Uzaktan Çalışan Memur Yıllık İznini Nasıl Kullanır?

Uzaktan çalışan memur için yıllık izin hakkı devam etmekte midir? Bu durumda yıllık izinler nasıl kullanılabilir?

77074

Uzaktan Çalışan Memur Yıllık İznini Nasıl Kullanır?

Uzaktan Çalışan Memur Yıllık İznini Nasıl Kullanır?

Uzaktan Çalışan Memur Yıllık İznini Nasıl Kullanır? İçinde bulunulan durum nedeni ile kamu personeli olarak görev yapan memurların uzaktan çalışma durumları söz konusu olabilmektedir. Kişiler bu durumda, yıllık izinlerini nasıl kullanabileceklerini merak etmektedirler. Bu dönemde, çalışan kişilerin sağlıklarının korunması ön planda tutularak idari izine gidilmektedir. Ayrıca pandemi döneminden önceki idari izinlerde, izin süresi belirliyken, pandemi dönemindeki bu idari izinin süresi bilinmemektedir.

Geçmişteki idari izinlerde, kişilerin herhangi yıllık izinleri içerisindeyken göreve çağırılma durumları söz konusu değildir. Ancak bu durumda kişiler ani kararlar ile göreve çağırılabilmektedirler. Yıllık izinlerin belirlenmesinde memur olarak görev yapan kişinin, uzaktan çalıştığı dönem de normal mesai olarak değerlendirilerek belirlenmektedir.

Yıllık İzinler Ne Şekilde Belirlenmektedir?

Yıllık İzinler Ne Şekilde Belirlenmektedir?

Uzaktan Çalışan Memur Yıllık İznini Nasıl Kullanır? Memur olarak veya sözleşmeli personel olarak görev yapan kişilerin, yıllık izinlerinin belirlenmesinde çalışma süreleri baz alınmaktadır. 10 yıla kadar çalışma süresine sahip olan kişilere 20 gün yıllık izin verilmektedir. 10 yıldan fazla bir süredir görev yapan kişilere ise 30 günlük bir ücretli izin hakkı tanınmaktadır. Bu kişiler kadrolu memur statüsünde sayılmaktadırlar. Sözleşmeli personeller için ise bir yıllık çalışma süresinin doldurulmasının ardından yıllık izin hakkı sözleşmeli personellere tanınmaktadır. Bu konuda herhangi bir ayrım söz konusu olmamaktadır.

Bahsi geçen Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kuruluşlar şu şekilde sıralanabilir;

  • İl Özel İdareleri ve belediyeler ve bunların bağlı oldukları diğer birlikler. Ayrıca bunlara bağlı iktisadi müesseseler ve işletmeler,
  • Genel bütçe kapsamında olan devlet daireleri, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı olan kuruluşlar,
  • Kamu iktisadi kuruluşları, İktisadi devlet teşekkülleri ve bunların bağlantılı olduğu diğer kurumlar, ortaklıkları ve iştirakleri,
  • Kamu fonu kullanan, özel kanunlar ile veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına bağlı olarak kurdukları ortaklıklar, şeklinde ifade edilebilmektedir.
  • Döner sermayeye sahip kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,
  • Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kurum ve kuruluşları dışında kalan kurumlar.

Yıllık İzin Hesabında Neler Dikkate Alınır?

Exit mobile version