YSK, 24 Haziran Erken Seçimi Sandık ve Tüm Görevli Ücretleri Kararı

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi tüm görevli ücretlerine dair ayrıntılı karar yayımladı. Seçimlerin 2'nci tura kalması durumunda kaç gündelik ücret ödenecek? YSK sandık görevlisi günlük ödeme miktarları.

featured

Uygulanmakta olan seçim takvimine göre, seçimin başlangıç tarihi 30 Nisan 2018 olarak belirlenmiş ve bu tarihten itibaren seçim sonuçlarının kesin olarak alınmasına kadar ki süreçte il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurulu başkanları ile seçim iş ve işlemlerinde görev yapan diğer tüm personel yoğun bir çalışma ortamına girmiştir.

Bütün bu işler belirli bir süreye tabi olduğundan, ön görülen işler mesai saatine bağlı olmaksızın seçim kurulu başkanları, büro personeli ve 7062 sayılı Kanunun 10. maddesinin 11. fıkrası gereği dışarıdan çalıştırılacak personel tarafından yerine getirilecektir.

Bu nedenle, 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile 2. tura kalması durumunda 08 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde sürecin sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi için, görev alacak kişilere ödenecek gündelik miktarı ile sair harcamaların belirlenerek, tüm yurt genelinde birlikteliğin sağlanması bakımından, seçim harcamalarındaki usul ve esaslar YSK tarafından saptandı.

24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile 2. tura kalması durumunda 08 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi, öncelikle bu işlerde görevli seçim kurulu başkanları ile seçmen kütük bürosu personeli ve ayrıca sandık kurulu başkanı ve üyelerinin çalışmalarıyla sağlanabilecektir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 20. maddesiyle, sandık kurullarının oluşturulması görevi ilçe seçim kurullarına verilmiştir.

Ayrıca, 298 sayılı Kanunun 74. maddesi uyarınca; üçten fazla sandık konulan binalarda, bina sorumlularının görev esasları Yüksek Seçim Kurulunca belirlenmektedir. Bina sorumlularının, seçim günü sandık kurullarının görevi bittikten sonra binaların eski durumuna getirilmesini sağlamak işlemini geç saatlere kadar sürdürdüğü de bilinmektedir.

Sandık kurulunun siyasi partili üyelerinin ise, seçim günü dışında başka bir görevleri bulunmamaktadır.

24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile 2. tura kalması durumunda 08 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimine münhasır olmak üzere genel hükümler şu şekildedir.

Seçim harcamalarında kullanılmak üzere gönderilen ödenekler, sadece seçim hizmetlerinde kullanılır.

Ödeneğin harcanmasında, tasarruf ilkelerine azami özen gösterilir ve harcama konularıyla ilgili bu Kararımızdaki esaslara mutlak surette uyulur.

Gündelik ödenmesinde ana ilke; gündeliğe hak kazandıracak bir işin resmî çalışma saatlerinin tamamını kapsayacak süre içinde yapılmış olmasıdır. Yapılan işin niteliği çalışma tutanağına ayrıntılı olarak yazılır.

Seçim iş ve işlemlerinde görev verileceklere yapılacak gündelik ödemeleri, YSK’nın  8 Ocak 2018 tarih ve 2018/8 sayılı ücret kararında belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır.

Seçimin tamamlanmasını müteakip, en geç 20 (yirmi) gün içinde seçime ilişkin yapılan tüm harcamaları gösteren Örnek: 104 sayılı harcama çizelgesi (ödemelerin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın) kararımıza uygun bir şekilde SEÇSİS üzerinden düzenlenip Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden Başkanlığımıza gönderilir.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda birinci ve ikinci oylamaya ilişkin Örnek:104 sayılı harcama çizelgeleri ayrı ayrı düzenlenerek birlikte gönderilir. Posta veya faks yoluyla gönderilecek evraklar işleme konulmaz.

Örnek:104 sayılı harcama çizelgeleri, sandık kurullarından gelen ücret bordroları ile tutanak defterleri kontrol edilip, sandık kurullarında çalışanların net sayılarının tespit edilmesinin ardından gönderilir.

Seçimlerde sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapanlar ile seçim işlerinde görevlendirilenlere yapılacak tüm ödemeler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan protokol doğrultusunda, ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak olup, kesinlikle elden ödeme yapılmaz.

Hak sahiplerine yapılacak ödemeler 14 Aralık 2018 Cuma gününe kadar devam edecektir. Bu tarihe kadar seçim çalışmalarından dolayı alınmayan hak edişlerin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği uyarınca, 17 Aralık 2018 Pazartesi günü itibariyle mal müdürlüklerinin emanet hesabına yatırılması ve hak edişlerini almayanların listesinin çıkartılarak ilgili mal müdürlüğüne yazı ile bildirilmesi ve seçimlerde görevli olup hak edişini almayan kişilerin seçmen kütük bürosuna müracaat etmeleri halinde mal müdürlüklerinden hak edişini alabilmelerinin sağlanması gerekmektedir.

Seçim takvimi boyunca ve seçim sonrası itirazlar için yapılacak çalışmalar da dâhil olmak üzere, görev verilenlere aşağıda belirtilen miktarlarda gündelik ödenir.

ysk1-001.jpgSeçim takvimi sürecinde belli dönemlerde izinli veya sıhhi raporlu olanlar ile başka yere atanmaları nedeniyle görev yeri değişen ilçe seçim kurulu başkanlarına, “Toplam alınacak gündelik x Fiilen çalışılan gün sayısı / Seçim takvimi süresi” formülüyle yapılan hesaplama sonrasında belirlenen gündelikler ödenir.

Örneğin; 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde seçmen sayısı 25.000’e kadar olan ilçeler için; toplam 30 gündelik x 25 günlük fiili çalışma / 56 günlük seçim takvimi süresi, 30 x 25 = 750 /56 = 13,39 (14 gündelik) ödenir.

Örneğin; 2. tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı seçiminde seçmen sayısı 50.000’e kadar olan ilçeler için, toplam 6 gündelik x 10 günlük fiili çalışma / 14 günlük seçim takvimi süresi, 6 x 10 = 60 /14 = 4,28 (5 gündelik) ödenir.

Diğer taraftan, birden fazla ilçeye bakan ilçe seçim kurulu başkanlarına baktıkları ilçelerin seçmen sayısı toplamına denk gelen gündelik miktarı kadar ödeme yapılır.

ysk2-001.jpgSeçim takvimi içerisinde yer alan hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yapılması muhtemel siyasi parti kongresi, muhtarlık seçimi ve ön seçim gibi çalışmalar için büro personeline ayrıca gündelik ödenmez. Gündelik ödenmişse, ödenen gündelikler tabloda yer alan toplam gündelik sayısından düşülerek gündelik tahakkuk ettirilir.

Ayrıca, büro personelinin bu seçimlerde sandık kurulu başkan ve üyesi olarak görev almaları durumunda da o resmi tatil günü için büro personeli olarak gündelik ödenmez.

Adli teşkilatı kapatılan ilçeler ile bugüne kadar adli teşkilatı hiç kurulmamış olan ilçe seçim kurullarının seçim iş ve işlemleri için büro personeline ayrıca gündelik tahakkuk ettirilmez.

Askı yeri görevlileri; Askı süresinde muhtarlık bürolarında güncelleştirme nedeniyle yapılacak çalışmalardan dolayı, askı yeri görevlisi olarak görev yapacak muhtar veya ihtiyar heyeti/meclisi üyelerinden veya bu iş için görevlendirilmiş kimselerden birine, yapacakları çalışmaları karşılığında, sadece 2-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında kalan hafta sonlarını (Cumartesi – Pazar) için (3) gündelik olmak üzere, Kurulumuzun ücret kararında “Askı Yeri Görevlileri” için belirlenen gündelik miktarı üzerinden ödeme yapılır. Askı döneminde yapılan çalışmalardan dolayı, hafta içinde askı yeri görevlilerine herhangi bir ücret ödenmez.

Dışarıdan görevlendirilen geçici personel Seçim işlerinin, seçmen kütük bürolarındaki daimi görevliler tarafından yapılması asıl olmakla birlikte, ihtiyaç duyulması durumunda Yüksek Seçim Kurulunun 27 Nisan 2018 tarihli ve 304 sayılı kararında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde dışarıdan geçici personel çalıştırılabilecek olup, söz konusu karara aykırı olarak yapılan görevlendirmelere kesinlikle ödeme yapılmayacaktır.

Geçici olarak bir başka ilçe seçim kuruluna görevlendirilen seçim personeline yapılacak ödemeler Personeli bulunmayan ilçe seçim kurullarımızda, 298 sayılı Kanun’un 182. maddesinin son fıkrası gereğince, diğer ilçelerden geçici olarak görevlendirilen zabıt kâtiplerine, görevli oldukları sürece hafta içi çalışmaları için Harcırah Kanunu çerçevesinde yurtiçi geçici görev yolluğu hafta sonu çalışmaları için ise, seçim gündeliği ve geçici görev yolluğu içinde hesaplanan yol masrafı ödenir. Ödenecek yolluklar, Bütçemizin 08.69.00.04.01.9.9.00.1.03.3. “Yolluklar Harcama Kalemi”nden karşılanacaktır.

Sandık kurullarına yapılacak ödemeler Yüksek Seçim Kurulunun 08/01/2018 tarih ve 2018/8 sayılı kararında belirlenen ücret tarifesi esas alınarak;

ysk3-001.jpgYurt dışından gelen oy pusulalarının sayım ve dökümünü yapmakla görevli sandık kurulu başkan ve üyelerine de yukarıda belirlenen ücretler ödenir. Gerektiğinde siyasi partili üye yerine yazılan seçmen üyelere 1 (bir) gündelik ödenir.

Sandık kurullarında görev alanlara ilişkin olarak, her sandık kurulunda seçim günü fiili çalışanların tespitine ve ücretlendirmesine esas olmak üzere; Örnek: 4 nolu bordronun, sandık kurulu başkanları tarafından mutlaka T.C. kimlik numaraları ile birlikte bordroda imzaları alınıp eksiksiz doldurularak seçim gecesi ilçe seçim kuruluna teslimi sağlanacaktır.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçiminde Örnek: 104 harcama çizelgeleri düzenlenirken bu bordrolar esas alınacaktır. Sandık kurulu partili üyelerinden görevlerine gelmeyenlerin yerine yedekleri alınır. Ancak siyasi partilerin sandıkta görevli asıl ve yedek üyelerinin gelmemesi ve gelmeyen üyelere rağmen üç sandık kurulu üyesinin varlığı halinde eksik üyeliklerin seçmen üye yoluyla tamamlanması yoluna gidilmeyecek olup, bu durum sandık kurulu başkanlarına verilecek kursta özellikle belirtilecektir.

Bir sandıkta aynı partiden hem asıl hem de yedek üyeye görev verilmeyecek, T.C. kimlik numarası yazılmamış ve fiili çalışmasının tespiti de mümkün olmayan sandık kurulu görevlilerine ödeme yapılmayacaktır.

Bina sorumlularına yapılacak ödemeler; Yüksek Seçim Kurulunun 08/01/2018 tarih ve 2018/8 sayılı kararında belirlenen ücret tarifesi esas alınarak;

Bina sorumlularına 3’er (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 4 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

İl ve ilçe merkezlerinde; bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde; ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanmasına, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık alanlarına getirerek, görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmeleri gerekmekte olup, bu durumda, bina sorumlularına 4

gündelik ödenecektir. İhtiyaç duyulması halinde görevlendirilecek olan bina sorumlusu yardımcılarına da bina sorumlularına ödenecek gündelik miktarı kadar ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde kurulan sandık bölgesi ile öğrenci yurtları vb. yerlere konulan sandık alanları için bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

Geçici ilçe seçim kurullarına yapılacak ödemeler; Yüksek Seçim Kurulunca; uygun görülmesi üzerine oluşturulan geçici ilçe seçim kurulu başkanlarına, en çok 30 (otuz) gündelik, Geçici ilçe seçim kurulu üyelerine, çalıştıkları süreler göz önüne alınarak en çok 15 (onbeş) gündelik ödenir.

Gümrük kapılarında kurulan ilçe seçim kurulları ve sandık kurullarına yapılacak ödemeler

Gümrük kapılarında oy verme işlemi; 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 7 Haziran 2018 tarihinde başlayıp, 24 Haziran 2018 tarihinde sona erecektir (18 gün).

2. tura kalması durumunda 08 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi 30 Haziran 2018 tarihinde başlayıp 8 Temmuz 2018 tarihinde sona erecektir (9 gün).

ysk4-001.jpgGümrük kapılarında kurulan sandık kurullarında görev alan sandık kurulu başkan ve üyelerine çalıştıkları süreler göz önüne alınmak suretiyle görev yaptıkları her gün için 1 (bir) gündelik ödenir.

Büro personeline görev yaptıkları ilçelerden gündelik tahakkuk ettirileceğinden, gümrük kapılarındaki iş ve işlemlerden dolayı ayrıca gündelik ödenmez.

Yüksek Seçim Kurulunca gümrük kapılarında kurulan ilçe seçim kurullarının yapacağı çalışmalar için gereken ödenek, bağlı bulundukları ilçe seçim kurullarına gönderilecek ve ödemeler buradan yapılacaktır. Gümrük kapıları için ayrı bir Örnek:104 sayılı harcama çizelgesi düzenlenecektir.

Sandık kurulacak okullardaki hizmetlilere yapılacak ödemeler; Sandıkların kurulacağı okullarda görev alacak hizmetlilerin listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğünden temin edilerek, bu listeler doğrultusunda, bir okulda en fazla iki (2) hizmetli görevlendirilir ve her birine ikişer (2) gündelik ödenir. Malzeme torbası tesliminde görev alan hizmetlilere ilave birer (1) gündelik ödenecektir.

UYAP görevlilerine yapılacak ödemeler; İl merkezinde ve ilçelerde görevlendirilecek UYAP görevlileri il seçim kurulu başkanının denetiminde, Cumhuriyet başsavcılıkları ile irtibata geçilerek belirlenir ve görevlilere üçer (3) gündelik ödenir. Ödemeler il seçim kurulu başkanlıklarınca gerçekleştirilir.

Kolluk kuvvetlerinin ücret ve araç taleplerine ilişkin hususlar Kolluk kuvvetlerinin yaptığı görevler asli hizmetleri arasında bulunduğundan seçim ödemeleri adı altında ücret tahakkuk ettirilmesine yasal olarak imkân bulunmamaktadır. Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin araç ihtiyaçlarının mülki idare amirleri tarafından karşılanması gerektiğinden, hiçbir suretle araç kiralaması ve görevlendirmesi ile yakıt giderleri ilçe seçim kurulu başkanlıkları tarafından karşılanmayacaktır.

Seçim döneminde seçmen kütük büroları dışındaki mekanlarda çalışmalarını sürdürecek ilçe seçim kurullarının yapacakları ödemelere ilişkin hususlar Seçim sürecinde Adlîye ve hükümet konağı dışındaki mekânlarda yapılacak seçim çalışmaları için seçim çalışmaları bittikten sonra kapattırılmak üzere geçici bir telefon bağlatılabilecektir.

Ayrıca, seçim çalışmalarının yürütüldüğü söz konusu mekânın, seçim çalışmalarının yürütüldüğü süreç içerisinde elektrik ve yakıt gibi ortak kullanıma yönelik giderlerinin, ödenmesine katkı yapılmasında sakınca bulunmamaktadır.

Seçmen bilgi kâğıdı dağıtım görevlilerine yapılacak ödemeler Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2018 tarihli, 295 sayılı kararıyla kabul edilen Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir 140/I sayılı Genelge’nin 17. Maddesine göre seçmen bilgi kâğıtlarının dağıtımı ilçe seçim kurulu başkanının görevlendireceği kişiler eliyle yapıldığı takdirde dağıtım işinde çalışanlara dağıttığı her seçmen bilgi kâğıdı için (6 Kuruş) ödenir. Posta idaresince yapılacak dağıtımda daha düşük bir ücret belirlenebilir.

Yüksek Seçim Kurulunca gümrük kapılarında kurulan ilçe seçim kurullarının yapacağı çalışmalar için gereken ödenek, bağlı bulundukları ilçe seçim kurullarına gönderilecek ve ödemeler buradan yapılacaktır. YSK kararı tam metni için TIKLAYINIZ.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
YSK, 24 Haziran Erken Seçimi Sandık ve Tüm Görevli Ücretleri Kararı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!