YÖK’ün 2018-2019’da Uygulamaya Başlayacağı 25 Öğretmenlik Lisans Programı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda güncellenen 25 öğretmenlik lisans programı, düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.

featured

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda güncellenen 25 öğretmenlik lisans programı, düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Güncellenen toplam 25 öğretmenlik lisans programı, ilk kez 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanacak. Mevcut programlarla eğitime başlayan öğrenciler, aynı şekilde eğitimlerini sürdürecek. 2018-2019 öğretim yılında eğitime başlayacak öğrenciler ise eğitimlerine yeni programlara göre devam edecek.

25 öğretmenlik lisans programı, ilk kez 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanacak!

Güncellenen toplam 25 öğretmenlik lisans programı, ilk kez 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanacak. Mevcut programlarla eğitime başlayan öğrenciler, aynı şekilde eğitimlerini sürdürecek. 2018-2019 öğretim yılında eğitime başlayacak öğrenciler ise eğitimlerine yeni programlara göre devam edecek.

Avrupa yükseköğretim alanında Bologna sürecine uyum, kalite ve akreditasyon çalışmaları, dünyada ve Türkiye’de aynı alanda eğitim veren lisans programları için çekirdek programlar oluşturma konuları gündeme gelmiş olup bu bağlamda eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinin lisans programlarının da güncellenmesine ihtiyaç duyuldu.

Bologna süreci kapsamında, müfredatta en az yüzde 25 oranında seçmeli derslere yer verilmesi gerekli olup her ne kadar öğretmen yetiştirme programlarında söz konusu seçmeli dersler yer almakla birlikte, giderek yüzlerce farklı ad altında seçmeli ders açıldığı görüldü. Üç farklı ders kategorisinde seçmeli ders havuzlarının oluşturulması bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı.

Öğretmenlik lisans programlarındaki dersler, Öğretmenlik Meslek Bilgisi (MB), Alan Eğitimi (AE),Genel Kültür (GK) dersleri olmak üzere üç gruptan oluşuyor.

Programlarda ders kategorileri, Öğretmenlik Meslek Bilgisi (MB) dersleri yüzde 30-35; Genel Kültür (GK) dersleri yüzde 15-20, Alan Eğitimi (AE) dersleri yüzde 45-50 oranında yer alıyor. Böylelikle öğretmen yetiştirme lisans programları arasında ortak çekirdek müfredat oluşturuldu.

Öğretmenlik Meslek Bilgisi (MB) Dersleriyle ilgili düzenlemeler!

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Eğitimde Araştırma Yöntemleri), Eğitim Bilimine Giriş (Eğitime Giriş), Ölçme ve Değerlendirme (Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme) derslerinin adında ve tanımlarında güncellemeler yapıldı.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi dersleri aynen korundu ancak tanımlarında güncellemeler yapıldı.

Özel Eğitim ve Rehberlik dersleri, bütün öğretmen adaylarının uygulamada ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler göz önüne alınarak; Özel Eğitim ve Kaynaştırma, Okullarda Rehberlik şeklinde yeni adlar altında içerikleri de zenginleştirilerek yer aldı.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi, dersin kapsamından dolayı bölüm ve anabilim dalları arasında hep bir ihtilaf konusu olduğundan kaldırılarak bunun yerine tanımı güncellenerek programlarda, Öğretim Teknolojileri şeklinde yer aldı.

Okul Deneyimi dersi, işlevsel ve etkili bir biçimde gerçekleştirilemediğinden kaldırılmış olup bu dersin içeriğiyle de birleştirilmek suretiyle Öğretmenlik Uygulaması dersi, programlarda Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Öğretmenlik Uygulaması 2 olmak üzere iki dönemde yer aldı. Bazı programlarda seçmeli ders olarak yer alan Eğitim Sosyolojisi, Türk Eğitim Tarihi, Eğitim Felsefesi dersleri, bütün lisans programlarında ortak zorunlu meslek dersleri olarak yer aldı. Ayrıca bütün programlarda zorunlu ders olarak öğretmenlik meslek ahlakı ve etiğiyle ilgili Eğitimde Ahlak ve Etik dersine yer verildi.

Genel Kültürü (GK) Dersleriyle ilgili düzenlemeler!

Yabancı Dil 1 ve Yabancı Dil 2 derslerinin içerikleri, gramer öğretimi ağırlıklı olmaktan çıkartılarak işlevsel dil becerilerini kazandırma amacına dönük şekilde gündelik hayatla da ilişkilendirilerek güncellendi.

Türkçe I: Yazılı Anlatım ve Türkçe II: Sözlü Anlatım derslerinin adları, Türk Dili 1 ve Türk Dili 2 şeklinde yer almış olup “Türk Dili 1” dersinin içeriği, yazılı ve sözlü anlatım; “Türk Dili 2” dersinin içeriği ise akademik dilin kullanımı ve metin yazma şeklinde yeniden düzenlendi.

“Bilgisayar 1 ve Bilgisayar 2” dersleri programlardan kaldırılmış olup bu derslerin yerine, güncel teknolojileri içine alan Bilişim Teknolojileri, eğitim ve öğretimle ilgili teknolojileri içeren Öğretim Teknolojileri dersleri eklendi. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi, içeriği güncellenerek bütün programlarda ortak ders olarak yer aldı.

Alan Eğitimi (AE) Dersleriyle ilgili düzenlemeler!

Özel Öğretim Yöntemleri I ve Özel Öğretim Yöntemleri II dersleri kaldırılarak; bunların yerine ilgili alanın öğretimiyle ilgili dersler yer aldı.Yeni programlarda daha önce sadece Özel Öğretim Yöntemleri II dersinin içeriğine sıkıştırılan ilgili alanın öğretimi, öğrenme ve öğretim yaklaşımları, öğretim programları vb. konulara daha fazla ağırlık verildi.

Bu kapsamda programlara dersin adının başına ilgili alanın adı getirilerek Öğretim Programları ve Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları adındaki dersler, ortak Alan Eğitimi (AE) dersleri olarak eklendi. Böylelikle mevcut programlarda ilgili alanın öğretimiyle doğrudan ilişkili üç kredilik bir ders var iken, güncellenen programlarda, hem ders sayıları hem de kredileri en az dört katına çıkartıldı.

İlgili öğretmenlik alanıyla doğrudan ilişkili olmayan alan dersleri kaldırıldı. (Örneğin; İlköğretim Matematik Öğretmenliğinde Fizik I ve Fizik II dersi gibi) .

Birden fazla alt alandan oluşan programlarda Alan Eğitimi Dersleri, MEB öğretim programlarının öğrenme alanları da dikkate alınarak yapılandırıldı.

Örneğin; İlköğretim Matematik Öğretmenliği programında, Sayıların Öğretimi, Geometri ve Ölçme Öğretimi, Cebir Öğretimi ve Olasılık ve İstatistik Öğretimi derslerine yer verildi.

Birbirleriyle yakından ilişkili programların (örneğin; dil eğitimi programları) derslerinde dünyadaki genel eğilimlere uyularak programlar arasında ders adları, terminoloji ve içerikleri yönünden bir standartlaşmaya gidildi.

Mevcut programlarda bir dönem olan Öğretmenlik Uygulaması dersi, Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Öğretmenlik Uygulaması 2 olmak üzere iki döneme çıkartılarak, öğretmen adaylarının daha uzun bir zaman dilimi içinde okulda bulunması ve daha çok öğretmenlik uygulaması yapmaları amaçlandı.

Öğretmenlerin sınıf içi değerlendirmelerinde standartlık sağlayarak gelecek yıllarda öğrenci değerlendirmelerini bir üst öğrenim kademesine geçişte sağlıklı bir şekilde kullanabilmek amacıyla bütün öğretmenlik programlarına, uygulama ve örneklere dayalı olarak Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi seçmeli dersi eklendi.

Öğretmen adaylarının daha nitelikli ders kitabı seçme ve kullanabilmeleri için programlara dersin adının başına ilgili alanın adı getirilerek Ders Kitabı İncelemesi dersi eklendi.

Beden Eğitimi Öğretmenliği, program, sporcu yetiştiren program niteliğinden çıkartılarak programa, spor öğretimi ve sağlıklı yaşamla ilgili, özellikle engellilere yönelik etkinlikleri içeren dersler eklendi.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, program, temel bilgisayar bilimleri niteliğinden çıkartılarak bilişim teknolojileri, programlama ve robotik uygulamalar, eğitimde modelleme, tasarım, grafik ve canlandırma gibi bilişim öğretimini içeren dersler eklendi.

Coğrafya Öğretmenliği, program, Fen-Edebiyat Fakültesi coğrafya programını niteliğinden çıkartılarak programa coğrafya bilgisinin günlük hayatımızda etkin olarak kullanılması, çevre, harita kullanımı, afetler ve afetle mücadele eğitimini içeren dersler eklendi.

Biyoloji, Fizik ve Kimya Öğretmenliği; Programlar Fen-Edebiyat Fakültesi programını niteliğinden çıkartılarak biyoloji, fizik, kimya öğretimine ve bu ders konularının günlük hayatımızda etkin olarak kullanılmasına yönelik dersler eklendi.

Fen Bilgisi Öğretmenliği, program, fizik, kimya ve biyoloji alanlarından oluşan karma bir program olma niteliğinden çıkartılarak bilimsel muhakeme becerileri, disiplinlerarası fen öğretimi, çevre eğitimi, fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları, bilimin doğası ve öğretimi gibi derslerle fen okuryazarlığı ve fen öğretimi ön plana çıkartıldı.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği, program, Fen-Edebiyat Fakültesi matematik programı niteliğinden çıkartılarak matematik öğretiminde ilişkilendirme, problem çözme, mantıksal akıl yürütme, matematik öğretiminde modelleme gibi derslerle matematik okuryazarlığının matematiksel düşünmenin kazandırılması ve matematik öğretimi ön plana çıkartıldı.

Müzik Öğretmenliği, program, Batı müziği ağırlıklı içerik yerine Batı ve Türk musikisini temel alan ve müzik öğretimi ön plana çıkaracak şekilde güncellendi.

Okul Öncesi Öğretmenliği, program, çocuk gelişimi ağırlıklı olmaktan çıkartılarak karakter ve değer eğitimi temelinde çocukların, sanat, oyun ve müzik eğitimi gibi derslerle daha çok erken çocukluk eğitimini temel alacak şekilde güncellendi.

Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, programlar, MEB’in ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda, seçmeli ders havuzlarıyla alt uzmanlık alanlarını da dikkate alarak güncellendi.

Sınıf Öğretmenliği, program, bilim alanı (fen, fizik, matematik vb.) bilgisi ağırlıklı olmaktan çıkartılarak temel beceri, tutum, karakter eğitimi ve değer kazandırma, uyum sağlama gibi konuları ön plana çıkaracak şekilde güncellendi.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, program, tarih ve coğrafya gibi alan bilgisi ağırlığından çıkartılarak sosyal bilimlerin diğer alanlarını da kapsayarak, iyi insan ve vatandaş yetiştirme temelinde öğretimi önceleyerek güncellendi.

Felsefe Grubu, Matematik, Resim-İş ve Tarih Öğretmenliği, programlar, alan fakültesi programı olma niteliğinden çıkartılarak ilgili alanın öğretimini temel alacak şekilde güncellendi.

Almanca, Arapça, Fransızca, Japonca, İngilizce Öğretmenlikleri, alan eğitimine ve öğretimine ilişkin ders adları, terminoloji ve içerikleri yönünden bir standartlaşmaya gidildi.

Edebiyat bilgisi ağırlıklı olmaktan dil becerilerinin öğretimini ve edinimi öne çıkaracak şekilde güncellendi. Programlarda yer almayan Dilbilimi, Çocuklara Dil Öğretimi, Dil Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme, Dil Öğretim Programları, Dil Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme gibi yeni dersler eklendi. Dil öğretimi dersleri, gramer öğretiminden çok Dil Becerilerinin Öğretimine yönelik olarak güncellendi.

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlikleri; özellikle Türkçe Öğretmenliği edebiyat ağırlığından dil becerilerinin öğretimi ve edinimi ağırlığına dönüştürüldü.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği Türkoloji ağırlığından dil ve edebiyat öğretimi ağırlığına dönüştürüldü.

Güncel programlarda yer verilmeyen Yabancılara Türkçe Öğretimi, Dünya Edebiyatı, Dil Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme, Dil Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme dersleri yeni programa eklendi.

Dil öğretimi dersleri gramer öğretiminden Dil Becerilerinin Öğretimine dönüştürüldü.

Yeni programların yapısı ve getirdiği yenilikler!

Lisans programlarının toplam kredileri, uluslararası standartlar da gözetilerek makul bir seviyeye çekilmiş olup toplam yerel kredileri, 140-150 arasında oluşturuldu. Böylece öğretmen adaylarının program dışı etkinlikler olarak daha çok araştırma, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabilmeleri, okullardaki öğretmenlik uygulamalarına daha kolaylıkla gidebilmeleri ve daha çok zaman ayırmaları; ayrıca, Bologna Sürecine uyum sağlanması amaçlandı, Programlarda, haftalık ders saat ve kredileri, son dönemlere doğru azalacak şekilde düzenlenerek, öğretmenlik uygulamalarına daha çok zaman ayrıldı.

Öğretmenlik Meslek Bilgisi (MB) ve Genel Kültür (GK) dersleri, yerel kredi ve AKTS yönünden bütün programlarda eşitlendi. Böylelikle eşdeğerlik, yatay geçiş, çift ana dal eğitimi gibi durumlarda ortaya çıkan kredi ve AKTS uyumsuzlukları giderildi.

Programlarda yer alan Meslek Bilgisi (MB) derslerinin (Eğitime Giriş, Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Öğretmenlik Uygulaması 2 dersleri hariç) lisans programlarındaki dönemleri farklılaştırıldı.

Böylelikle lisans programları arasında eşdeğer dersler olan Meslek Bilgisi (MB) derslerinin her dönem açılması sağlanarak alttan veya üstten ders almak isteyen öğrencilere kolaylık sağlandı.

Ayrıca öğretim elemanlarının ders yüklerinin belirli dönemlerde yoğunlaşması engellenmeye çalışıldı. Programlarda yer alan sınırlı sayıdaki seçmeli dersler arttırılmış olup bütün programlarda seçmeli derslere yüzde 25 oranında yer verilerek Bologna sürecine uyum sağlandı.

Programlardaki Meslek Bilgisi (MB), Genel Kültür (GK) ve Alan Eğitimi (AE) seçmeli derslerinin sayısı, adları ve içeriklerindeki dağınıklıklar giderilmiş olup seçmeli dersler, lisans programlarının III. döneminden itibaren her döneme eklendi. Bütün programlar için ortak Meslek Bilgisi (MB) ve Genel Kültür (GK) seçmeli dersleri oluşturuldu.

Programların Uygulama Esasları kısmında belirtildiği üzere seçmeli derslerin, zorunlu-seçmeli ders olarak nitelendirilen bir kategoriye dönüşmeleri engellendi. Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programında oluşturulan seçmeli ders gruplarıyla dersler, Okul Rehberliği ve Danışmanlığı, Aile Rehberliği ve Danışmanlığı, Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık alt uzmanlık alanlarına göre üç grupta toplandı.

Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programı için oluşturulan seçmeli ders gruplarıyla, Zihin Yetersizliği, Otizm Spektrum Bozukluğu, Öğrenme Güçlüğü, Özel Yetenek, İşitme Yetersizliği ve Görme Yetersizliği olmak üzere dersler toplam altı alt uzmanlık alanına göre gruplandırıldı.

Lisans programlarda olabildiğince derslerin kısa içeriklerine yer verilerek bunların öğretim elemanlarınca oluşturulacak ders bilgi paketlerinin hazırlanmasında yol gösterici olması ve içerikler yönünden kurumlar arasında asgari bir standartlaşmanın sağlanması amaçlandı.

İhlas Haber Ajansı İHA

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
YÖK’ün 2018-2019’da Uygulamaya Başlayacağı 25 Öğretmenlik Lisans Programı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!