu sınavlardan alınan puanlar, dönem puanının hesaplanmasında değerlendirmeye katılır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Ölçme sonuçları; puan vermek ve eksikliklerin belirlenmesi yanında; eğitim ve öğretim amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, özellikle işlenen ünite ve konuların hangilerinde öğrencilerin başarılı olduklarını belirlemek, başarısız olunan konularda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Puan çizelgelerinin teslimi

MADDE 20 – (1) Dönemlere ait puan çizelgeleri dönem sona ermeden en geç üç gün önce öğretmenler tarafından öğretim başkanlığına iletilir. Bu çizelgelerde, o döneme ait yazılı, performans çalışması, uygulamalı sınavlar, projelere verilen puanlar ile dönem puanı rakamla yazılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dönem puanı

MADDE 24 – (1) Bir dersin dönem puanı;

a) Sınavlardan alınan puanların,

b) Performans çalışması puanının/puanlarının,

c) Varsa proje puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

(2) Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiği ile de dönem puanı verilebilir.

(3) Öğrenciye her dersten bir dönem puanı verilir.

(4) Yabancı dil dersinde öğrencilere; dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerinin kazandırılması esastır.

(5) Beden eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrenciler askerî hastaneden rapor almak zorundadır. Raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının veya engellerinin beden eğitimi dersindeki etkinliklerinden hangisine geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması gerekir. Rapora göre beden eğitimi dersinin bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve uygun etkinliklere; bütün uygulamalı etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilir.

(6) Öğretmenin raporlu veya izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılmasının kesin olduğu durumlar ile kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süre tedavi gerektiren hastalık, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri durumlardan dolayı yapılamayan dersler, telafi programları ile tamamlanır. Ders yılının uzatılması yönüne gidilmez. Bu programlara ayrılacak ders saati sayısı, dönem içinde devam edilmeyen toplam ders saati sayısından az olmayacak şekilde düzenlenir. Okul komutanlıkları; gerektiğinde Cumartesi ve Pazar günleri ile ders saatleri dışında da öğretim yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

(7) Dönem sonunda Teşekkür ve Takdir belgelerinin verilmesi;

a) Tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00’dan aşağı olmayan ve tam disiplin puanının 3/10’u veya fazlası kırılmayan öğrencilerden;

1) 70,00-84.99 arasındakilere her dönemin sonunda karneyle birlikte teşekkür belgesi,

2) 85.00 ve daha yukarı olanlara her dönemin sonunda karneyle birlikte takdir belgesi,

3) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün dönemlerinde takdir alanlara üstün başarı belgesi,

verilir.

b) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun başarı panosunda yer verilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Dönemin bitimine 20 ve daha az iş günü kala okuldan ayrılan öğrencinin dönem puanları tespit edilir, tasdikname düzenlenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bir dersin yılsonu puanının tespiti”

“(1) Bir dersin yılsonu puanı;

a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

b) Özre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem puanı almış olan öğrencinin bu puanı ile telafi programında alınan puanın aritmetik ortalaması, yılsonu puanı sayılır.

c) Bütünleme sınavı veya yılsonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan tek ders sınavı sonunda en az 50 (geçer) puan alınarak başarılı sayılan dersin yılsonu puanı, bu sınavlarda alınan puanla daha önce belirlenen yılsonu puanının toplamının aritmetik ortalamasıdır.

ç) Bir dersten hiç dönem puanı olmayan öğrencinin yılsonu puanı, o dersle ilgili telafi programında alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puandır.

d) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi sonucu virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde yuvarlanır.

e) Özre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem puanı olan ancak ders puanlarının idareye teslimine 7 gün kalıncaya kadar özrü kalkan öğrencilere mazeret sınavı uygulanır bu sınavlardan almış oldukları puanlar o dönemin ders puanı, mazeret sınavına giremeyen öğrencilerin ise yalnız bir dönem puanı yılsonu puanı sayılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Öğrencinin ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.

b) Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Türk ve Batı Müziği Çalgıları dersinden her dönem sonunda kurulacak komisyonlar tarafından uygulamalı sınavlar yapılır. Ders öğretmeninin dönem puanı ile dönem sonu komisyon puan ortalaması ayrı ayrı en az 60 puan olmalıdır. Bu şekilde ortaya çıkan puan ortalaması, öğrencinin o döneme ait dönem puanı olur.

c) Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Türk ve Batı Müziği Çalgıları, Müziksel İşitme Okuma ve Yazma ile Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerinde başarılı olabilmek için dönem puanının en az 60 puan olması gerekir.

ç) Birinci dönem puanı 0 (geçmez) olan öğrencinin ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.

d) Bunların dışında, özre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem puanı almış öğrencinin, başarılı sayılabilmesi için, bu puanının en az 50,00 (geçer) olması gerekir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Ders yılı sonunda;

a) Tüm derslerden başarılı olan,

b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan,

öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

(2) Yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılmayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o ders/derslerden bütünleme ve gerekirse tek ders sınavlarına girer.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bütünleme veya tek ders sınavları ile sınıf geçme

MADDE 29 – (1) Öğrenciler başarısız olduğu derslerden bütünleme sınavına girer.

a) Öğrenciler, başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavı hazırlık kurslarına devam etmek zorundadır. Kurslarda her ders için planlanan ders saati sayısının üçte birine veya daha fazlasına özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, o dersin bütünleme sınavına alınmaz ve başarısız sayılır.

b) Bütünleme veya tek ders sınavları sonunda Yönetmeliğin 27 nci maddesindeki şartları yerine getiren öğrenci sınıfını geçer.

c) Yılsonu başarı puanı ile geçilemeyecek derslerin dışında olmak koşulu ile bütünleme sınavları sonunda tek dersten başarısızlık söz konusu ise; yılsonu başarı puanı 50 ve yukarı olanlar bu dersten başarılı sayılarak bir üst sınıfa devam ederler. Yılsonu başarı puanı 50’den aşağı olanlar tek ders sınavına alınırlar.

ç) Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Türk ve Batı Müziği Çalgıları, Müziksel İşitme Okuma ve Yazma, Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerinin bütünleme ve yılsonunda başarısız olunan bir ders için yapılan sınav sonucunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; bu sınavlarda aldığı puan en az 60 olmalıdır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Başarısız dersleri veya dersi bulunan öğrencilerden;

a) Ders kesiminde dört ve daha fazla dersten başarısız olanlar,

b) Bütünleme sınavı sonunda, birden fazla dersten başarısız olanlar,

c) Tek ders sınavları sonunda, tek dersten başarısız olup yılsonu başarı puanı 50’den aşağı olanlar,

bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi hükümlerine göre başarısız sayılan öğrenciler sınıfı tekrar ederler.

(2) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrenciler o sınıfı tekrar eder. Öğrenci başarısızlık nedeniyle bir yıl, sağlık nedeniyle bir yıl olmak üzere en fazla iki defa sınıf tekrarı yapabilir. Bu şartları sağlamayan öğrencinin okul ile ilişiği kesilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak dersler

MADDE 31 – (1) Askerî liseler ve Bando Astsubay Hazırlama Okulunun, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan haftalık ders çizelgesinde yer alan derslerden yılsonu başarı puanı ile geçilemeyecek dersler öğretmenler kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler, yılsonu başarı puanı ile geçilemeyecek derslerden başarılı olmadıkça başarılı sayılmaz, bir üst sınıfa geçemez ve mezun olamazlar.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin başlığı "Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı" olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yılsonu başarı puanı

MADDE 33 – (1) Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır.

(2) Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde yuvarlanır.

(3) Yılsonu başarı puanı, diploma defterine işlenir ve mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır. Yılsonu başarı puanı ile sınıf geçen öğrencilerin puanları değiştirilmez. Öğrencinin karnesi ile sınıf geçme ve diploma defterine "Yılsonu başarı puanı ile başarılı sayıldı." şeklinde yazılır ve okul mezuniyet sıralamasının hesaplanmasında esas alınır.

(4) Bütünleme ve başarısız olunan tek ders için yapılan sınavlara giren öğrencilerin yılsonu başarı puanları 26 ncı madde hükümlerine göre tespit edilecek yılsonu puanları ile yukarıda belirtilen esaslara göre bulunur.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bütünleme ve Yıl Sonunda Tek Dersten Başarısız

Olan Öğrenciler İçin Yapılan Sınavların Esasları”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bütünleme ve yılsonunda tek dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavların yazılı olarak yapılması esastır. Ancak, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, dersin özelliğine göre yazılı, performans çalışması ve uygulamalı olarak, bunlardan biri veya birkaçı ile yapılabilir. Bu derslere ait sınavların şekli, sınav komisyonu üyelerince belirlenir.”

“(2) Yabancı dil derslerinin sınavları, yazılı ve performans olarak yapılır. Öğrencinin başarısı, sınavlardan aldığı yazılı ve performans puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenir.”

“(3) Dersin özelliğine göre hem yazılı hem performans yapılabilen sınavlarda; yazılı sınavlar, performans sınavlarından önce uygulanır. Performans sınavlara, yazılı sınavları takip eden ilk iş gününde başlanır. Sınav kâğıtları performans sınavlar sonuçlandıktan sonra açılır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin başlığı ve aynı maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Performans ve uygulamalı sınavlar”

“Performans sınavlarında öğrenciye sınav komisyonunca sorular yazdırılır veya yazılı olarak verilir ve düşünmek için uygun süre tanınır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı sınavlara sabah en geç saat 10.00'da, öğleden sonra saat 14.00'te; performans ve uygulamalı sınavlara ise, sabah saat 9.00'da başlanır. Yazılı sınav süresi, dersin özelliğine göre iki ders saatini geçmeyecek şekilde komisyonca belirlenir.”

“(2) Performans sınavların saat 17.00'de bitirilememesi ve sınava girecek öğrenci sayısının da 10 öğrenciden fazla olması hâlinde, sınav bir sonraki güne bırakılabilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43 – (1) Sınavların değerlendirilmesi cevap anahtarına ve puanlama çizelgesine göre yapılır. Performans sınavları için cevap anahtarı düzenlenmez.

a) Yazılı sınavlarda, kâğıtlar okunurken yanlışların altı aslı bozulmayacak şekilde renkli kalemle çizilebilir. Verilen puanlar, sınav kâğıtlarının üst kısmında yer alan bölüme, soruların sıra numarası esas alınarak yazılır.

b) Yazılı sınavlar değerlendirilirken sorulara verilen bütün puanlar, birden fazla kâğıt kullanan öğrencilerin her kâğıdına ayrı ayrı işlenir ve bu kâğıtlar komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır. Yazılı sınavların değerlendirilmesinde anlaşmazlık olursa üyeler puanlarını ayrı ayrı verir. Bu ayrı puanları gösterir belgelerle, gerekçeler bir tutanakla sınav puan çizelgesine eklenir. Yapılan değerlendirme sonucunda başarısız olan öğrencilerin sınav kâğıtları isimleri açılmaksızın komisyon üyeleri tarafından ikinci bir defa daha aynı esaslarla incelenir. Ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak sınav puan çizelgesine yazılır.

c) Değerlendirme ile ilgili işlemler bittikten sonra alınan puan, puan çizelgesine yazılır.

ç) Performans sınavları bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine göre yapılır. Yabancı dil derslerinde performans sınavlarının değerlendirilmesi akıcı konuşma, anlama, gramer, telaffuz ve kelime bilgisi başlıkları altında komisyondaki üyeler tarafından ayrı ayrı yapılır ve değerlendirme sonuçları toplanarak elde edilen aritmetik ortalama öğrencinin performans puanını oluşturur.

d) Öğretim Başkanı, performans sınavlarında komisyon üyeleri tarafından ayrı ayrı verilen puanlar arasında önemli farklar görürse, o sınavı durdurup, olayı gerekçesiyle birlikte hemen okul komutanlığına bildirir. Kendi başkanlığında yeni üye ilâvesiyle kuracağı takviyeli bir komisyonla sınavın devamını sağlar.

e) Uygulamalı sınavlarda değerlendirme, komisyonca belirlenen ve okul komutanlığınca onaylanan esaslar doğrultusunda yapılır. Aynı dersten birden fazla sınav türü uygulanması hâlinde, puanların aritmetik ortalaması alınır. Özürsüz olarak bu sınavlardan herhangi birine girmeyenlere o sınavdan sıfır (0) puan verilir ve diğer sınavlardan aldığı puanlarla aritmetik ortalaması alınır.

f) Bütünleme ve tek ders sınavlarından kesinleşen puanlara öğrenci tarafından okul yönetimine yazılı olarak itiraz yapılabilir. İtiraza ilişkin evrak okul yönetimince sınavı yapan ders öğretmeni/öğretmenleri dışında ilgili branştan en az 2 (iki) öğretmenden oluşturulan komisyon tarafından veya okulda ilgili branştan öğretmen bulunmadığı takdirde diğer askerî liselerden yardım alınarak incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir. Bu şekilde kesinleşen puanlara itiraz yapılamaz. Cevap anahtarı, puanlama çizelgesi ve sorular, sınav kâğıtları ile birlikte iki yıl saklanır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 45 – (1) Sınavlarda bir dersten en az 50,00 (geçer) alan öğrenci; bu dersten başarılı sayılır. Ancak, bu Yönetmeliğin 27 nci ve 29 uncu maddelerinde yer alan hükümler saklıdır.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47 – (1) Sınavlar sırasında;

Yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalık sebebiyle sınava giremeyeceklerini rapor ile yangın, deprem gibi doğal afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı veya vefatı, yahut spor, müzik, folklor gibi ulusal ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle bütünleme ve tek ders sınavlarına giremeyeceklerini resmî bir makamdan alacakları belge ile, belgelendirenler, bu belgelerini özürlerinin kalktığı günü takip eden yedi gün içerisinde, okul komutanlığına teslim etmeleri halinde ayrıca sınava alınırlar. Bu sınav da bütünleme sınavları esaslarına göre yapılır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 49 – (1) Mezuniyet puanı, dört sınıfın yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Mezuniyet puanı tespit edilirken bölme işlemi sonucu, virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde yuvarlanır. Diplomada, mezuniyet puanı ile varsa alanı belirtilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Diploma ile birlikte her öğrenciye bir de Öğrenim Belgesi verilir. Bu belgede öğrencinin yılsonu başarı puanları gösterilir.”

“(2) Ayrıca, her dersten başarı durumu; Doğrudan Geçti, Bütünleme Sınavı Sonunda Geçti, Tek Ders Sınavı Sonunda Geçti veya Yıl Sonu Başarı Puanı İle Geçti şeklinde belirtilir.”

“(4) Mezun olmadan okuldan ayrılanlara da öğrenim belgesi verilir. Bu belgede, sınıflara göre aldıkları dersler, yılsonu ders puanları, ders yılı veya dönem sona ermeden ayrılanlara ayrıca o ders yılındaki derslere ait dönem puanı yer alır.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Bu şekilde de eşitlik bozulmuyor ise son ders yılından başlanarak derslerin yılsonu puanlarına esas olan dönem puanlarının aritmetik ortalamasının ağırlıklı ortalaması alınarak okul birincisi seçilir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ONUNCU BÖLÜM

Telafi Kursları ve Devam ile İlgili Esaslar”
MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Telafi programları

MADDE 54 – (1) Ders yılı içinde öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve çeşitli sebeplerle bir dönem puanı eksik olan ya da hiç dönem puanı verilemeyen dersler için ders yılının ikinci döneminde veya ders kesiminde telafi programları uygulanır.

(2) Telafi programlarında işlenecek konular ve programın süresi, öğretim başkanı ile programı uygulayacak öğretmen veya öğretmenler tarafından tespit edilir.

(3) Programın süresi o dersin bir dönemdeki ders saati toplamından az olamaz. Programda, dersin haftalık saat sayısı dikkate alınarak öğrencilere yeterli sayıda yazılı ve performans puanı verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması alınarak yılsonu puanı belirlenir.

(4) Dönem ve yılsonu puanı, bu puanlara göre belirlenir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrenciler okula devam etmek zorundadır. Ders yılı içinde toplam 10 günü aşacak şekilde okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenci, puanları ne olursa olsun başarısız sayılır.”

“(3) Öğrencilerin nöbet tuttuğu günler devamsızlıktan sayılmaz.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Devam süresinin en az üçte ikisine devam etmiş ve en az bir dönem puanı almış bulunmak,”

“(2) Yurt içinde ve yurt dışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu süre devamsızlıktan sayılmaz. Yurt içindeki etkinliklere katılan öğrencilere, Genelkurmay Başkanlığı veya bağlı olduğu kuvvet komutanlıklarınca; yurt dışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise, Genelkurmay Başkanlığınca izin verilir. Bu izinlerin toplamı diğer devamsızlıklar dâhil devam süresinin 1/3'ünü aşamaz. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem puanı almış olmaları gerekir.”

“(3) Telafi programlarına devam zorunludur. Telafi programlarına devam etmek zorunda oldukları toplam ders saatinin özürlü ve özürsüz olarak üçte biri kadar devam etmeyen öğrenciler, puanları ne olursa olsun başarısız sayılır.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrenci bir yıl başarısızlık, bir yıl sağlık nedeniyle sınıf tekrarı dâhil olmak üzere dört yıllık öğrenim süresini en fazla altı yılda bitirmek zorundadır. Bu süreler içerisinde okulunu tamamlayamayan öğrencilerin okulla ilişiği kesilir. Başarısızlıktan iki yıl veya sağlık nedeniyle iki yıl devre kaybeden öğrencilerin okulla ilişiği kesilir.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okullarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş günü hafta arasına denk geliyorsa ders yılının bitim tarihi, haftanın son iş gününe kadar uzatılır. Dönemlerin başlama ve bitiş tarihleri, dinlenme ve yaz tatillerinin başlama ve bitiş günleri ile bütünleme ve yılsonunda tek dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavlar, her yıl düzenlenen çalışma takviminde belirtilir. Çalışma takvimleri, Genelkurmay Başkanlığının onayı ile yürürlüğe girer.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yabancı dil derslerinde şube, grup ve kısım oluşturma ihtiyacı meydana gelirse okulların, programların ve derslerin özelliklerinin yanı sıra öğrenci seviyeleri de dikkate alınır.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 63 ve 64 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Hazırlık sınıfı dâhil beş yıllık eğitim yapan öğrenciler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılında veya daha önceki yıllarda askerî liselere giren öğrencilere, okullarından mezun oluncaya kadar, bu Yönetmeliğin 1 inci, 15 inci, 28 inci, 35 inci ve 38 inci maddesi ile 26/2/2008 tarihli ve 26799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılan hükümleri uygulanır.”

MADDE 42 – Bu Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden ilk eğitim-öğretim yılının başında yürürlüğe girer.

MADDE 43 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/2/2008

26799

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/5/2011

27937

2-

5/4/2013

28609

 

6 Kasım 2014 Tarihli ve 29167 Sayılı Resmi Gazete

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.