1. HABERLER

  2. MEVZUAT

  3. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 30 Aralık 2014 Resmi Gazete

A+A-

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. merkez ve taşra teşkilatında memur ve sözleşmeli olarak görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ç) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,

d) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

e) Birim: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. merkez teşkilatında ilgili daire başkanlıkları, taşra teşkilatında ziraat, işletme, personel, muhasebe, inşaat, kalite ve işletme kontrol, iç hizmetler, haberleşme, bilgi işlem, sağlık ve koruma güvenlik birimlerini,

f) Hizmet grupları: Benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

g) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreleri,

ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

h) Personel: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. merkez ve taşra teşkilatı kadro/pozisyonlarında çalışanları,

ı) Teşekkül: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı şeker fabrikaları, makine fabrikaları, elektromekanik aygıtlar fabrikası, şeker enstitüsü ile tohum işleme fabrikasını,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme sınavına tabi kadro veya pozisyonlar gruplandırılmak suretiyle aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro/pozisyonlar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, kısım müdürü,

2) Müdür yardımcısı,

3) Şef, itfaiye şefi, koruma ve güvenlik amiri,

4) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı,

5) Koruma ve güvenlik grup şefi.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Müşavir, başuzman,

2) Uzman.

ç) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı.

d) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis,

2) Teknik uzman,

3) Teknik şef.

e) Sağlık hizmetleri grubu;

1) Başhemşire.

f) İdari hizmetler grubu;

1) Bilgisayar işletmeni, memur, sekreter, veznedar, daktilograf, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi.

g) Destek hizmetleri grubu;

1) Aşçı, bahçıvan, postacı, hizmetli, hastabakıcı, itfaiyeci.

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar şunlardır: Avukat, mühendis, mimar, veteriner, kimyager, biyolog, programcı, mütercim, tekniker, teknisyen, veteriner sağlık teknisyeni ve hemşire.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan atanma

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olmadan atanılabilecek kadrolardan; müşavir ve başuzman kadrosuna, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olup, en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olanlardan Teşekkülde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan 1 sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda veya bu kadrolarla aynı ya da daha üst düzeydeki diğer kadrolarda çalışmış olanlar sınavsız atanabilirler.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanabilecek kadro ve pozisyonlar için aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan 1 sayılı cetvele dahil kadrolara atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartları taşımak,

b) Görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personelin, Teşekkülde veya diğer kurumlarda, sınavına girilecek kadro/pozisyonun alt görevlerinde çalışmış olmak,

c) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro/pozisyonlarına atanabilmek için diğer şartlarla beraber en az altı aylık süreyle Teşekkülde çalışmış olmak,

ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanabilecek kadro ve pozisyonlar için genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Merkez teşkilatında şube müdürü (teknik) kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Müdür yardımcısı pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az on yıl olmak.

b) Merkez teşkilatında müdür yardımcısı (teknik) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teknik uzman ve başmühendis pozisyonlarından birinde en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.

c) Merkez teşkilatında teknik uzman ve başmühendis pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Mühendis, mimar, kimyager, biyolog ve programcı pozisyonlarında en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az beş yıl olmak.

ç) Merkez teşkilatında şube müdürü (idari) kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Müdür Yardımcısı pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az on yıl olmak.

d) Merkez ve taşra teşkilatında personel birimi hariç müdür yardımcısı (idari) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Uzman (idari) pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.

e) Merkez ve taşra teşkilatında personel birimi müdür yardımcısı (idari) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Uzman (idari) pozisyonunda en az bir yıl görev yapmış bulunmak veya şef (idari) pozisyonunda en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.

f) Merkez ve taşra teşkilatında uzman (idari) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef (idari) pozisyonunda en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az altı yıl olmak.

g) Merkez ve taşra teşkilatında şef (idari) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Personel, muhasebe, ticaret, pancar muhasebesi ve bilgi işlem şeflikleri için fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak; bu şefliklerin dışında kalan şef (idari) pozisyonları için en az yüksekokul mezunu olmak,

2) Memur, veznedar, daktilograf, bilgisayar işletmeni pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.

ğ) Merkez teşkilatında hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak.

h) Taşra teşkilatında kısım müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Müdür Yardımcısı pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az on yıl olmak,

4) Sınav tarihi itibarıyla son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 50 puan almış olmak.

ı) Taşra teşkilatında müdür yardımcısı (teknik) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teknik şef pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.

i) Şeker Enstitüsünde müdür yardımcısı (teknik) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teknik şef pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak,

4) Sınav tarihi itibarıyla son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 50 puan almış olmak.

j) Taşra teşkilatında teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Mühendis pozisyonunda en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.

k) Şeker Enstitüsünde teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Mühendis pozisyonunda en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak,

4) Sınav tarihi itibarıyla son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 50 puan almış olmak.

l) Merkez ve taşra teşkilatında sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef (idari) , koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonlarında en az iki yıl görev yapmış bulunmak ya da memur veya bu unvanla aynı düzeydeki pozisyonlarda en az altı yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi 1 ve 2 nci derece kadro için en az 10 yıl; 3 üncü derece kadro için en az sekiz yıl olmak.

m) Merkez ve taşra teşkilatında başhemşire pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az yüksekokul mezunu olmak,

2) Hemşire pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.

n) Merkez ve taşra teşkilatında koruma ve güvenlik amiri pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.

o) Merkez ve taşra teşkilatında koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonunda en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az altı yıl olmak.

ö) Merkez ve taşra teşkilatında koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.

p) İtfaiye şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Memur pozisyonunda en az dört yıl çalışmak olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.

r) Merkez ve taşra teşkilatında bilgisayar işletmeni, memur, sekreter, veznedar, daktilograf, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Toplam hizmet süresi en az üç yıl olmak.

Unvan değişikliği sınavıyla ilgili atanma şartları

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanabilecek kadro ve pozisyonlar için, yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekir.

(2) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat olarak atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

b) Mühendis, mimar, veteriner, kimyager, biyolog olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

c) Programcı olarak atanabilmek için;

1) En az yüksekokul mezunu olmak,

2) Teşekkülce belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini (Transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek.

ç) Mütercim olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların sınav duyurusunda dili veya branşı belirtilen filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Sınav duyurusunda belirtilen diller için alınacak mütercimler açısından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 80 puan veya bu sınava denk sayılan uluslararası sınavlardan bu puana tekabül eden puanı almış olmak.

d) Tekniker olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

e) Teknisyen, veteriner sağlık teknisyeni olarak atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili veya dengi bölümlerinden mezun olmak.

f) Hemşire olarak atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları
Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro ve pozisyonlar yazılı sınavlardan en az kırk beş gün önce personele duyurulur. Başvuru süresi en az yedi iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadro ve pozisyonlar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür. Aday memur statüsünde bulunanlar başvuru yapamazlar.

(2) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Teşekkül resmi internet sitesinde ilan edilir.

Sınav şartı

MADDE 11 – (1) Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Teşekkülce belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünce yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Teşekkül resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Teşekkülce ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(4) Sınav sonuçlarına resmi internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren yedi iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından on iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtirazların kabulü halinde yeniden değerlendirme süresi sınavı yapan ilgili kurumla yapılacak protokolde belirlenir.

(5) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun, süresi içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

(6) Sınavlarda aranan nitelik ve şartları taşımadıkları halde, sınavlara girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 15 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre üç ay içinde atanır. Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddesine göre Teşekkülce belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atamaları yapılabilir.

(2) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu Yönetmelik kapsamındaki personelin en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, Teşekkülce belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda, Teşekkülde veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Teşekkül personeli başvurabilir.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 17 – (1) Sınav kurulu; genel müdür veya genel müdürün belirleyeceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, Personel ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ile ilan edilen boş kadro veya pozisyonların ait olduğu birimlerin amirleri olan daire başkanlarına öncelik verilmek suretiyle merkez teşkilatı daire başkanlarından meydana gelir. Sınav kurulu, 5 kişiden oluşacak şekilde genel müdürün onayı ile belirlenir. Aynı usul izlenerek yedek üyeler de tespit edilir.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulu, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(5) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(6) Sınav kurulunun sekretarya işlemleri personel ve sosyal işler dairesi başkanlığınca yürütülür.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Atananların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında; diğerlerinin sınavla ilgili belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar personel ve sosyal işler dairesi başkanlığınca saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Görev grupları arasında geçişler

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikteki görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı alt grup içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya pozisyon için aranan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Teşekkülde veya diğer kamu ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalar ve bu pozisyonlar arasındaki geçişler, ilgili pozisyon için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Avukat pozisyonundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatta aranan öğrenim şartlarını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

e) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Engellilerin sınavları

MADDE 20 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atanma

MADDE 21 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Naklen atanma

MADDE 22 – (1) Teşekkülde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan 1 sayılı cetvelde belirtilen kadrolara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki aynı unvanlı kadrolardan veya Teşekküldeki bu kadrolarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer kadrolardan, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

Kazanılmış haklar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 28/9/2010 tarihli ve 27713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

30 Aralık 2014 Tarihli ve 29221 Sayılı Resmi Gazetede 

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.